среда 20. фебруар 2019.

Get Adobe Flash player

Закони

 НазивВеличина 
Закон о јавним агенцијама61,59 KBПреузми
Закон о Агенцији за привредне регистре35,45 KBПреузми
Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре55,16 KBПреузми
Закон о привредним друштвима 1,52 MBПреузми
Закон о задругама 154,60 KBПреузми
Закон о јавном информисању и медијима162,47 KBПреузми
Закон о стечају1,17 MBПреузми
Закон о приватизацији169,90 KBПреузми
Нови Закон о јавним предузећима99,59 KBПреузми
Закон о јавним предузећима89,95 KBПреузми
Закон о туризму 262,28 KBПреузми
Закон о класификацији делатности 17,63 KBПреузми
Закон о пореском поступку и пореској администрацији 899,80 KBПреузми
Закон о удружењима89,81 KBПреузми
Нови Закон о спорту 424,45 KBПреузми
Закон о задужбинама и фондацијама77,01 KBПреузми
Закон о привредним коморама72,41 KBПреузми
Закон о финансијском лизингу 110,59 KBПреузми
Закон о заложнoм праву на покретним стварима уписаним у Регистар 67,66 KBПреузми
Закон о извршењу и обезбеђењу627,34 KBПреузми
Закон о регионалном развоју65,47 KBПреузми
Закон о платном промету28,21 KBПреузми
Закон о спољнотрговинском пословању57,97 KBПреузми
Закон о јавним набавкама412,28 KBПреузми
Закон о факторингу269,68 KBПреузми
Закон о ревизији 824,00 KBПреузми
Закон о рачуноводству 697,67 KBПреузми
Закон о тржишту капитала605,60 KBПреузми
Закон о културним добрима137,22 KBПреузми
Закон о основама својинскоправних односа64,72 KBПреузми
Закон о облигационим односима822,98 KBПреузми
Закон о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње47,41 KBПреузми
Закон о Централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре37,59 KBПреузми
Закон о централној евиденцији стварних власника423,04 KBПреузми

Правилници

 НазивВеличина 
Правилник о садржини и начину вођења Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта43,35 KBПреузми
Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију 66,68 KBПреузми
Правилник о додели ПИБ правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна АПР82,48 KBПреузми
Правилник о садржини Регистра заложног права на покретним стварима и правима и документацији потребној за регистрацију30,66 KBПреузми
Правилник о садржини Регистра финансијског лизинга и документацији потребној за регистрацију23,69 KBПреузми
Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја 69,94 KBПреузми
Правилник о документацији која се прилаже у поступку регистрације медија у Регистар медија25,90 KBПреузми
Правилник о садржини Регистра туризма и документацији потребној за регистрацију и евиденцију49,84 KBПреузми
Правилник о врсти и условима гаранције путовања, начину активирања и другим условима које мора да испуни организатор путовања 32,87 KBПреузми
Правилник о садржини захтева за издавање лиценце и условима и начину издавања свечане форме лиценце за организовање и реализовање туристичких путовања17,17 KBПреузми
Правилник о садржини, начину уписа и вођења Регистра удружења46,31 KBПреузми
Правилник о садржини, начину уписа и вођења Регистра страних удружења32,30 KBПреузми
Правилник о садржају и начину вођења Јединствене евиденције удружења, друштава и савеза у области спорта14,62 KBПреузми
Правилник о садржају и обрасцу пријаве за евидентирање података о спортским организацијама, спортским савезима, спортским друштвима и спорт. центрима67,62 KBПреузми
Правилник о ближој садржини и начину вођења Регистра задужбина и фондација20,15 KBПреузми
Правилник о садржини и начину вођења Регистра представништава страних задужбина и фондација14,90 KBПреузми
Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача18,70 KBПреузми
Правилник о садржини Регистра факторинга11,40 KBПреузми
Правилник о ближим условима и начину издавања одобрења за обављање посла факторинга 17,29 KBПреузми
Правилник о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима односно пословима домаће радиности начину сертификовања истих37,63 KBПреузми
Правилник о Регистру уговора о финансирању пољопривредне производње као и документима која се прилажу за регистрацију података23,38 KBПреузми
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке424,07 KBПреузми
Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем119,01 KBПреузми
Правилник о начину размене докумената и поднесака е-путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром19,75 KBПреузми
Правилник о садржини и начину вођења Регистра привредних комора и Регистра представништава страних комора26,04 KBПреузми
Правилник о Класификацији основа привременог ограничења права17,96 KBПреузми
Правилник о измени Правилника о Класификацији основа привременог ограничења права107,22 KBПреузми
Правилник o начину и условима електронске обраде и коришћења података Централне евиденције привремених ограничења права лица регистрованих у АПР24,91 KBПреузми
Правилник о спортским гранама и областима спорта у РС и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта628,83 KBПреузми
Правилник о праћењу и начину повраћаја више или погрешно уплаћених средстава 168,00 KBПреузми
Правилник о ученичким задругама274,88 KBПреузми
Правилник о садржини Централне евиденције стварних власника520,22 KBПреузми
Правилник о начину и условима електронске размене података АПР-а и других државних органа527,57 KBПреузми

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR