субота 26. мај 2018.

Get Adobe Flash player

Усклађивање предузетника са Законом о привредним друштвима

Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011) је донет 25. маја 2011. године, али је његова примена одложена до 01.фебруара 2012. године. Народна скупштина Републике Србије је 26. децембра 2012. године усвојила три закона (Закон о изменама и допунама закона о привредним друштвима, Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре и Закон о изменама и допунама закона о Агенцији за привредне регистре) којима се заједно са раније донетим Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011) регулише оснивање, организација и престанак привредних субјеката, као и њихова регистрација у регистрима који се воде у Агенцији за привредне регистре чији је положај регулисан Законом о Агенцији за привредне регистре.

Усклађивање постојећих ортачких радњи

Одредбама члана 594. став 2. Законa о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/11, 99/11), прописано је да су власници постојећих ортачких радњи дужни да своју форму обављања делатности промене у правну форму привредног друштва најкасније до 1. марта 2013. године, а ако до тог датума не пријаве промену правне форме, регистратор ће их, по службеној дужности, превести у правну форму ортачког привредног друштва.

Начин усклађивања регистрованих ортачких радњи које обављају приватну праксу

Како у складу са одредбама члана 45. Закона о здравственој заштити здравствену делатност могу да обављају: здравствене установе (које се уписују у регистар код надлежног суда) и приватна пракса (предузетници), а не и привредна друштва, регистроване ортачке радње које обављају приватну праксу (ординација, поликлиника, лабораторија, апотека, амбуланта), не могу поступити у смислу одредбе чл. 594 став 2. Закона о привредним друштвима нити их Регистратор, по службеној дужности, може превести у форму ортачког друштва.

Ради проналажења адекватног решења, прибављено је мишљење Министарства здравља РС, Сектор за инспекцијске послове и мишљење Министарства финансија и привреде РС, Сектор за управне и надзорне послове у области привредних регистра на основу кога је дата могућност ортачким радњама које обављају приватну праксу да, ако желе да наставе обављање делатности у континуитету, промене облик пословања из ортачке радње у самосталну-предузетника, тако што ће поднети: регистрациону пријаву промене података о предузетнику коју потписују сви ортаци и доказ о извршеној уплати одговарајуће накнаде. Предузетник који наставља са обављањем самосталне делатности, може бити само један од ортака на чије име је здравствени инспектор Министарства здравља издао решење о испуњености услова за почетак рада ортачке радње.

Подсећамо да су власници ортачих радњи које обављају приватну праксу, као и власници осталих ортачких радњи, дужни да ускладе своју форму обављања делатности до 1. марта 2013. године.

Усклађивање пословног имена предузетника

Закон о изменама и допунама закона о привредним друштвима доноси нову одредбу која прописује да ће регистратор који води регистар привредних субјеката до 30. априла 2012. године, по службеној дужности, пословна имена постојећих друштава и предузетника која су регистрована у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката („Службени гласник РС“, бр. 55/04, 61/05 и 111/09-др.закон) ускладити са одредбом члана 86. Закона која прописује да предузетник обавља делатност под пословним именом које обавезно садржи: име и презиме предузетника,опис претежне делатности,ознаку “предузетник” или “пр“ и седиште, чиме се из пословног имена искључују улица и број.

На овај начин, се жели постићи уједначен начин регистровања пословних имена привредних субјеката (привредних друштава и предузетника), која ће се у Регистру привредних субјеката у будуће уписивати без адресе седишта (улице и броја), већ само, поред напред набројаних обавезних елемената, са местом седишта привредног друштва или предузетника.

НАВЕДЕНЕ ПРОМЕНЕ РЕГИСТРАТОР РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ИЗВРШИЋЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ТЕ ПРЕДУЗЕТНИЦИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА СЕ У ПОГЛЕДУ ЊИХ УСКЛАЂУЈУ (НЕМАЈУ ОБАВЕЗУ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ ПРОМЕНЕ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА) И ТОМ ПРИЛИКОМ СЕ НЕЋЕ ИЗДАВАТИ (ИЗРАЂИВАТИ) ПИСМЕНИ ОТПРАВЦИ НАВЕДЕНИХ РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ, А КАКО БИ СЕ СМАЊИЛИ НЕПОТРЕБНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШКОВИ.

Статус постојећих предузетника који нису преведени из регистра општинских јединица локалне самоуправе

Предузетници који нису преведени из регистра општинских јединица локалних самоуправа у Регистар привредних субјеката сматрају се брисаним из регистра у који су уписани даном почетка примене Закона о привредним друштвима (1. фебруар 2012.године), па не постоји могућност њихове пререгистрације.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR