среда 27. март 2019.

Get Adobe Flash player

Уплата накнада за регистрацију и друге услуге из Регистра

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра понуђача, врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).
  

Накнаде

Накнада за регистрацију уписа понуђача износи 2.800,00 динара.

Накнада за  поновну  регистрацију понуђача, брисаног из Регистра на основу сопственог захтева или по службеној дужности, износи 1.500,00 динара.

Накнада за регистрацију промене података о понуђачу износи 1.000,00 динара.

Ако се регистрационом пријавом захтева више промена накнада из претходног става увећава се за 500,00 динара по промени.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података износи 6.000,00 динара (односи се на пријаве поднете по истеку рока од 15 дана од дана настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или документа).

Накнада за регистрацију забележбе података о понуђачу од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју износи 1.000,00 динара.

Накнада за брисање понуђача из Регистра износи 1.200,00 динара.

Накнада за издавање извода и потврда из Регистра износи:

 • за издавање преписа одлука регистратора и извода о регистрованим подацима о понуђачу 1.000,00 динара;
 • за издавање извода о регистрованим подацима о понуђачу у електронској форми 700,00 динара - у припреми;
 • за издавање потврде да понуђач није регистрован у Регистру, или да Регистар не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације, у износу од 400,00 динара;
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима, у износу од 400,00 динара по податку;
 • за штампање регистрационе пријаве/обрасца, у износу од 120,00 динара..
  

Доказ о уплати

Подносилац регистрационе пријаве истовремено са подношењем регистрационе пријаве Агенцији, доставља један од следећих доказа:

1. Први примерак налога за уплату са потписом пружаоца платних услуга који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања и датум извршења);
 • обавезан позив на број одобрења, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.

2. Налог за пренос са  потписом пружаоца платних услуга који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна за уплату накнаде Агенције, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања и датум извршења);
 • обавезан позив на број одобрења, генерисан од стране Агенције, по моделу 97;
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и
 • датум када је реализована.

3. Извод пословног рачуна платиоца са потписом платиоца или  пружаоца платних услуга који садржи:

 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна);
 • обавезан позив на број одобрења, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.

4. Потврду о извршеној уплати накнаде издата од стране пружаоца платних услуга која садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, позив на број одобрења по моделу 97 генерисан од стране Агенције, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца, потпис и печат овлашћеног лица пружаоца платних услуга).

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR