петак 28. април 2017.

Get Adobe Flash player

Организација

Органи Агенције

Органи Агенције су: управни одбор и директор.

Управни одбор има председника и четири члана, које именује и разрешава Влада Републике Србије на предлог министарства надлежног за послове привреде.

Председник и чланови управног одбора именују се на четири године.

Директор

Директора Агенције именује и разрешава Влада, на предлог Управног одбора.

Директор се именује на период од пет година и може поново бити именован.

Директор Агенције Звонко Обрадовић изабран је на јавном конкурсу новембра 2012. године и именован је решењем Владе 24 број 119-8261/2012 дана 28.11.2012. године, на нови мандатни период од 5 година. (биографија)

Регистратори

Агенција води регистре преко регистратора.

Регистратора именује и разрешава Управни одбор Агенције, уз претходну сагласност Владе.

Регистратор се именује на период од четири године, с тим што исто лице може бити поново именовано.

Регистратор Миладин Маглов
води Регистар привредних субјеката који је почео са радом истовремено са почетком рада Агенције. Трећи пут је именован за регистратора Одлуком Управног одбора број 10-5-42/12 од 15.11.2012. године, по претходно прибављеној сагласности Владе 24 број 119-7296/2012 од 02.11.2012. године. По одлуци Управног одбора, води и Регистар медија, Регистар туризма, Регистар стечајних маса, Регистар понуђача и Регистар привремених ограничења права лица.

Регистратор Тања Вукотић Маринковић води Регистар финансијског лизинга и Регистар заложног права на покретним стварима и правима који су почели са радом у првој години од оснивања Агенције. Трећи пут је именована за регистратора ових регистара Одлуком Управног одбора број 10-5-43/12 од 15.11.2012. године, по претходно прибављеној сагласности Владе 24 број 119-7298/2012 од 02.11.2012. године. По одлуци Управног одбора, води и Регистар судских забрана, Регистар факторинга, Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње и Регистар грађевинских дозвола.

Регистратор Нивес Чулић води Регистар удружења и Регистар страних удружења, на основу Одлуке Управног одбора 10-5-35/09 дана 16.10.2009. године, по претходно прибављеној сагласности Владе 24 број 119-5888/2009 од 09.10.2009. године. Други пут је именована за регистратора наведених регистара Одлуком Управног одбора 10-5-25/13 дана 16.10.2013. године, по претходно прибављеној сагласности Владе.  По одлуци Управног одбора, води и Регистар задужбина и фондација, Регистар представништава страних задужбина и фондација, Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта и Регистар комора.

Регистратор Ружица Стаменковић води Регистар финансијских извештаја, од почетка рада овог регистра у Агенцији, а именована је Одлуком управног одбора, по претходно прибављеној сагласности Владе 24 број 119-10290/2013 дана 04.12.2013. године. По одлуци Управног одбора, води и Регистар мера и подстицаја регионалног развоја.

Организациону шему Агенције чине и следећи сектори:

  • Сектор заједничких послова
  • Сектор информатике и развоја
  • Сектор правних и општих послова
  • Сектор економско финансијских послова
  • Интерна ревизија.
  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR