среда 27. март 2019.

Get Adobe Flash player

Регистар судских забрана

Законом о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15, 106/16 – аутентично тумачење и 113/17 – аутентично тумачење), вођење Регистра судских забрана је поверено Агенцији за привредне регистре која је основана Законом о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 55/04, 111/09 и 99/11).

Регистар  судских забрана је почео са радом у оквиру Агенције за привредне регистре 17. септембра 2011. године и представља јединствену, централну, електронску базу података у којој се чувају сви подаци унети у Регистар у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15, 106/16 – аутентично тумачење и 113/17 – аутентично тумачење). То је јавни регистар који садржи податке о привременим мерама донетим пре, у току или по окончању судског поступка, којима се забрањује отуђење и оптерећење покретних ствари, непокретности или стварних права на непокретностима, под условима прописаним законом. У Регистар се уписују и све измене и допуне које се тичу изречених привремених мера.

Извршни поверилац  је дужан да без одлагања затражи упис у Регистар привремене мере забране отуђења и оптерећења покретних ствари, непокретности и стварних права на непокретностима извршног дужника. 

Упис има декларативан карактер.

Од тренутка уписа сматра се да су трећа лица упозната са постојањем забране и нико се не може позивати да му подаци који су уписани у Регистар нису били познати. Претпоставља се да је купац покретне ствари која је предмет забране отуђења, односно оптерећења која није уписана у Регистар савестан, као и да је савестан купац непокретности која није уписана у катастар непокретности ако забрана њеног отуђења, односно оптерећења није уписана у Регистар.

Установљавањем Регистра судских забрана као јединствене, централне, електронске базе података сва заинтересована лица на једноставан и брз начин могу добити податке о привременим мерама забране отуђења и оптерећења покретних ствари, непокретности и стварних права на непокретностима, што води већој правној сигурности.

Прописи доступни на сајту:

  • Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15, 106/16 – аутентично тумачење и 113/17 – аутентично тумачење);
  • Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 83/14);
  • Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Слжбени гласник РС“, бр. 119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16, 60/16 и 75/18).

У Регистар се уписују подаци о следећим мерама обезбеђења:

  • забрани извршном дужнику да отуђи и оптерети покретне ствари чији је он власник, односно покретне ствари на које је управљено потраживање;
  • забрани извршном дужнику да отуђи или оптерети своје непокретности или стварна права на непокретности, односно непокретности на које је управљено потраживање.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR