недеља 24. март 2019.

Get Adobe Flash player

Вести

Од данас омогућен приступ Централној евиденцији обједињених процедура за грађевинске дозволе у АПР - 31. децембар 2015.

Агенција за привредне регистре од данас је омогућила приступ Централној евиденцији обједињених процедура који ће омогућити ефикасније спровођење процедура државних органа у циљу бржег издавања дозвола и прибављања сагласности неопходних у поступку изградње, доградње и реконструкције објеката. 

Од понедељка, 4. јануара 2016. године, почеће електронски пријем захтева у Централну евиденцију обједињених процедура.

Све информације о поступку спровођења обједињене процедуре објављене су на сајту www.gradjevinskedozvole.rs

Постављање питања, као и захтеви за техничку и корисничку подршку, могу се упутити на електронску адресу: info@gradjevinskedozvole.rs

 
Објављено саопштење СТО НАЈ... привредних друштава у 2014. години - 28. децембар 2015.

У Агенцији за привредне регистре израђено је и објављено саопштење СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2014. години. У саопштењу су дате листе СТО НАЈ... привредних друштава сачињене на основу вредности основних финансијских перформанси које су привредна друштва исказала у редовним годишњим финансијским извештајима за 2014. годину. 

Листе СТО НАЈ... привредних друштава дате су на основу анализе која је обухватила податке за 90.268 привредних друштава чији су редовни годишњи финансијски извештаји у складу с прописима јавно објављени на интернет страни АПР. 

Поменуте листе сачињене су са аспекта успешности пословања – према пословним приходима и нето добитку, затим са аспекта финансијских капацитета којима располажу – према пословној имовини и капиталу, као и са аспекта губитака – према нето губитку и укупном губитку. 

У саопштењу је дат кратак приказ основних финансијских параметара поменутих група од сто привредних друштава и њиховог учешћа у укупној привреди. При томе, дат је осврт на пословање друштава која предводе листе СТО НАЈ... привредних друштава, као и на пословање јавних предузећа и привредних друштава у поступку приватизације која се налазе на тим листама.

Саопштење је доступно на овој интернет страни у одељку Финансијски извештаји, део Макроекономска саопштења / Макроекономска саопштења за 2014. годину / СТО НАЈ... привредних друштава у Републици Србији у 2014. години.

 
Од Нове године почиње с радом електронски систем за издавање грађевинских дозвола - 17. децембар 2015.

Од 1. јануара 2016. године у оквиру Агенције за привредне регистре почеће са радом Централна евиденција обједињених процедура.

Обједињена процедура, као нов поступак који омогућава ефикасније издавање дозвола и прибављање сагласности неопходних у поступку изградње, доградње и реконструкције објеката прописана је Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 132/2014), а почела је да се примењује од 1. марта 2015. године.

Од 1. јануара 2016. године сви захтеви у поступку обједињене процедуре подносиће се искључиво електронским путем, преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре, а све информације од значаја за поступак спровођења обједињене процедуре можете добити на адреси www.gradjevinskedozvole.rs,  на којој се налазе и одговори на најчешће постављена питања у вези са одредбама Закона о планирању и изградњи, прописи и други документи релевантни за област грађевинарства. Сва питања можете упутити на електронску адресу: info@gradjevinskedozvole.rs.

 
Састављање финансијских извештаја за пословну годину различиту од календарске - 27. новембар 2015.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава сва правна лица која пословне књиге воде за пословну годину која је различита од календарске, да им је од данас, 27. новембра 2015 године, у Посебном информационом систему Агенције, омогућено састављање и достављање редовних годишњих финансијских извештаја за одговарајући извештајни период, који је утврђен решењем Министарства финансија.

Применом Посебног информационог система Агенције, у складу са Техничким упутством за његову примену, врши се састављање и достављање редовних годишњих финансијских извештаја са одговарајућом документацијом за 2015. годину у електронском облику, потписане квалификованим електронским потписом искључиво законског заступника.

За додатна објашњења на располагању је електронска адреса finizvestaji@apr.gov.rs

 
Замена документације уз финансијске извештаје за 2014. годину - 6. новембар 2015.

Агенција за привредне  регистре (АПР)  је од  данас, 06. новембра 2015. године, у Посебном информационом систему Агенције, а у складу са чланом 36. став 2 Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја, омогућила замену јавно објављене документације уз финансијске извештаје за 2014. за све групе правних лица.

У том смислу, правна лица која су доставила изјаву да није усвојен редовни годишњи, односно консолидовани финансијски извештај, могу заменити одлуком о усвајању тих извештаја, а правна лица која су доставила изјаву да није вршена расподела добити, односно покриће губитка по редовном годишњем финансијском извештају, могу заменти  одлуком о расподели добити, односно покрићу губитка по том извештају.

За додатна објашњења на располагању је електронска адреса finizvestaji@apr.gov.rs. 

 
Неизвршене обавезе правних лица и предузетника у вези са финансијским извештајима за 2014. годину - 3. новембар 2015.

Агенција за привредне регистре (АПР) још једном подсећа сва правна лица и предузетнике који примењују Закон о рачуноводству, да су у складу са наведеним Законом била дужна извршити своју обавезу састављања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја за 2014, у року до 30.06.2015, а уколико своју обавезу из неког разлога нису извршили у наведеном року, исто могу учинити најкасније до 31.12.2015. године.

Истовремено, подсећамо сва правна лица и предузетнике, који су саставили и доставили податке за статистичке и друге потребе у складу са чланом 35. Закона, а нису испунили обавезу састављања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. у складу са чланом 33 и 34 Закона, да исто могу учинити такође у напред наведеном року.

Посебно, скрећемо пажњу оним обвезницима у чијим су финансијским извештајима за 2014. утврђени одговарајући недостаци и којима су послата обавештења, да исте отклоне у предвиђеним роковима, односно да своју обавезу отклањања утврђених недостатака изврше најкасније до краја новембра, у супротном Агенција је у обавези да исте јавно објави на својој интернет страни као непотпуне и рачунски нетачне финансијске извештаје за 2014.

Такође, обавештавамо сва правна лица (мала, средња и велика), која су редовне годишње финансијске извештаје саставила и доставила без квалификованог електронског потписа законског заступника (папирна форма), што је супротно закону и о чему су добили допис, да своју обавезу састављања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. изврше такође најкасније до 31.12.2015. у електронској форми са квалификованим електронским потписом законског заступника.

Информације о пријему и обради свих врста извештаја за 2014. годину, обвезници могу пратити у одељку Финансијски извештаји,  линк  „Претрага извештаја за 2014“.

За додатна објашњења на располагању је електронска адреса finizvestaji@apr.gov.rs

 
Објављене публикације Годишњи билтен и Саопштење о пословању привреде у 2014. години - 30. октобар 2015.

Агенција за привредне регистре данас је објавила публикације Годишњи билтен финансијских извештаја за 2014. годину и Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2014. години, које су сачињене на основу збирно обрађених прелиминарних података за статистичке и друге потребе за 2014. годину.

У складу са новим Законом о рачуноводству, почев од 2015. године, уведен је нови систем финансијског извештавања, који претпоставља извештавање у две одвојене целине, и то извештавање за статистичке и друге потребе државе, која те податке користи за сагледавање привредних кретања у земљи и финансијско извештавање за јавно објављивање. 

Поред тога, новина је и потпуна транспарентност финансијских извештаја, коју АПР обезбеђује објављивањем збирних података за статистичке и друге потребе, као и објављивањем појединачних усвојених финансијских извештаја са прописаном документацијом.

1. Агенција је, у складу са Правилником министра финансија, који уређује услове и начин јавног објављивања финансијских извештаја и вођење Регистра финансијских извештаја, објавила збирне податке о пословању правних лица и предузетника у 2014. години, и то:

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2014. годину, који je објављен по први пут и садржи прелиминарне збирне податке о пословању свих правних лица и предузетника у Републици Србији, за последње две године. Билтен садржи збирне податке утврђене за 129.660 правних лица и 18.204 предузетника. Подаци су дати на укупном нивоу, као и по нижим нивоима класификације, који су уређени у складу са званичним стандардима и усаглашени са европским правилима - према врсти, величини, правној форми односно облику организовања, претежној делатности и територијалној припадности правног лица или предузетника. 

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2014. годину састоји се из три поглавља - реални сектор,  финансијске институције и непрофитне институције. Уз свако поглавље дате су основне методолошке напомене у којима су објашњене специфичности приказаних података, и то са аспекта извора података и начина приказивања, обухватности, класификација, као и објашњења појединих појмова.

Годишњи билтен финансијских извештаја за 2014. годину објављен је двојезично, на српском и енглеском језику, и доступан је у одељку Финансијски извештаји, део Макроекономска саопштења/Макроекономске информације за 2014. годину/Годишњи билтен финансијских извештаја за 2014. годину.

Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2014. години, које садржи прелиминарне збирне податке о финансијском положају и успешности пословања привредних друштава, установа и предузетника. У Саопштењу су дати упоредни подаци за последње две године и анализа тренда основних финансијских перформанси, на укупном нивоу, као и концентрација тих перформанси по секторима и величини привредних друштава. Поред тога, дати су и подаци о броју привредних друштава, установа односно предузетника, као и броју запослених.

У Саопштењу су посебно обрађени одабрани сегменти привреде, на основу којих се стиче целовитија слика о укупним привредним кретањима, и то сегмент привредних друштава без јавних предузећа и привредних друштава у реструктурирању, стечају и ликвидацији, затим одвојено јавна предузећа, потом привредна друштва у реструктурирању, као и привредна друштва у стечају и ликвидацији.

Саопштење је доступно у одељку Финансијски извештаји, део Макроекономска саопштења/Макроекономске информације за 2014. годину/Саопштење о пословању привреде у Републици Србији у 2014. години.

2. Истовремено, Агенција је до сада, на овој интернет страни, објавилила 132.000 појединачних финансијских извештаја за 2014. годину са прописаном документацијом, за сва правна лица и предузетнике који су те извештаје доставили у складу с прописима. Ови извештаји доступни су у одељку Финансијски извештаји/Јавно објављивање финансијских извештаја почев од 2014, а претрага се врши уношењем матичног броја, пореског идентификационог броја или назива одређеног правног лица или предузетника.

У АПР је укупно примљено 295.048 извештаја (подаци за статистичке и друге потребе и финансијски извештаји са прописаном документацијом), од чега је 41.827 примљено у електронском облику, са квалификованим електронским потписом законског заступника. Закључно са 29. октобром у поступку обраде остало је још 22.816 извештаја за које је Агенција утврдила одређене недостатке, о којима је обавестила обвезнике, па се за њих чека допуна документације. 

 
Обавештење за кориснике претрага података у регистрима - 30. октобар 2015.

Агенција за привредне регистре обавештава кориснике да претраге података у регистрима, из техничких разлога, неће функционисати у суботу, 31. октобра, у периоду од 12 до 15 часова.

 
Објављивање посебних података по финансијским извештајима за 2014. годину - 23. октобар 2015.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике, да је закључно са 23. октобром 2015. на интернет страници Агенције објављено 127.664 финансијскa извештајa, а од данас за све групе правних лица, објављени су и посебни подаци уз те извештаје :

 • број запослених,
 • величина правног лица за наредну пословну годину (на основу података из финансијског извештаја за 2014),
 • информација да ли је обвезник (микро и мало правно лице) остварио пословни приход у 2014. години већи од 4,4 милиона евра, што по средњем курсу евра НБС на дан 31.12.2014. године износи 532.217 хиљада динара.

Индивидуални подаци из потпуних и рачунски тачних редовних годишњих финансијских извештаја и одговарајуће документације уз те извештаје као и напред наведени посебни подаци, доступни су у одељку Финансијски извештаји, Јавно објављивање финансијских извештаја почев од 2014, а претрага се врши уношењем матичног броја, пореског идентификационог броја или назива одређеног правног лица.

 
Замена редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. за фин. институције и друга правна лица - 29. септембар 2015.

Агенција за привредне  регистре (АПР) је од данас 29. септембра 2015. године, у Посебном информационом систему Агенције, а у складу са чланом 36. Правилника о условима и начину јавног објављивања  финансијских извештаја, омогућила замену редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. који су јавно објављени за финансијске институције и друга правна лица.

Замена документације за све групе правних лица, биће омогућена у наредном периоду, о чему ће обвезници бити накнадно обавештени.

За додатна објашњења можете се обратити на електронску адресу finizvestaji@apr.gov.rs.

 
Замена редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину за привредна друштва и предузетнике - 18. септембар 2015.

Агенција за привредне  регистре (АПР) је од данас 18. септембра 2015. године, у Посебном информационом систему Агенције, а у складу са чланом 36. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја, омогућила замену редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. који су јавно објављени за привредна друштва и предузетнике.

Замена редовних годишњих финансијских извештаја за остале групе правних лица (финансијске институције, друга правна лица), као и замена документације за све групе  правних лица, биће омогућена у наредном периоду, о чему ће обвезници бити накнадно обавештени.

За додатна објашњења на располагању је електронска адреса finizvestaji@apr.gov.rs

 
Објављено више од 100 хиљада финансијских извештаја за 2014. годину - 18. септембар 2015.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава јавност да је до данас обрадила 118.467 финансијских извештаја за 2014. годину, од чега је на интернет страници Агенције објављено 101.672 финансијскa извештаја. Ови извештаји су доступни у Регистру финансијских извештаја, на линку Јавно објављивање финансијских извештаја почев од 2014. Реч је о исправним, одн. потпуним и рачунски тачним финансијским извештајима које је Агенција примилa закључно са 30. јуном 2015. године и до сада обрадила. 

У поступку обраде, Агенција је код 15.647 финансијских извештаја утврдила одређене недостатке у тим извештајима, о којима је обавестила обвезнике, па се за њих чека допуна документације.

Подсећамо јавност да је још 10. августа почело објављивање комплетних појединачних обрађених финансијских извештаја за 2014. и да су они од ове године у целини доступни јавности, без обзира на величину или начин на који су били сачињени (било у елекронској форми, путем апликације АПР или у папирној форми) и послати Агенцији у законском року.      

 
Подаци за првих шест месеци 2015. године објављени на Мапи Регистра мера и подстицаја рег. развоја - 12. август 2015.

Oбавештавамо кориснике овог веб портала да је Мапа Регистра мера и подстицаја регионалног развоја ажурирана подацима за период од 1. јануара до 30. јуна 2015. године.

Подаци на Мапи РегМПРР односе се на временски низ од четири године и објављени су за четири територијална нивоа (Република Србија, Региони, Области, Општине). 

На Мапи РегМПРР су приказани збирни подаци о подстицајима регионалног развоја, као и други подаци релевантни за регионални развој.

 
Објављивање редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину - 10. август 2015.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике, да је почела објава података из финансијских извештаја за 2014. годину.

Индивидуални подаци из потпуних и рачунски тачних редовних годишњих финансијских извештаја и одговарајуће документације уз те извештаје, доступни су у одељку Финансијски извештаји, линк Јавно објављивање финансијских извештаја почев од 2014, а претрага се врши уношењем матичног броја, пореског идентификационог броја или назива одређеног правног лица.

 
Истиче рок за достављање консолидованих финансијских извештаја за 2014. - 30. јул 2015.

 
Подсећамо кориснике да, 31. јула 2015. године до 24 часа, истиче Законом прописани рок за достављање консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2014. годину, који се састављају и Агенцији за привредне регистре достављају искључиво у електронском облику, применом Посебног информационог система Агенције - потписани квалификованим електронским потписом законског заступника матичног правног лица.

Приступ Посебном информационом систему омогућен је у одељку „Финансијски извештаји“ – Посебни информациони систем Агенције за унос и достављање извештаја и документације за 2014.
    
Све информације  у вези  са консолидованим годишњим финансијским извештајима за 2014. годину објављене су на интернет страници Агенције, у делу „Финансијски извештаји“.

За додатна објашњења на располагању је електронска адреса finizvestaji@apr.gov.rs.

 
Информација о обавези достављања консолидованог годишњег извештаја о пословању - 16. јул 2015.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава правна лица која имају обавезу састављања и достављања консолидованих годишњих финансијских извештаја за економску целину, да је од Министарства финансија Републике Србије, дана 13. јула 2015. године, добила мишљење број: 011-00-748/2015-16, поводом обавезе достављања консолидованог годишњег извештаја о пословању, а које објављујемо у целини.

У том мишљењу, Министарство  је  заузело званичан став,  да привредна друштва, која су истовремено матична правна лица и имају обавезу састављања консолидованог годишњег финансијског извештаја, а која су у смислу члана 6. Закона о рачуноводству разврстана у микро, мала или средња правна лица (под условом да се не ради о јавним друштвима), немају обавезу састављања и достављања консолидованог годишњег извештаја о пословању.

Полазећи од чињенице да је Агенција, услед другачијег тумачења одредаба чл. 29. и 30. Закона, у Посебном информационом систему за састављање и достављање консолидованих годишњих финансијских извештаја,  за све обвезнике састављања тих извештаја, као обавезан документ уградила и консолидовани годишњи извештај о пословању, те да је пријем ових извештаја већ отпочео, Агенција обавештава кориснике да ће се  убудуће у предметним случајевима поступати на следећи начин. 

Сва матична правна лица, која према наведеном мишљењу Министарства нису у обавези да саставе консолидовани годишњи извештај о пословању,  имају могућност да у информационом систему  на место тог документа  учитају (приложе) мишљење Министарства или допис матичног правног лица да оно поступајући у складу са ставом Министарства не саставља консолидовани годишњи извештај о пословању. Ако поступе на описани начин, њихови консолидовани годишњи финансијски извештаји биће јавно објављени као потпуни и рачунски тачни и као такви уписани у Регистар финансијских извештаја.

Овим начином се омогућава  и матичним правним лицима која до сада нису доставила консолидоване годишње  финансијске извештаје, да своју обавезу састављања и достављања истих, изврше у законом предвиђеном року до 31. јула 2015. године.

За додатна објашњења на располагању је електронска адреса finizvestaji@apr.gov.rs

 
Посебан информациони систем за консолидоване финансијске извештаје доступан корисницима - 3. јул 2015.

Агенција за привредне  регистре (АПР) обавештава сва правна лица која имају контролу над једним или више правних лица, односно имају обавезу састављања консолидованих финансијских извештаја за економску целину у складу са чланом 27. Закона о рачуноводству, да им је од данас, 03. јула 2015. године, у Посебном информационом систему Агенције,  омогућено састављање и достављање консолидованих финансијских извештаја за 2014. годину за све групе правних лица.

Применом Посебног  информационог система Агенције, у складу са Техничким упутством за његову примену, врши се  састављање  и достављање консолидованих финансијских извештаја са одговарајућом документацијом за 2014. годину у електронском облику, потписане  квалификованим електронским потписом искључиво законског заступника.

Посебно напомињемо, да је у том систему обавезно обележавање врсте захтева да је реч о  консолидованом финансијском извештају,  затим треба обележити да се ради о матичном правном лицу, као и  да је обвезник ревизије тог консолидованог финансијског извештаја.

Више информација о консолидованим финансијским извештајима објављено је у делу Финансијски извештаји –Врсте и садржина извештаја- Консолидовани финансијски извештаји.

За додатна објашњења на располагању је Инфо центар Агенције, на број 011 2023 350, као и електронска адреса finizvestaji@apr.gov.rs

 
Фирме се региструју у општинама где су мањи трошкови пословања - 19. јун 2015.

У Агенцији за привредне регистре је од почетка јануара до краја маја основано 3503, а избрисано 811 привредних друштава. 

У истом периоду, основано је 12464, а из Регистра привредних субјеката избрисано је 12360 предузетника. Од тога, 9 одсто предузетника избрисано је по службеној дужности, према одредби Закона о привредним друштвима на основу које предузетник губи својство, одн. брише се из регистра, због пословног рачуна који је у блокади дуже од две године.

Само током маја је регистровано оснивање 687 нових привредних друштава и 2427 предузетника, док је из регистра избрисано 157 привредних друштава и 2129 радњи. Од тога, по службеној дужности, обрисано је 274 предузетника.

У поређењу са истим периодом прошле године, ове године је регистрован приближно исти број основаних али је за 15 одсто мањи број обрисаних привредних друштава него 2014. Такође, основано је 5,8 одсто више предузетника али је број обрисаних предузетника за 60 одсто већи у овој у односу на прошлу годину. Овакав резултат је последица већег броја обрисаних по службеној дужности, јер је у овој години избрисано 1159, док је у истом периоду прошле године избрисано дупло мање предузетника.

Листа ТОП 10 делатности за које је регистрован највећи број новооснованих привредних друштава годинама се не мења. На првом месту је (1)неспецијализована трговина на велико, (2)консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, (3)делатности ресторана и покретних угоститељских објекта, (4)друмски превоз терета, (5)изградња стамбених и нестамбених зграда, (6)рачунарско програмирање, (7)услуге припремања и послуживања пића, (8)рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање, (9)трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном, (10)техничко испитивање и анализе. 

И код обрисаних привредних друштава на листи ТОП 10 налазе се готово исте делатности: (1)неспецијализована трговина на велико, (2)консултанстске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, (3)остале услужне активности подршке пословању, (4)изградња стамбених и нестамбених зграда, (5)рачунарско програмирање, (6)друмски превоз терета, (7)делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, (8)трговина на мало деловима и опремом за моторна возила, (9)делатност школа за возаче и (10)остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама. 

Међу новооснованим предузетницима, највише је регистровано за (1)делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, (2)услуге припремања и послуживања пића, (3)делатност фризерских и козметичких салона, (4)трговину на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном, (5)консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, (6)друмски превоз терета, (7)такси превоз, (8)рачунарско програмирање, (9)трговину на мало одећом у специјализованим продавницама и (10)производњу хлеба, свежег пецива и колача.

И међу обрисаним предузетницима преовлађују готово исте делатности, осим што је на овом списку и одржавање и поправка моторних возила.

Посматрано према општинама, највише привредних друштава и предузетника основано је у Београду, међутим подаци из базе података АПР показују да се фирме, више него раније, региструју у општинама као што су Сурчин, Барајево, Чукарица, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Савски венац, Сопот. Најмање новооснованих, супротно досадашњој пракси, забележено је на општинама Стари град, Вождовац, Врачар, Земун и Звездара. Затим су се на овом списку нашле и општине које се до сада нису истицале по великом броју основаних привредних друштава, као што су: Бор, Кладово, Мајданпек, Неготин, Голубац, Кучево, Мало Црниће, Петровац, Пожаревац. 

Разлог зашто оснивачи и власници региструју седишта својих фирми у овим општинама највероватније лежи у мањим трошковима пословања који су већи у централним, развијенијим градским општинама. 

Општине у којима је обрисано највише привредних друштава су: Београд, Нови Сад, Суботица, Ниш, Панчево, Крагујевац, Нови Пазар, Лесковац, Ваљево, Кањижа, Стара Пазова, Суботица, Ужице. Највише обрисаних предузетника, осим у Београду и Новом Саду, регистровано је у нишким и крагујевачким општинама, Краљеву, Крушевцу, Чачку, Панчеву, Зрењанину, Лесковцу. Листе са списком општина у којима је највише угашених привредних субјеката годинама се нису мењале.

 
Посета министарке пољопривреде АПР-у поводом почетка рада Регистра о пољопривредном финансирању - 1. јун 2015.

Уговори о финансирању пољопривредне производње од данас ће почети да се уписују у Агенцији за привредне регистре, у новоуспостављени Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње

Тим поводом, Агенцију су посетили проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, министарка пољопривреде и заштите животне средине и Милош Миловановић, координатор пројекта Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) и Организације Уједињених нација за храну и пољопривреду (ФАО), у оквиру којег је израђен закон и обезбеђена имплементација новог система финансирања и обезбеђења финансирања пољопривредне производње у Србији. 

Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње прописан је Законом о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње који је усвојен новембра прошле године, на предлог Министарства пољопривреде и заштите животне средине, али се пуна примена новог система финансирања очекује у првом кварталу идуће године. 

Обраћање директора Агенције за привредне регистре Звонка Обрадовића, министарке пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежане Богосављевић Бошковић и координатора FAO-EBRD пројеката у Србији Милоша Миловановића можете преузети са сајта www.infobiro.tv или погледати овде 
Подаци за први квартал 2015. године објављени на Мапи Регистра мера и подстицаја регионалног развоја - 27. мај 2015.

Oбавештавамо кориснике овог веб портала да је Мапа Регистра мера и подстицаја регионалног развоја ажурирана подацима за период од 1. јануара до 31. марта 2015. године.

Подаци на Мапи РегМПРР се односе на временски низ од четири године и објављени су за четири територијална нивоа (Република Србија, Региони, Области, Општине). 


На Мапи РегМПРР су приказани збирни подаци о подстицајима регионалног развоја, као и други подаци релевантни за регионални развој.

 
Претрага извештаја за 2014. годину – 21. мај 2015. - 21. мај 2015.

 
Агенција за привредне регистре обавештава све заинтересоване кориснике да је од данас активна „Претрага  извештаја за 2014. годину“,  у одељку  „Финансијски извештаји“.  Претрага се врши упитом по матичном броју (ЈМБ), пореском идентификационом броју (ПИБ) или по називу правног лица.  У оквиру дела претраге „Предмети у раду“, приказују се статусни подаци о обвезнику на дан упита (пословно име, матични број, адреса, ПИБ, статус обвезника), листа свих извештаја примљених у Агенцији (листа предмета у обради), а у „детаљима“ - информације о извештајима за 2014. годину (датум пријема, датум евидентирања и статус у обради).

 
Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње почиње са радом од 1. јуна 2015. - 11. мај 2015.

Оснивање Регистра уговора о финансирању пољопривредне производње прописано је Законом о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње („Службени гласник РС”, број 128/14), а почеће с радом у понедељак, 1. јуна 2015. године. 

Вођење регистра је законом поверено Агенцији за привредне регистре која ће га водити као јединствену, централну, јавну и електронску базу података о закљученим уговорима о финансирању и документима на основу којих је извршена регистрација. 

Регистар ће садржати основне податке о уговорима о финансирању пољопривредне производње, као што су подаци о уговорним странама, њиховим обавезама и средствима обезбеђења наплате повериочеве обавезе и они ће бити јавно доступни свим заинтересованим лицима преко интернет стране Агенције.

Заложно право на будућим пољопривредним производима, као једно од средстава обезбеђења повериочеве обавезе, уписиваће се у Регистар заложног права на покретним стварима и правима који се у оквиру Агенције за привредне регистре води од 2005. године.

Све информације од значаја за поступак регистрације, укључујући и упутства за подношење регистрационих пријава, документацији која се прилаже у поступку уписа у Регистар, као и висини накнаде која се плаћа за регистрацију података биће благовремено објављене на сајту Агенције за привредне регистре.

Сва питања која се односе на регистрацију података о уговорима о финансирању пољопривредне производње и заложном праву као средству обезбеђења повериочевог потраживања, корисници могу упутити на електронску адресу poljoprivredni.ugovori@apr.gov.r, a могу се обратити и на број телефона 011 202 33 50.

 
Нерадни дан због првомајских празника - 30. април 2015.

Агенција за привредне регистре обавештава своје кориснике да због првомајских празника неће радити у петак, 1. маја 2015. године.

 
Посебан информациони систем Регистра финансијских извештаја поново у функцији - 30. април 2015.

Агенција за привредне регистре обавештава све заинтересоване кориснике да је од данас, 30. априла 2015. године, омогућен приступ Посебном информационом систему Агенције за састављање и достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину. Приступ систему обезбеђен је за све категорије правних лица и предузетника у складу са Законом о рачуноводству. Подсећамо обвезнике да је прописани рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину, 30. јун 2015. године. 

Применом Посебног информационог система Агенције, у складу са Техничким упутством врши се састављање и достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину, који су потписани квалификованим електронским потписом законског заступника. Такође, у систему је омогућено и састављање извештаја без електронског потписа (у хибридном облику), што подразумева и достављање, путем поште, преписа референтне странице која је потписана својеручним потписом законског заступника.

Поред тога, од данас, обвезници код којих је у току 2015. године дошло до статусне промене, или отварања односно закључења стечајног поступка, или покретања односно закључења (окончања) поступка ликвидације, као и брисања из надлежног статусног регистра огранака страног правног лица и предузетника, могу приступати систему ради израде и достављања ванредних финансијских извештаја. Напомињемо, да се ванредни финансијски извештаји достављају искључиво у електронском облику, потписани квалификованим електронским потписом законског заступника.  
 
За микро правна лица која састављају и достављају редовне годишње финансијске извештаје само у папирном облику, Агенција је, у оквиру Претраге евиденције обвезника, омогућила приступ одговарајућем сету образаца који чине овај извештај.

Више информација о начину достављања извештаја објављено је у одељку Финансијски извештаји - Састављање и достављање извештаја за 2014.

Истовремено обавештавамо кориснике, да од данас више не постоји могућност приступања систему ради израде извештаја за статистичке потребе, односно истовремене израде извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја за 2014. годину, за које је рок да се доставе Агенцији, био 31. март 2015. године. 

 
Привремено обустављање рада Посебног информационог система у Регистру финансијких извештаја - 29. април 2015.

Агенција за привредне регистре обавештава све заинтересоване кориснике да сутра, 30. априла 2015. године, од 10 часова, неће бити могућ приступ Посебном информационом систему Агенције. 

Приступ се привремено обуставља ради постављања нове верзије система која ће омогућити израду и достављање редовних годишњих и ванредних финансијских извештаја.

О времену почетка рада нове верзије Посебног информационог система обвезници ће бити благовремено обавештени.

 
Нерадни дани за Васкршње празнике - 9. април 2015.

Обавештавамо кориснике да Агенција за привредне регистре неће радити за време Васкршњих празника, почев од Великог петка закључно са другим даном Васкрса, тако да су 10. и 13. април нерадни дани, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011).

 
Уплате накнада могуће само на јединствени рачун АПР - 7. април 2015.

Агенција за привредне регистре подсећа кориснике да се накнаде за регистрацију и јавно објављивање документације уплаћују на рачун 840-29770845-52

Уз обавезно уписивање модела 97, потребно је генерисати позив на број који се преузима преко апликације на интернет страници АПР, на линку Рачуни за уплату, или на страницама на којима се наводи рачун Агенције. 

Накнаде за услуге из Регистра финансијских извештаја (изводи у форми прописаних финансијских извештаја, подаци и извештаји о бонитету, скоринг) и испоруке података из регистара, које АПР пружа корисницима на основу њихових посебних захтева, уплаћују се на јединствени рачун 840-29776845-94, уз обавезно навођење позива на број из обавештења, односно профактуре које издаје АПР.

Пошто стари рачуни нису у функцији, обавештавамо кориснике да се убудуће неће прихватати уплате извршене на следеће бројеве рачуна:

    840-29771845-59,    840-29772845-66,    840-29773845-73,    840-29774845-80,    840-29775845-87 

Управа за трезор Министарства финансија данас је угасила наведене рачуне тако да се убудуће уплате на ове рачуне неће сматрати валидним, па их Агенција неће прихватати као доказ о извршеној уплати. 

Уплате које се изврше на угашене рачуне неће бити реализоване у корист Агенције што ће имати за последицу одбацивање захтева за извршење услуга Агенције, а тиме ће проузроковати и додатне трошкове корисницима.

 

 
Радна посета министра привреде Жељка Сертића - 6. април 2015.

Министар привреде у Влади Републике Србије Жељко Сертић одржао је данас радни састанак с представницима Агенције за привредне регистре (АПР). Повод радне посете је развој електронских сервиса према привреди и њихова примена на подношење извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину, као и предстојеће активности на успостављању нових регистара и сервиса у овој агенцији.

Изајве министра привреде Жељка Сертића и директора АПР Звонка Обрадовића можете погледати овде: 


 
Прелиминарни резултати пријема извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја - 1. април 2015.

Агенција за привредне регистре је до данас примила око 150.000 извештаја за статистичке потребе за 2014. годину, од чега је 110.000 обвезника истовремено поднело и редовне годишње финансијске извештаје за 2014. годину.

Према прелиминарним резултатима пријема финансијских извештаја, око 73% обвезника примене Закона о рачуноводству искористило је могућност да, истовремено са извештајем за статистичке потребе, достави и своје редовне годишње финансијске извештаје, иако рок за њихово достављање истиче тек 30. јуна 2015. године.

Охрабрује податак да је чак 137.000 обвезника користило посебан информациони систем АПР-а за израду и достављање извештаја, док је 28.000 обвезника поднело електронске извештаје потписане квалификованим електронским потписом законског заступника.

Иако микро предузећа тек од 01.01.2016. године имају законску обавезу да предају финансијске извештаје са електронским потписом, више од 17.000 микро правних лица већ сада је поднело своје извештаје у електронском облику потписане квалификованим електронским потписом. 

 
Информациони систем Агенције од данас доступан за све кориснике - 27. март 2015.

 
Друштва за управљање инвестиционим фондовима
, од данас, могу приступати Посебном информационом систему Агенције за састављање и достављање:

 • извештаја за статистичке потребе за 2014. годину, и
 • истовремено достављање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину.

Имајући у виду да се, за припрему ових извештаја, Посебан информациони систем Агенције први пут примењује, Агенција је обезбедила и техничку подршку за примену овог система, у виду Техничког упутства, као и инструкција у вези са радом система, путем електронске поште sd@apr.gov.rs  и телефона 011 2023350.

Такође, Агенција обавештава све заинтересоване кориснике, да је од данашњег дана,  свим обвезницима примене Закона о рачуноводству, омогућена израда и достављање Извештаја за статистичке потребе и Редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину, применом Посебног информационог система Агенције.

 

До данас, овом систему је приступило скоро 110.000 обвезника, што представља више од две трећине укупног броја правних лица и предузетника. У вези са тим, напомињемо, да је велики број обвезника (преко 80 посто) одлучио да заједно са Извештајима за статистичке потребе доставе и Редовне годишње финансијске извештаје за 2014. годину.

 

Поред тога, закључно са данашњим даном, у Агенцију је стигло поштом и око 24.000 извештаја у папирном облику.

 
Информациони систем Агенције доступан за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима - 25. март 2015.

Од данас, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима могу приступати Посебном информационом систему Агенције за израду и достављање:

 • извештаја за статистичке потребе за 2014. годину и
 • истовремено достављање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину.

Агенција је, такође, обезбедила и техничку подршку за примену Посебног информационог система, у виду Техничког упутства за његову примену и инструкција путем електронске поште sd@apr.gov.rs и телефона 011 202 33 50.

 

Више информација о начину достављања извештаја објављено је у делу Финансијски извештаји - Начин достављања извештаја.

 
Достављање финансијских извештаја за 2014. одвија се без већих проблема - 19. март 2015.

Процес израде и достављања Извештаја за статистичке потребе и Редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину, посредством Посебног информационог система Агенције за привредне регистре, одвија се без значајнијих проблема.

Почевши од 2. марта ове године до данас, Посебном информационом систему Агенције за привредне регистре приступило је око 60.000 обвезника, одн. више од трећине укупног броја правних лица и предузетника који су обвезници примене Закона о рачуноводству. Више од 80 одсто ових обвезника је истовремено са Извештајем за статистичке потребе приступило састављању и својих Редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину. 

Агенција подржава опредељење корисника да, истовремено са статистичким извештајем, приступе изради одн. достављању и редовних годишњих финансијских извештаја, јер се на тај начин постиже уштеда времена потребног за њихову припрему и повећава квалитет статистичких података.

Подсећамо обвезнике који још увек нису приступили изради финансијских извештаја да је, ове године, 31. март рок за достављање Извештаја за статистичке потребе, док се Редовни годишњи финансијски извештаји за 2014. годину морају доставити најкасније до краја јуна. 

Агенција за привредне регистре се захваљује корисницима на великој подршци и разумевању, нарочито у почетку примене Посебног информационог система Агенције, који је омогућио имплементацију новог Закона о рачуноводству, односно увео велики број новина у рачуноводствену праксу, од којих је навећа новина та да се финансијски извештај сачињава као електронски документ који се предаје са квалификованим електронским потписом законског заступника. 

Имајући у виду да се Посебан информациони систем Агенције примењује први пут, корисницима је на располагању Техничко упутство, са детаљним инструкцијама за рад у систему, као и посебна техничка подршка која се може потражити мејлом sd@apr.gov.rs или телефоном 011 2023350

Уколико се АПР-у пошаље захтев на имејл finizvestaji@apr,gov.rs, Агенција ће електронском поштом послати обвезнику инструкцију са информацијама о врсти и обиму финансијског и других извештаја које правно лице или предузетник треба да достави Агенцији, којих контролних правила треба да се придржава да би се доставио потпун и рачунски тачан финансијски извештај, коју документацију треба предати у складу са чл. 34 Закона о рачуноводству.

Уколико се АПР-у пошаље захтев на имејл obveznici@apr.gov.rs, конкретно правно лице или предузетник добиће информацију да ли се налази у евиденцији обвезника примене Закона о рачуноводству.

Осим тога, у Регистру финансијских извештаја објављене су детаљне информације о начину састављања и достављања извештаја за 2014. годину, сви прописи који регулишу ову област (закони, правилници, одлуке), обрасци за све оне који желе да састављају финансијске извештаје у папирном облику, али и одговарајуће претраге као што су претрага евиденције обвезника за 2014 и претрага предузетника, са обавештењем о примени двојног књиговодства за 2014. На сајту су доступни и линкови Посебан информациони систем Агенције за унос и достављање извештаја и документације за 2014, као и Техничко упутство за примену Посебног информационог система.

На крају, напомињемо да је примљен велики број питања која нису у надлежности Агенције, већ на њих треба да одговоре консултанске куће уколико су обвезници њихови чланови/ претплатници. Због тога, још једном понављамо да Агенција нема овлашћења да даје инструкције корисницима из надлежности других органа. 

 
Подаци за 2014. годину објављени на Мапи Регистра мера и подстицаја регионалног развоја - 18. март 2015.

Oбавештавамо кориснике да је Мапа Регистра мера и подстицаја регионалног развоја ажурирана подацима за период од 1. јануара до 31. децембра 2014. године. 

Подаци на Мапи РегМПРР односе се на временски низ од четири године и објављени су за четири територијална нивоа (Република Србија, Региони, Области, Општине). 

На Мапи РегМПРР су приказани збирни подаци о подстицајима регионалног развоја, као и други подаци релевантни за регионални развој.

 
Брокерско-дилерским друштвима, од данас доступан Посебни информациони систем Агенције - 17. март 2015.

Од данас, брокерско-дилерска друштва могу приступати Посебном информационом систему Агенције за састављање и достављање извештаја за 2014. годину, и то:

 • извештаја за статистичке потребе и
 • истовремено достављање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја.

Агенција је, обезбедила и техничку подршку за примену Посебног информационог система, у виду Техничког упутства за његову примену и инструкција путем електронске поште sd@apr.gov.rs и телефона 011 2023350.

У наредних неколико дана, приступ Посебном информационом систему Агенције ће бити омогућен и преосталим финансијским институцијама.

 
Корисници јавних средстава тј недобитне установе могу да извештаје састављају на обрасцима за ДПЛ - 17. март 2015.

Агенцији за привредне регистре се обратио одређен број корисника јавних средстава који финансијске извештаје достављају Агенцији, односно установа које не послују ради стицања добити, са захтевом да редовни годишњи финансијски извештај за 2014. годину, односно извештај за статистичке потребе, доставе као друга правна лица, сагласно Правилнику о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица и Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за друга правна лица.  С тим у вези, Агенција се за мишљење обратила надлежном Министраству финансија, којој групи правних лица припадају поменуте категорије обвезника, на које се исто изјаснило дописом бр. 011-00-155/2015-16 од 10.03.2015. године. Наиме, према поменутом мишљењу министарства, свако правно лице у Републици Србији би требало да самостално, у складу са сврхом свог оснивања и пословања, и према делатности за чије је обављање регистровано, дефинише рачуноводствена правила која примењује. Поред тога, став министарства је да у циљу прецизног дефинисања која правна лица припадају категорији других правних лица, треба утврдити да ли су иста за 2013. годину, подносила Пореској управи Порески биланс за недобитне организације (образац ПБН1).

У том смислу, корисници јавних средстава који финансијске извештаје достављају Агенцији, тј установе које не послују ради стицања добити, а који сматрају да редовни годишњи финансијски извештај за 2014. годину, односно извештај за статистичке потребе, треба да поднесу као друга правна лица, у обавези су да Агенцији доставе: захтев за промену у евиденцији обвезника финансијских извештаја потписан од стране законског заступника, а у којем ће навести разлоге због којих достављају извештаје за друга правна лица и копију Пореског биланса за недобитне организације за 2013. годину, који је достављен Пореској управи (образац ПБН1). Поменути захтев и образац треба послати поштом на адресу - Агенција за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја, Бранкова 25, Београд или предати непосредно на шалтеру 1 на истој адреси.

 
Информациони систем доступан за друштва за осигурање и затворене / приватне инвестиционе фондове - 13. март 2015.

Друштва за осигурање и  затворени / приватни инвестициони фондови, од данас могу приступат Посебном информационом систему Агенције за састављање и достављање извештаја за 2014. годину, и то:

 • извештаја за статистичке потребе и
 • истовремено достављање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја.

Агенција је, обезбедила и техничку подршку за примену Посебног информационог система, у виду Техничког упутства за његову примену и инструкција путем електронске поште sd@apr.gov.rs и телефона 011 202 33 50.

 

У наредних неколико дана, приступ систему ће се омогућити и преосталим финансијским институцијама (брокерско – дилерским друштвима, друштвима за управљање добровољним пензијским фондовима и друштвима за управљање инвестиционим фондовима).

 
Посебни информациони систем Агенције доступан за Народну банку Србије, даваоце фин. лизинга и берзу - 10. март 2015.

Агенција за привредне регистре обавештава кориснике да је од данас обезбеђен приступ Посебном информационом систему Агенције за састављање и достављање извештаја за 2014. годину, а у складу са Техничким упутством, за Народну банку Србије, даваоце финансијског лизинга и берзу, и то:

 • извештаја за статистичке потребе и
 • истовремено достављање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја.

Још једном подсећамо да, финансијске институције, извештаје за статистичке потребе, финансијске извештаје и прописану документацију за 2014. годину, достављају Агенцији, искључиво у електронском облику, применом Посебног информационог система Агенције, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника.

Агенција је, такође, обезбедила и техничку подршку за примену Посебног информационог система, у виду техничког упутства (у комплету) и инструкција путем електронске поште sd@apr.gov.rs и телефона  011 2023350.

Више информација о начину достављања извештаја објављено је у делу Финансијски извештајиНачин достављања извештаја.

У наредних неколико дана, приступ Посебном информационом систему Агенције ће бити омогућен и преосталим финансијским институцијама.

Такође, Агенција обавештава кориснике да је, у протеклих седам дана, од када је доступан Посебни информациони систем Агенције, за привредна друштва, друга правна лица и банке, систему приступио значајан број обвезника и започео израду oкo 23.000 извештаја, од чега је 10.800 припремљено за достављање без електронског потписа, а 1.260 извештаја је потписано квалификованим електронским потписом и већ достављено Агенцији у електронском облику. 

Поред тога, закључно са данашњим даном, у Агенцију је стигло поштом и око 3.200 извештаја у папирном облику. 

 
Од данас и за банке доступан Посебни информациони систем Агенције - 6. март 2015.

Агенција за привредне  регистре (АПР) обавештава кориснике да је почев од данас, 6. марта 2015. године, у одељку Регистра финансијских извештаја, и банкама омогућен приступ Посебном информационом систему Агенције за састављање и достављање извештаја за 2014. годину, у складу са Техничким упутством и то:

 • извештаја за статистичке потребе и
 • истовремено достављање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја.

Подсећамо, да банке, као и остале  финансијске  институције, извештаје за статистичке потребе, финансијске извештаје и прописану документацију за 2014. годину, достављају Агенцији, искључиво у електронском облику, применом Посебног информационог система Агенције, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника.

Агенција је, такође, обезбедила и техничку подршку за примену Посебног информационог система, у виду техничког упутства (у комплету) и инструкција путем електронске поште sd@apr.gov.rs и телефона  011 2023350.

Више информација о начину достављања извештаја објављено је у делу Финансијски извештајиНачин достављања извештаја.

Осталим финансијским институцијама ће, у наредним данима, бити сукцесивно обезбеђиван приступ  Посебном информационом систему Агенције.

На крају, информисаности ради, обавештавамо кориснике да је, у протекла три дана, од када је доступан Посебни информациони систем Агенције за привредна друштва и друга правна лица, систему приступио одређен број обвезника и започео  израду преко 11.000 извештаја, од чега је 4.000 припремљено за достављање без електронског потписа, а 390 извештаја је потписано квалификованим електронским потписом и већ достављено Агенцији у електронском облику. 

Поред тога, закључно са данашњим даном, у Агенцију је стигло поштом и око 3. 000 извештаја у папирном облику. 

 
Посебни информациони систем Агенције од данас доступан корисницима - 2. март 2015.

Агенција за привредне  регистре (АПР) обавештава кориснике да је од данас, 2. марта 2015. године, у одељку Регистра финансијских извештаја, омогућен приступ Посебном информационом систему Агенције за састављање и достављање извештаја за 2014. годину и то:

 • извештаја за статистичке потребе и
 • истовремено достављање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја.

Приступ Посебном информационом систему Агенције, обезбеђен је за сва правна лица и предузетнике који примењујu контни оквир и обрасце финансијских извештаја  за:

 • привредна друштва, задруге и предузетнике и 
 • друга правна лица.

Финансијским институцијама, у наредним данима, биће сукцесивно обезбеђиван приступ Посебном информационом систему Агенције.

Применом Посебног информационог система Агенције, у складу са Техничким упутством за његову примену, врши  се  састављање  и достављање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину, који су потписани квалификованим електронским потписом законског заступника, као и састављање извештаја без електронског потписа (уз достављање преписа референтне странице која је потписана својеручним потписом законског заступника).

Напомињемо, да Закон обавезује сва велика, средња и мала правна лица да извештаје за статистичке потребе, као и финансијске извештаје и прописану документацију за 2014. годину, достављају Агенцији, искључиво у електронском облику, применом Посебног информационог система Агенције, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника.

Изузетак чине само микро правна лица и предузетници, који у првој години примене Закона, могу извештај за статистичке потребе и редовни годишњи финансијски извештај за 2014. годину, као и документацију из члана 34. Закона, да доставе у папирном облику, и то на два начина:

 • применом Посебног информационог система Агенције, уносом података и слањем извештаја електронским путем без квалификованог електронског потписа законског заступника, уз обавезно достављање поштом у папирном облику преписа „референтне странице“ (одштампаног из тог система) који је потписан својеручним потписом законског заступника и оверен печатом обвезника у складу са прописима, као и документацију из члана 34. Закона, која је потписана и оверена у складу са прописима;
 • само у папирном облику (без примене Посебног информационог система), у ком случају сви извештаји и документа достављени поштом морају бити оверени и потписани у складу са прописима.

Подсећамо да је, за микро правна лица која састављају и достављају наведене извештаје само у папирном облику,  Агенција, у оквиру  Претраге евиденције обвезника,  још од 13. фебруара 2015. године, омогућила приступ одговарајућем сету образаца који чине те финаснсијске  извештаје, као и све инструкције у вези њиховог састављања и достављања.

Више информација о начину достављања извештаја објављено је у делу Финансијски извештајиНачин достављања извештаја.

Агенција је, такође, обезбедила и техничку подршку за примену Посебног информационог система, у виду техничког упутства (у комплету) и инструкција путем електронске поште sd@apr.gov.rs и телефона 011 2023350.

 
Почетак рада Регистра медија - 12. фебруар 2015.

Регистар медија почеће с радом у петак, 13. фебруара 2015. године, чиме престаје с радом Регистар јавних гласила. 

Електронске податке из Регистра јавних гласила АПР ће унети у базу података новог Регистра медија по службеној дужности, док ће издавачи медија имати рок од шест месеци да испуне законску обавезу пријављивања података који се нису регистровали у старом регистру. 

Успостављањем новог регистра биће обезбеђена јавност података и докумената о правним и физичким лицима која имају више од 5 одсто удела у оснивачком капиталу издавача и о њиховим повезаним лицима, као и податке о другим издавачима у којима та лица имају више од 5 одсто удела у оснивачком капиталу. 

Јавности ће бити стављени на увид и подаци о државној помоћи и новчаним средствима која медијима додељују државни органи, локална самоуправа, организације са јавним овлашћењима или правна лица које оснива или финансира Република Србија, аутономна покрајина или локална самоуправа. 

Осим тога, Регистар ће пружати и јавне податке о просечно продатом тиражу медија у календарској години који ће се пријављивати до 31. марта текуће године за претходну годину.

Преко линка Претрага података биће омогућен приступ јавним подацима из Регистра медија, а Агенција ће сутра објавити и нове обрасце регистрационих пријава, као и упутства о потребној документацији за регистрацију медија по новом Закону о информисању и медијима.


 
Продужење рока за достављање извештаја за статистичке и друге потребе до 31. марта 2015. - 4. фебруар 2015.

Агенција за привредне регистре обавештава све обвезнике примене Закона о рачуноводству, да је Министарство финансија дало препоруку Агенцији за привредне регистре да, изузетно, рок за достављање извештаја за статистичке и друге потребе за 2014. годину, буде продужен до 31. марта 2015. године. 

Продужење рока за достављање извештаја за статистичке и друге потребе условиле су објективне околности које прате успостављање веома сложеног Посебног информационог система Агенције, који треба да подржи потпуно електронску комуникацију са обвезницима примене Закона о рачуноводству, који је прописао:

 • потпуно нови систем финансијског извештавања чије ближе уређивање прати 30 подзаконских аката,
 • потпуну трaнспарентност свих финансијских извештаја и документације,
 • финансијски извештај као електронски документ потписан квалификованим електронским потписом законског заступника, 
 • достављање финансијских извештаја и документације Агенцији искључиво у електронском облику.

Сложеност овог система повећава и одредба Закона о рачуноводству која прописује да микро правна лица могу, и у 2015. години, своје извештаје за статистичке и друге потребе и финансијске извештаје са документацијом, да доставе и у:

 • хибридном облику (електронском и папирном облику истовремено), односно у електронском облику али без квалификованог електронског потписа законског заступника, који те извештаје потписује својеручним потписом и Агенцији доставља поштом, и
 • само у папирном облику, које законски заступник потписује својеручним потписом и Агенцији доставља поштом.

Агенција ће потпуну функционалност Посебног информационог система обезбедити до 28. фебруара 2015. године, и заједно са Техничким упутством за његову примену, обвезницима примене Закона о рачуноводству ставити на располагање.

На крају, подсећамо и, да према доступним информацијама, значајан број обвезника примене Закона о рачуноводству још увек није обезбедио квалификовани електронски потпис законског заступника, па је продужењем рока остављено додатно време да ту обавезу испуне.  

 
Претрага евиденције обвезника достављања финансијских и других извештаја за 2014. - 29. јануар 2015.

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике да је од данас, 29. јануара 2015. године, у одељку Финансијски извештаји, омогућена претрага евиденције обвезника достављања извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја за 2014. годину. 

Претрага евиденције обвезника може се вршити по матичном броју, пореском идентификационом броју (ПИБ) или по називу правног лица односно предузетника. Кроз претрагу евиденције обвезника корисницима су на располагању подаци за сваког појединачног обвезника, и то статусни подаци (пословно име, матични број, адреса, ПИБ, правна форма, делатност, пословна година, датум оснивања и број месеци пословања) и подаци о законском заступнику (име и презиме, ЈМБГ и функција). 

У случају да увидом у поменуту евиденцију обвезник, евентуално, утврди да статусни подаци или подаци о законском заступнику нису ажурни, потребно је да упути рекламацију за ажурирање тих података на електронску адресу obveznicifi@apr.gov.rs.

У оквиру евиденције обвезника дати су и остали подаци о обвезнику, као што су величина обвезника која је утврђена на основу података из финансијских извештаја за претходну годину (велико, средње, мало, микро), обавеза вршења ревизије финансијских извештаја за 2014. годину (у складу са чланом 21. Закона о ревизији), рачуноводствена регулатива (у складу са новим Законом о рачуноводству), затим на којимобрасцима обвезник саставља извештаје (у зависности од  групe правних лица којој припада - привредна друштва, банке, друштва за осигурање, итд.), као и начин достављања извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја (за велика, средња и мала правна лица - искључиво у електронском облику, применом посебног информационог система Агенције, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника; за микро правна лица и предузетнике - у напред наведеном електронском облику, затим применом посебног информационог система, у електронском облику, без квалификованог електронског потписа, али уз достављање „референтне странице“ штампане из система у папирном облику и потписане од стране законског заступника, као  и само у папирном облику).

 
Финансијске извештаје за 2014. годину потписују искључиво законски заступници обвезника - 21. јануар 2015.

Агенцији за привредне регистре се обратио велики број обвезника са питањима везаним за примену одредаба новог Закона о рачуноводству (Сл. гласник бр. 62/2013) које уређују потписивање извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја, односно за могућност да те извештаје уместо законског заступника потпишу остали заступници или прокуристи који су у том својству регистровани у надлежним статусним регистрима. 

Агенција обавештава све обвезнике да у складу са Законом о рачуноводству, Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја (Сл. гласник бр. 127/2014) и мишљењем Министарства финансија број 011-00-1336/2014-16 од 17. децембра 2014. године:  

 • Извештаје за статистичке потребе и финансијске извештаје потписују искључиво законски заступници, односно предузетник, који су као такви уписани у надлежном статусном регистру. 
 • Извештаје за статистичке потребе и финансијске извештаје које потпишу остали заступници или прокуристи неће се прихватити као исправни (потпуни) у смислу члана 36. Закона о рачуноводству, а у вези са чланом 9. тачка 4. и чланом 23. став 1. тачка 7. наведеног Правилника. 

Наведено произилази из садржине одредбе члана 32. став 3. поменутог Закона којом је прописано да финансијске извештаје потписује законски заступник обвезника, односно предузетник, али, и одредаба члана 33. став 6. и  члана 35. став 6. Закона којим је прописано да финансијске извештаје, тј, извештаје за статистичке потребе сачињене у посебном информационом систему потписује својим квалификованим електронским потписом законски заступник. Такође, и у поменутом мишљењу Министарства недвосмислено се наводи да искључиво законски заступници, односно предузетник, морају да потпишу финансијске извештаје тј извештаје за статистичке потребе. Даље, чланом 36 Закона прописано је да податке из потпуних и рачунски тачних финансијских извештаја Агенција јавно објављује на својој интернет страници, у оквиру Регистра финансијских извештаја и уписује у тај регистар, а чланом 9. тачка 4, тј. чланом 23. став 1. тачка 7. наведеног Правилника, између осталог, прописано је да су извештаји за статистичке потребе исправни, односно финансијски извештаји потпуни ако су потписани од стране законског заступника.

Позивамо обвезнике да поступају у складу са напред изнетим правилима, како би им финансијски извештаји били обрађени и јавно објављени као потпуни и рачунски тачни. 

 
Збирни годишњи подаци из Регистра привредних субјеката - 15. јануар 2015.

У Србији је на крају 2014. године пословало 331.059 привредних субјеката у статусу „активан“, показују збирни годишњи подаци из Регистра привредних субјеката. Тако је на крају прошле године забележено за 7.391 привредни субјекат више у односу на 2013. годину.

У осталим статусима, регистровано је 7740 привредних друштава у процесу ликвидације и 2062 привредна друштва у стечајном поступку.

  

Трендови у области оснивања и брисања разликују се код привредних друштава и предузетника. Док број регистрованих привредних друштава из године у годину прогресивно расте, укупан број предузетника у последње три године мањи је у поређењу са 2010. и 2011. годином.

Упоредна табела о регистрованим привредним друштвима и предузетницима, одн. привредним субјектима:

Година

Број регистрованих активних привредних друштава

Број регистрованих активних предузетника

Укупан број регистрованих активних привредних субјеката

2014.

115692

215367

331059

2013.

110952

212716

323668

2012.

105105

218127

323232

2011.

104723

220458

325181

2010.

109937

222495

332432

 

Прошле године је основано за 6,4 одсто мање привредних друштава и за 6,2 одсто мање предузетника у односу на 2013. годину.

Током 2010, 2011. и 2012. године, највећи број привредних друштава који су обрисани из Регистра привредних субјеката избрисан је у складу са Законом о стечају, применом одредби о аутоматском стечају, на основу правоснажних решења из привредних судова. По том основу, због пословних рачуна у непрекидној блокади дуже од 2, односно 1 године, из Регистра привредних субјеката избрисано је укупно 16572 привредна друштва. 

Табела са подацима о основаним и обрисаним привредним друштвима:

Година

Број основаних привредних друштава

Број обрисаних привредних друштава

2014.

8209

2601

2013.

8735

2557

2012.

8648

7355*

2011.

8470

13581*

2010.

9469

9388*

 

Прошле године је први пут за последњих 5 година забележен већи број основаних од обрисаних предузетника. Највише предузетникабрисаних током 2013. и 2014. годинеобрисано је на основу чл. 91 Закона о привредним друштвима којим је прописано да се својство предузетника губи ако му је пословни рачун у блокади дуже од две године. На основу захтева Народне банке Србије, по том основу је 2013.године обрисано 13355, а прошле године 2146 предузетничких радњи.

 Табела са подацима о основаним и обрисаним предузетницима:

Година

Број основаних предузетника

Број обрисаних предузетника

2014.

29102

27068*

2013.

30931

36520*

2012.

30200

32853

2011.

32236

35288

2010.

35296

37165

 

Посматрано према делатностима, трендови се годинама не мењају. Највише основаних, али и обрисаних привредних друштава регистровано је за претежну делатност из сектора Трговина, али и за разне врсте услужних делатности као што су консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, ресторани и угоститељски објекти, изградња стамбених и нестамбених зграда, друмски превоз терета.

 

Највише основаних, али и обрисаних предузетника било је регистровано за делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, припремање и послуживање пића, фризерских и козметичких салона, трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном, такси превоз.

 
Јединствени рачун за уплате накнада - 5. јануар 2015.

Агенција за привредне регистре увела је јединствени рачун 840-29770845-52 за плаћање накнада за регистрацију и друге услуге које пружа корисницима, осим накнада за услугу испоруке података које ће се убудуће уплаћивати на рачун 840-29776845-94.

Позив на број се обавезно уписује у налог за уплату или пренос, уз модел 97, и може се преузети преко апликације доступне на страници Рачуни за уплату, или на страницама на којима се наводи рачун Агенције. Уплатнице са одштампаним позивом на број могу се преузети лично, у седишту АПР (улица Бранкова 25, Београд) или организационим јединицама Агенције.

У складу с наведеним, уплата накнада за обраду и јавно објављивање финансијских извештаја и документације уз финансијске извештаје врши се на рачун 840-29770845-52, док се уплата накнада за пружање услуга из Регистра финансијских извештаја које се односе на издавање извода (у форми прописаних финансијских извештаја - комплет или делова), издавање података о бонитету и извештаја о бонитету, издавање скоринга, врши на рачун 840-29776845-94

 

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR