понедељак 16. јул 2018.

Get Adobe Flash player

Правила логичке контроле података

На основу члана 3. став 2. Уредбе о садржини, начину и поступку вођења Регистра мера и подстицаја регионалног развоја („Сл. гласник РС”, бр. 93/10,100/11, 35/12, 16/13, 76/15 и 12/17), а у вези са чланом 10б. Закона о агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 55/04, 111/09 и 99/11),

Регистратор Регистра мера и подстицаја регионалног развоја, утврђује 

Правила логичке контроле података

у Регистру мера и подстицаја регионалног развоја

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилима утврђује се логичка контрола података (у даљем тексту: Правила логичке контроле), које у Регистар мера и подстицаја регионалног развоја (у даљем тексту: Регистар), уносе обвезници уноса података у Регистар (у даљем тексту: ОУПР), као и обавезност уноса података, у складу са Листом правила логичкe контролe података у Регистру (Листа правила), која је као Прилог 1. одштампана уз Правила логичке контроле и чини њен саставни део.

Члан 2.

Листа правила урађена је у складу са Упутством о ближим условима и начину уноса података о мерама и подстицајима регионалног развоја у Регистар мера и подстицаја регионалног развоја, бр. 10-9-112/17 од 17. маја 2017. године (у даљем тексту: Упутство), односно са садржином Обрасца за електронски унос података у Регистар (у даљем тексту: Електронски образац-Прилог 2) и шифарницима (Прилози: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 и 12), који представљају саставни део Упутства.

II ПРАВИЛА ЛОГИЧКЕ КОНТРОЛЕ ПОДАТАКА У РЕГИСТРУ

1. Мера

Члан 3.

Подаци о мери обухватају податке о пуном називу мере– правног акта и врсти правног акта и њихов унос је обавезан.

1. У поље пун назив мере – правног акта уноси се текстуални податак.

2. У поље врста правног акта уноси се једна изабрана вредност из Прилога 3 (шифарник Ш-1), и иста треба да кореспондира са податком у пољу пун назив мере – правног акта. 

2. Идентификација подстицаја

Идентификација подстицаја обухвата три групе података, и то: основне податке о подстицају, податке о намени подстицаја и податке о врсти финансијског подстицаја.

2.1. Основни подаци о подстицају

Члан 4.

Основни подаци о подстицају обухватају податке о интерној шифри подстицаја, називу подстицаја, правном основу, почетној и завршној години и њихов унос је обавезан.

 3. У поље интерна шифра подстицаја, ОУПР обавезно уноси податак (јединствени број ОУПР) којим једнозначно идентификује одређени подстицај (један подстицај - једна шифра).

Уколико је одређени подстицај неопходно поделити на парцијалне подстицаје, ОУПР врши идентификацију парцијалних подстицаја додавањем серијске подшифре на оригиналну интерну шифру подстицаја.

Унос података за све парцијалне подстицаје је такође обавезан.

4. У поље назив подстицаја обавезан је унос текстуалног податка.

5. У поље правни основ обавезан је унос текстуалног податка.

6. У поље почетна година обавезан је унос датума почетка реализације подстицаја (нумерички податак).

7. У поље завршна година обавезан је унос датума завршетка реализације подстицаја (нумерички податак).

Подаци у пољима завршна година и почетна година могу бити исти или различити.

Ако су подаци у пољима завршна година и почетна година различити, податак у пољу завршна година не може бити година која претходи почетној години.

2.2. Намена подстицаја

Члан 5.

Подаци о намени подстицаја, осим податка о основној намени, обухватају и податке који се односе на додатне атрибуте – индикаторе намене подстицаја.

Унос података о намени подстицаја је обавезан.

8. У поље намена подстицаја уноси се једна изабрана вредност из Прилога 4 (основни шифарник Ш-2).

9. Унос податка за додатни атрибут А2.1 из Прилога 4 (Да ли је подстицај разврстан као инвестиција?) је обавезан и односи се на све изборе из Прилога 4.

10. Унос податка за додатни атрибут А2.2 из Прилога 4 (Да ли се подстицај односи на подршку иновацијама?) је обавезан и односи се на све изборе из Прилога 4.

2.3. Врста финансијског подстицаја

Члан 6.

Подаци о врсти финансијског подстицаја, осим основног податка о врсти финансијског подстицаја, обухватају и податке који се односе на додатне атрибуте – индикаторе врсте финансијског подстицаја, као и податке о облику кредита путем којег се финансира одређени подстицај.

Унос података о врсти финансијског подстицаја је обавезан, осим у посебним случајевима, наведеним у тачкама 13. и 14, које су део овог члана.

11. У поље врста финансијског подстицаја уноси се једна изабрана вредност из Прилога 5 (основни шифарник Ш-3).

12. Унос податка за додатни атрибут А3.1 из Прилога 5 (Да ли су средства бесповратна?) је обавезан и односи се на све изборе из Прилога 5.

13. Унос податка за додатни атрибут А3.2 из Прилога 5 (Да ли је кредит дугорочан?) је обавезан само ако је у поље врста финансијског подстицаја  унета вредност кредит из Прилога 5. У свим осталим случајевима унос овог податка треба онемогућити.

14. Ако је у поље врста финансијског подстицаја унета вредност кредит, обавезан је унос податка о облику кредита из Прилога 6 (додатни шифарник Ш-3а), избором вредности из Прилога 6. У свим осталим случајевима унос овог податка није дозвољен.

3. Давалац /реализатор подстицаја

Подаци о даваоцу/реализатору подстицаја обухватају две групе података: податке о даваоцу подстицаја и податке о реализатору подстицаја.

3.1. Давалац подстицаја

Члан 7.

Подаци о даваоцу подстицаја обухватају податке о врсти даваоца подстицаја и  називу даваоца, и њихов унос је обавезан.

15. У поље врста даваоца подстицаја уноси се једна изабрана вредност из Прилога 7 (основни шифарник Ш-4).

16. У поље назив даваоца уноси се једна изабрана вредност из Прилога 8 (основни шифарник Ш-5), и иста треба да кореспондира са податком из поља врста даваоца подстицаја.

3.2. Реализатор подстицаја

Члан 8.

Податак о реализатору подстицаја обухвата податак о називу реализатора, и његов унос је обавезан.

17. У поље назив реализатора уноси се једна изабрана вредност из Прилога 9 (основни шифарник Ш-6).

Уколико су давалац подстицаја и реализатор подстицаја исти домаћи субјект, подаци о називу даваоца подстицаја идентични су аналогним подацима за реализатора подстицаја.

4. Корисник подстицаја

Члан 9.

Подаци о кориснику подстицаја, поред податка о врсти корисника, обухватају три групе података: податке о појединачном кориснику подстицаја, податке о групном кориснику подстицаја и податке о крајњим корисницима подстицаја.

Уколико се уносе подаци о појединачном кориснику, не уносе се подаци о групном кориснику, и обрнуто.

Подаци о крајњим корисницима се уносе, независно од тога да ли су претходно унети подаци о појединачном или групном кориснику, уколико постоје подаци о броју физичких лица, односно пољопривредних газдинстава, којима су усмерена средства подстицаја.

18. У поље врста корисника уноси се једна изабрана вредност из Прилога 10 (основни шифарник Ш-7), и унос тог податка је обавезан.

19. Унос податка за додатни атрибут А7.1 из Прилога 10 (Да ли је привредно друштво јавно предузеће?) је обавезан само ако је у поље врста корисника подстицаја унета вредност Велико привредно друштво или Микро, мала и средња привредна друштва из Прилога 10. У свим осталим случајевима унос овог податка није дозвољен.

4.1. Подаци о кориснику подстицаја – Појединачни корисник подстицаја

Члан 10.

Подаци о кориснику подстицаја – Појединачни корисник подстицаја обухватају податке о називу корисника, матичном броју /ЈМБГ, седишту корисника, општини корисника, општини (територији) улагања и шифри делатности корисника подстицаја, и њихов унос је обавезан.

Уколико је у пољу врста корисника изабрана једна од вредности на позицији 1-18 из Прилога 10, обавезан је унос података о појединачном кориснику (тачка 4.1 Електронског обрасца).

20. У поље назив корисника уноси се текстуални податак о називу правног лица, предузетника или физичког лица.

21. У поље матични број/ЈМБГ уноси се матични број правног лица или предузетника, односно ЈМБГ.

Уколико је у поље назив корисника унет податак о правном лицу, односно предузетнику, у поље матични број/ЈМБГ мора бити уписан матични број правног лица, односно предузетника.

Уколико је у поље назив корисника унет податак о физичком лицу, у поље матични број/ЈМБГ мора бити уписан  ЈМБГ.

22. У поље седиште корисника обавезан је унос текстуалног податка.

Ако се седиште корисника налази у граду који има више општина, поље седиште корисника треба да садржи текстуални податак о називу града и називу општине на којој се налази седиште корисника.

23.  У поље општина корисника обавезан је унос текстуалног податка из шифарника општина. Поље општина корисника треба да кореспондира са податком о општини корисника из поља седиште корисника.

24. У поље општина (територија) улагања уноси се податак изабром вредности из Прилога 11 (шифарник Ш-8).

Ако је за поље општина (територија) улагања избор из Прилога 11 општина и ако се средства подстицаја улажу у општину из које је корисник средстава подстицаја, подаци за општину корисника и општину (територију) улагања  су идентични. Унос у поље општина (територија) улагања врши се избором општине (територије) улагања из одговарајућег шифарника.

25. Ако је за поље општина (територија) улагања избор област или регион из Прилога 11, унос податка у поље општина (територија) улагања врши се избором области односно региона из одговарајућег шифарника.

26. У поље шифра делатности корисника уноси се четвороцифрен нумерички податак-шифра претежне делатности корисника, према Класификацији делатности (КД 2010).

4.2. Подаци о кориснику подстицаја – Групни корисник подстицаја

Члан 11.

Подаци о кориснику подстицаја – Групни корисник подстицаја обухватају податке о општини (територији) улагања и области улагања, и њихов унос је обавезан.

Уколико је у пољу врста корисника  изабрана вредност на позицији 19 из Прилога 10, обавезан је унос података о групном кориснику (тачка 4.2 Електронског обрасца).

27. У поље општина (територија) улагања уноси се једна изабрана вредност из Прилога 11 (шифарник Ш-8).

28. У поље област улагања уноси се двоцифрен нумерички податак-шифра области, према Класификацији делатности (КД 2010). Уколико није могуће одредити област улагања према КД 2010, треба унети двоцифрен нумерички податак „00”- неразврстано.

4.3. Подаци о крајњим корисницима

Члан 12.

Подаци о броју крајњих корисника подстицаја и од тога броју лица са посебним потребама, уносе се у свим случајевима (за појединачног и групног корисника) када су доступни, односно када се намена подстицаја односи на физичка лица и пољопривредна газдинства. Унос податка о броју пољопривредних газдинстава је обавезан уколико су корисници подстицаја пољопривредна газдинства, као групни корисник подстицаја. У осталим случајевима, унос податка о броју крајњих корисника подстицаја и од тога броју лица са посебним потребама, није обавезан.

29. У поље број крајњих корисника подстицаја уноси се податак о броју физичких лица којима су усмерена средства подстицаја, односно податак о броју пољопривредних газдинстава којима су, у оквиру групног корисника подстицаја, усмерена средства подстицаја.

30. У поље од тога броју лица са посебним потребама уноси се податак о броју физичких лица са посебним потребама којима су, у оквиру укупног броја крајњих корисника подстицаја, усмерена средства подстицаја. Број лица са посебним потребама је мањи или једнак броју крајњих корисника подстицаја из тачке 29 и овај податак се односи само на физичка лица као крајње кориснике подстицаја.

5. Финансијски подаци

Финансијски подаци обухватају две групе података: податке о извору финансирања и податке о износу средстава и датуму трансакције (исплате).

5.1. Извор финансирања

Члан 13.

31. У поље извор финансирања уноси се једна изабрана вредност из Прилога 12 (шифарник Ш-9), и унос тог податка је обавезан.

 5.2. Износ средстава и датум трансакције (исплате)

Члан 14.

Подаци о износу средстава и датуму трансакције (исплате) обухватају податке о износу, валути у којој је извршена трансакција/исплата и датуму трансакције, и њихов унос је обавезан.

32. У поље износ уноси се износ појединачне исплате (вредност исплате изражена у јединицама валуте).

33. У поље валута уписује се ознака валуте у којој је изражен износ трансакције (исплате).

34. У поље датум трансакције уписује се датум кад је конкретна трансакција (исплата) извршена.

6. Статус реализације

Члан 15.

Могући податак о статусу реализације подстицаја је у току и завршен, у зависности од тога да ли се, у моменту уноса података о реализацији подстицаја, средства подстицаја у потпуности реализују или не.

Унос податка о статусу реализације је обавезан.

35. Статус реализације је у току, ако се у моменту уноса података о реализацији подстицаја, не уносе подаци о последњој исплати.

Податак о статусу реализације завршен, уноси се ако је извршена последња исплата, или ако су сва средства подстицаја једнократно исплаћена.

7. Други подаци о подстицају

Члан 16.

36. Унос других података о подстицају није обавезан.

8. Напомена

Члан 17.

37. Унос података у поље напомена није обавезан.

III УСАГЛАШАВАЊЕ ПОДАТАКА

Члан 18.

Агенција за привредне регистре у поступку логичке контроле података у Регистру, омогућава сваком ОУПР-у преглед унетих података, ради даљег усаглашавања истих.

ОУПР у поступку усаглашавања података у Регистру, врши контролу и исправке унетих података.

ОУПР врши потврђивање веродостојности унетих, исконтролисаних и усаглашених података за одређени извештајни период, према процедури за потврђивање података кроз апликацију Регистра.

Усаглашавање историјских података врши се на годишњем нивоу.

IV ПРЕЛАЗНА ОДРЕДБА

Члан 19.

Правила логичке контроле важе за унос текућих података у Регистар.

Правила логичке контроле примењују се и на унос у Регистар података из претходних година (почев од 2008. године), као и на усаглашавање истих.

                                                                                         

Бр. 10-9-113/17                                                                                                  

У Београду, 17.05.2017. године                                                        РЕГИСТРАТОР

                                                                                                        Ружица Стаменковић, с.р.   

Прилог 1

 

ЛИСТА ПРАВИЛА ЛОГИЧКЕ КОНТРОЛЕ ПОДАТАКА У РЕГИСТРУ

(листа обавезности уноса података)

Р.бр.

Назив обележја из

Електронског обрасца

Опис податка

Обавезан унос податка: ДА/НЕ

1.

Интерна шифра подстицаја

јединственa шифра ОУПР (алфанумерик)

ДА

2.

Пун назив мере-правног акта

текст (алфанумерик)

ДА

 

3.

Врста правног акта

избор из шифарника Ш1

ДА

 

4.

Назив подстицаја

текст (алфанумерик)

ДА

 

5.

Правни основ

текст (алфанумерик)

ДА

 

6.

Почетна година

датум

ДА

 

7.

Завршна година

датум

ДА

 

8.

Намена подстицаја

избор из шифарника Ш2 (Прилог 4)

ДА

9.

Да ли је подстицај разврстан као инвестиција?    

избор из Прилога 4

(додатни атрибут А2.1)

ДА

10.

Да ли се подстицај односи на подршку иновацијама?

избор из Прилога 4

(додатни атрибут А2.2)

ДА

11.

Врста финансијског подстицаја

избор из шифарника Ш3 (Прилог 5)

ДА

 

12.

Да ли су средства бесповратна? 

избор из Прилога 5

 (додатни атрибут А3.1)

ДА

13.

Да ли је кредит дугорочан?

 

избор из Прилога 5

(додатни атрибут А3.2)

ДА- условно: ако је избор “1“ из шифарника Ш3

14.

Облик кредита

 

избор из додатног шифарника Ш3а

ДА- условно: ако је избор “1“ из шифарника Ш3

15.

Врста даваоца подстицаја

избор из шифарника Ш4 (Прилог 7)

ДА

16.

Назив даваоца подстицаја

избор из шифарника Ш5а     (оперативни шифарник)

ДА

17.

Назив реализатора подстицаја

 

избор из шифарника Ш6а

(оперативни шифарник)

ДА

18.

Врста корисника подстицаја

избор из шифарника Ш7 (Прилог 10)

ДА

19.

Да ли је привредно друштво јавно предузеће?

 

избор из Прилога 10

(додатни атробут А7.1)

ДА- условно: ако је избор „1“ или „2“ из шифарника Ш7

20.

Назив корисника подстицаја

 

текст (алфанумерик)

ДА – условно ако није избор „19“ из шифарника Ш7

21.

Матични број/ЈМБГ

 

нумерички податак

ДА- условно ако није избор „19“ (ГК) из шифарника Ш7

22.

Седиште корисника

 

текст (алфанумерик)

 

ДА - условно:ако није избор „19“ из шифарника Ш7

23.

Општина корисника

 

избор из шифарника општина

ДА - условно:ако није избор „19“ из шифарника Ш7

24.

Општина (територија) улагања

 

избор из шифарника Ш8 (Прилог 11)

ДА

25.

Шифра делатности корисника

 

четвороцифрен нумерички податак из КД 2010

ДА- условно:ако није избор „9“(ФЛ) или „19“ (ГК) из шифарника Ш7

26.

Општина (територија)  улагања групе корисника

 

избор из шифарника Ш8 (Прилог 11)

ДА - условно:ако није избор „1-18“ из шифарника Ш7

27.

Област улагања

 

 

двоцифрен нумерички податак из КД 2010

ДА - условно:ако није избор „1-18“ из шифарника Ш7

28.

Број крајњих корисника подстицаја

 

број физичких лица (посебан случај број захтева пољопривредних газдинстава)

ДА - условно:ако је избор „19“ (ГК) из Ш-7 и истовремено избор „5“из Ш-2; тј. кад су у питању пољопривредна газдинства

29.

Од тога број лица са посебним потребама

број (физичких лица)

НЕ

30.

Извор финансирања

избор из шифарника Ш9 (Прилог 12)

ДА

31.

Износ

нумерички податак

(износ исплате)

ДА

32.

Валута

ознака валуте

ДА

33.

Датум трансакције

датум

ДА

34.

Статус реализације

избор

(једног од два могућа статуса)

ДА

35.

Други подаци о подстицају

текст

НЕ

36.

Напомена

текст

НЕ

 

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR