четвртак 29. јун 2017.

Get Adobe Flash player

Регистар стечајних маса

Законом о стечају („Сл. гласник РС“, број 104/09) прописано је да Влада ближе прописује садржину и начин уписа и вођења Регистра стечајних маса, као и врсте и висину накнада за регистрацију и друге услуге које пружа орган надлежан за вођење овог регистра. 

Регистар стечајних маса започео је са радом 23. јануара 2010. године.

Регистар стечајних маса је јединствена, централизована, електронска база података о стечајним масама стечајних дужника у односу на које је стечајни поступак покренут и спроведен по одредбама новог Закона о стечају који се примењује од 23.01.2010. године.

У Регистар се региструју:

 • пословно име, седиште и матични/регистарски број стечајног дужника
 • матични број
 • порески идентификациони број
 • назив суда, број и датум решења надлежног суда којим се утврђује постојање стечајне масе
 • бројеви рачуна у банкама
 • лично име и матични број стечајног управника
 • датум и време регистрације
 • датум и време регистрације промене података
 • података о брисању стечајне масе из Регистра
 • забележбе података од значаја за правни промет.

Регистар може да садржи и следеће податке:

 • вредност стечајне масе, уколико је процењена
 • број телефона и факса стечајног управника
 • адресу електронске поште стечајног управника
 • друге податке у складу са законом.

У Регистар се региструју и све промене података саржаних у Регистру.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR