среда 27. март 2019.

Get Adobe Flash player

Речник појмова

РЕГИСТАР СУДСКИХ ЗАБРАНА – јавни регистар који садржи податке о привременим мерама донетим пре, у току или по окончању судског поступка, којима се забрањује отуђење и оптерећење покретних ствари, непокретности или стварних права на непокретностима, под условима прописаним законом. Регистар је јединствена, централна електронска база података у којој се чувају сви подаци унети у Регистар у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу.

РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА
– образац који садржи податке који се уписују у базу података Регистра судских забрана. Обрасци су истакнути на Интернет страни Агенције за привредне регистре. Поступак уписа у Регистар се покреће подношењем уредно попуњеног обрасца, у складу са упутством које се на њему налази. У зависности од тога да ли се тражи упис, брисање података или извод о подацима садржаним у Регистру, прописане су следеће врсте образаца:

•    Регистрациона пријава за упис привремене мере;
•    Регистрациона пријава за измену и/или допуну података о регистрованој привременој мери;
•    Регистрациона пријава за брисање података о регистрованој привременој мери;
•    Захтев за издавање извода/потврде из Регистра судских забрана.

ПУНОМОЋНИК – лице које је овлашћено за заступање. Уколико се регистрациона пријава подноси преко пуномоћника, мора се доставити пуномоћје из кога се види да је то лице овлашћено за предузимање правних радњи у Агенцији за привредне регистре. Ако је пуномоћник лице које није адвокат, а пуномоћје даје физичко лице, пуномоћје треба да буде оверено од стране суда или другог органа надлежног за оверу потписа.

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ
– лице које има правни интерес да се у Регистар судских забрана упише или брише податак који је уписан у Регистар, а није ни извршни поверилац, ни извршни дужник.

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА УПИС ИЛИ БРИСАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ РЕГИСТРА
– документација која се прилаже уз регистрациону пријаву и на основу које се врши упис  или брисање података из Регистра (судска одлука – решење којим се одређује привремена мера, продужава време трајања, мења или укида привремена мера и сл.).

СЗ. бр. – представља број под којим је одређена привремена мера заведена у Регистар судских забрана (додељује га Агенција за привредне регистре)

ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА
– званичан документ (јавна исправа) Регистра судских забрана који садржи податке о одређеној привременој мери која је уписана у Регистар или којим се потврђује да Регистар не садржи податке о судској забрани отуђења и оптерећења покретних ствари, непокретности или стварних права на непокретностима (потврда).

ПРИВРЕМЕНА МЕРА – забрана предузимања одређених радњи или налог одређеном лицу да нешто учини, односно да се уздржи од одређеног чињења, а који имају за циљ обезбеђење новчаног или неновчаног потраживања извршног повериоца.

ЗАБРАНА ОТУЂЕЊА И ОПТЕРЕЋЕЊА – привремено ограничење располагања покретним или непокретним стварима, односно стварним правима на непокретностима ради обезбеђења новчаног или неновчаног потраживања.

ТРАЈАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ – време које је судским решењем одређено као трајање привремене мере. Време трајања привремене мере се може продужити под условом да се нису промениле околности под којима је та мера одређена.

ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ – лице чије се потраживање остварује у поступку извршења и обезбеђења.

ИЗВРШНИ ДУЖНИК – лице према коме се остварује потраживање у поступку извршења и обезбеђења.

ПОТРАЖИВАЊЕ – право извршног повериоца да од извршног дужника захтева одређено давање, чињење, нечињење или трпљење. Потраживање може бити новчано или неновчано, односити се на покретне или непокретне ствари, као и права.

  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR