понедељак 21. август 2017.

Get Adobe Flash player

Регистар привредних субјеката-Предузетници

ПРЕДУЗЕТНИК је пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода и које је као такво регистровано у складу са Законом о регистрацији.

Предузетник може да обавља све делатности које нису законом забрањене за које испуњава прописане  услове, укључујући и старе и уметничке занате и послове домаће радиности.

Министар надлежан за послове привреде ближе одређује послове, који се у смислу овог закона, сматра уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности, начин сертификовања истих и вођење посебне евиденције издатих

Физичко лице уписано у посебни регистар, које oбавља делатност слободне професије, уређену посебним прописом, сматра се предузетником у смислу овог закона ако је тим прописима то одређено.

Индивидуални пољопривредник није предузетник у смислу овог закона, осим ако посебним законом није друкчије уређено.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR