недеља 22. јануар 2017.

Get Adobe Flash player

Вести

Састанци Радне групе за израду Међународног извештаја о привредним регистрима, Београд (16-20.01) - 20. јануар 2017.

Ове недеље, Агенција за привредне регистре (АПР) је била домаћин састанака Радне групе за израду Међународног извештаја о привредним регистрима, коју су основале четири међународне регистарске организације: Удружење регистратора Латинске Америке и Кариба (Association of Registers of Latin America and the Caribbean - ASORLAC), Форум привредних регистара (Corporate Registers Forum - CRF), Форум европских привредних регистара (European Commerce RegistersForum - ECRF) и Међународна регистраторска асоцијација (International Association of Commercial Administrators - IACA).

Истраживање о привредним регистрима се спроводи сваке године са циљем прикупљања широког спектра различитих информација о системима регистрације привредних субјеката широм света, као што су: институционални оквир, структура и надлежности привредних регистара; врсте регистрованих привредних субјеката; регулатива у вези са минималним оснивачким капиталом; накнаде за регистрацију; врсте и обим регистрационих пријава/поднесака; време обраде поднетих регистрационих пријава; коришћење информационе технологије у поступку регистрације; пружање електронских услуга; итд.

Прикупљени подаци се потом анализирају и презентују у Међународном извештају о привредним регистрима, који је постао важна извор информација за креаторе политика и доноциоце одлука у институцијама надлежним за обављање послова регистрације привредних субјеката широм света. Уједно, циљ Извештаја је и идентификовање активности привредних регистара које захтевају додатно унапређење.

Сви до сада објављени Међународни извештаји о привредним регистрима се могу преузети са следећих Интернет страница: ASORLAC, CRF, ECRF и IACA.

Радну групу чине следећи чланови:

 • гђа Стејси-џо Смит, Велика Британија (Companies House);
 • Mr. Каспер Сенгалов, Данска (Danish Business Authority);
 • гђа Хејли Е. Кларк, Канада (Business Programs Service Nova Scotia);
 • гђа Силија Џонстон, Немачка (Local Court Essen, Project Group RegisSTAR);
 • Mr. Јенс Гробелни, Немачка (Local Court Münster, Project Group RegisSTAR);
 • гђа Мариса Сото-Ортиз, САД (Massachusetts Corporations Division);
 • гђа Лата Куњапа, Сингапур (Accounting and Corporate Regulation Authority);
 • гђа Снежана Тошић, Србија (Агенција за привредне регистре);
 • гђа Аника Бранстром, Шведска (Swedish Companies Registration Office);
 • гђа Моника Гран, Шведска (Swedish Companies Registration Office); и
 • гђа Магдалена Норлин Шонфелт, Шведска (Swedish Companies Registration Office).
 
У Централној евиденцији привремених ограничења доступни подаци из Принудне наплате НБС - 19. јануар 2017.

 

19. јануар 2017- У Централну евиденцију привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре, која се од 1. јуна прошле године води у овој агенцији, унети су подаци за 58.993 домаћа и страна, правна и физичка лица, који су преузети из Принудне наплате Народне банке Србије.

Уписана је 51 активна мера кривичне евиденције, као и мере ограничења, њих укупно 276.310, које се односе на забране или ограничења обављања делатности или послова, забране располагања новчаним средствима, забране вршења дужности или позива одговорном лицу у правном лицу или предузетнику, забране или ограничења располагања уделима и друга ограничења донета у складу са прописима којима се уређује правни положај привредних друштава, мере изречене на основу Закона о пореском поступку и пореској администрацији, мере изречене у поступку из надлежности органа инспекцијског надзора и друге мере које су, у складу са законом, изрекла друга правна лица.

Ова врста података ће се и убудуће редовно преузимати путем веб сервиса успостављеног између АПР и НБС и уносити у базу Централне евиденције привремених ограничења. Уз помоћ јединственог информационог система, по службеној дужности, прикупљаће се подаци о мерама пореских и инспекцијских органа, судским пресудама и решењима министарстава и других органа о одузимању овлашћења, лиценци, дозвола, одобрења, концесија и субвенција физичким и правним лицима. Циљ је формирање обједињене ажурне и јавне  електронске евиденције на основу које ће трећа лица моћи да стекну потпунију слику о пословној поузданости привредних друштава и лица која управљају у тим друштвима, као и физичких лица која обављају привредну делатност или располажу новчаним средствима компанија и предузетничких радњи.

У Централној евиденцији се воде подаци о ограничењима, о лицима на која се односе ова привремена ограничења, о периоду важења конкретне мере, као и друге појединости из конкретног акта надлежног органа.

Јавни подаци из Централне евиденције доступни су преко претраживача какав постоји и у другим регистрима које  води Агенција, а  критеријуми за претрагу су матични број или назив (или део назива) правног лица и предузетника.

Поменуте мере ограничења уписују се у Централну евиденцију привремених ограничења на основу Закона о централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре који је крајем 2015. године усвојен у Народној Скупштини.

Успостављање Централне евиденције омогућено је на основу Споразума који је Министарство спољних послова Краљевине Норвешке потписало са Владом Републике Србије 2013. године, а циљ пројекта је подршка реформи државне управе, јачање владавине права и конкурентности. 

 
За годину дана рада система за издавање електронских грађевинских дозвола, примљено 63.336 захтева - 5. јануар 2017.

За годину дана, колико је прошло од успостављања Централне евиденције обједињених процедура издавања електронских грађевинских дозвола, преко информационог система који води Агенција за привредне регистре у координацији са ресорним Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, примљено је 63.336 захтева.

Од укупног броја поднетих захтева, 59.946 или 95 одсто је већ окончано, што указује на изузетну ефикасност електронског система и институција које ове процедуре спроводе.

Преко ове платформе тренутно се спроводи 27 процедура и поступака у вези са издавањем електронских грађевинских дозвола, а захтеве обрађује 7200 одговорних лица у оквиру 1.200 институција у чијој је надлежности издавање различитих врста одобрења и дозвола из области грађевинарства.

С обзиром да је од укупног броја окончаних процедура чак 69 одсто захтева (41.518) решено позитивно, може се закључити да је систем издавања електронских грађевинских дозвола у потпуности заживео како од стране државних органа и институција које су, без већих проблема, прешле са начина рада у папиру на рад у заокруженом информационом систему, тако и од стране корисника који су са успехом, за годину дана, савладали све техничке изазове и прешли на електронско спровођење процедура и достављање докумената искључиво у електронском облику.

Агенција се захваљује свим корисницима информационог система на великом разумевању и доброј сарадњи током трајања овог пројекта и изражава очекивање да ће се даљи развој система успешно наставити и током 2017. године, уз сарадњу и помоћ ресорног министарства.

Преглед по типу поступака спроведених у протеклих годину дана изражен је у следећем табеларном приказу:

Тип захтева Бр. поднетих  пријава
Подношење захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова 10605
Подношење захтева за измену локацијских услова 10259
Подношење пријаве радова 9133
Подношење захтева за издавање грађевиснке дозволе 6065
Подношење захтева за издавање употребне дозволе 4483
Подношење захтева за остале поступке (одустанак, клаузула правноснажности, исправка техничке грешке и сл.) 4241
Подношење усаглашеног захтева за издавање/измену локацијских услова 3020
Подношење пријаве завршетка израде темеља 2745
Упис права својине и издавање решења о кућном броју 2502
Подношење усаглашеног захтева за издавање/измену решења о одобрењу извођења радова 2327
Подношење усаглашеног захтева за издавање/измену грађевинске дозволе 1929
Подношење усаглашеног захтева за издавање употребне дозволе 1299
Подношење захтева за прикључење на комуналну и другу инфраструктуру 1238
Подношење пријаве завршетка објекта у конструктивном смислу 1106
Достављање техничке документације у погледу мера заштите од пожара 846
Подношење захтева за измену грађевинске дозволе 798
Подношење захтева за измену локацијских услова 462
Подношење захтева за измену решења о одобрењу извођења радова 105
Подношење захтева за издавање привремене грађевиснке дозволе 50
Подношење жалбе/приговора 47
Достављање техничке документације у погледу мера заштите од пожара на основу усаглашеног захтева 24
Подношење усаглашеног захтева за издавање/измену привремене грађевиснке дозволе 17
Достављања пројекта за извођење за објекте из члана 133. за које су предвиђене мере заштите културних добара 11
Контрола активности на предмету-Регистратор 10
Креирање захтева за покретање прекршајног поступка-Регистратор 5
Подношење захтева за измену привремене грађевиснке дозволе 5
Замена решења по жалби/приговору 4
Укупно: 63336

 

 

Aрхива вести

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR