среда 27. март 2019.

Get Adobe Flash player

Централна евиденција обједињених процедура

Од 1. јануара 2016. године у оквиру Агенције за привредне регистре почела је са радом Централна евиденција обједињених процедура.

Оснивањем Централне евиденције обједињених процедура по први пут је успостављена јединствена, централна, јавна, електронска база података у којој су обједињени подаци о току сваког појединачног предмета, документација која је приложена и прибављена у поступцима које спроводе надлежни органи по захтевима у вези са изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката, укључујући одлуке и друга акта надлежних органа која настају у том поступку.
 
Софтвер неопходан за рад Централне евиденције обједињених процедура развијен је у оквиру пројекта „Развој система електронског издавања грађевинских дозвола у региону југоисточне Европе“, а спроводи се у оквиру ГИЗ Отвореног регионалног фонда за модернизацију општинских услуга који финансирају владе Немачке и Швајцарске. Имплементациони партнер је Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД), а партнери су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Асоцијација јединица локалне самоуправе Републике Македоније (ЗЕЛС) и др.

Обједињена процедура представља скуп поступака и активности које спроводи надлежна служба у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова и обухвата: издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту, измену аката која се прибављају у овој процедури, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију, као и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе.

Обједињена процедура, као нов поступак који омогућава ефикасније издавање дозвола и прибављање сагласности неопходних у поступку изградње, доградње и реконструкције објеката прописана је Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 132/2014), а почела је да се примењује од 1. марта 2015. године.

Од 1. јануара 2016. године сви захтеви у поступку обједињене процедуре подносе се искључиво електронским путем, преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре. За правна питања и подршку у вези спровођења обједињене процедуре можете се обратити на електронску адресу gradjevinski.poslovi@mgsi.gov.rs. За техничку и оперативну подршку корисничког система можете се обратити на: CEOP-APR@apr.gov.rs.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR