четвртак 29. јун 2017.

Get Adobe Flash player

Уплате накнада за регистрацију и друге услуге из Регистра

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра медија врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

Висине накнада

Накнада за регистрацију медија износи 2.800,00 динара.

Накнада за регистрацију промене података о медију износи 1.000,00 динара.

Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада из претходног става  увећава се за 500,00 динара по промени.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података о медију износи 6.000,00 динара (односи се на пријаве поднете по истеку рока од 15 дана од дана настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или документа).

Накнада за регистрацију других података о медију који се у складу са законом региструју и брисање износи:

  • за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју 1.000,00 динара,
  • за брисање медија 1.200,00 динара.

Накнада за издавање извода из Регистра медија, за издавање копија и за штампање докумената, износи, и то:

  • за издавање преписа одлука регистратора и извода о регистрованим подацима о медију 1.000,00 динара;
  • за издавање извода о регистрованим подацима о медију у електронској форми 700,00 динара-у припреми;
  • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара;
  • за штампање регистрационе пријаве 120,00 динара;
  • за издавање потврде да медиј није регистрован у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације 400,00 динарa;
  • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима 400,00 динара по податку.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR