среда 21. новембар 2018.

Get Adobe Flash player

Усаглашени ставови МЕРР (Сектора за туризам) и АПР (Регистар туризма)

Да ли је приликом поступања по захтевима за издавање лиценце битно утврдити да ли је лице, које у туристичкој агенцији обавља послове руководиоца, запослено у тој агенцији са пуним радним временом?
Одговор:

Наведеним чланом 50. Закона о туризму прописано је да лице запослено у туристичкој агенцији у својству руководиоца мора бити запослено са пуним радним временом. Како је чланом 52. овог закона, као један од услова за добијање лиценце, предвиђено да туристичка агенција има запослено најмање једно лице које испуњава услове из члана 50. закона, то је очигледно да у поступку издавања лиценци подносилац захтева за издавање лиценце мора пружити доказ да је лице које у туристичкој агенцији има својство руководиоца запослено са пуним радним временом у седишту, односно огранку туристичке агенције.

Да ли се, у смислу неопходних услова за руководиоца туристичке агенције, као радно искуство у туристичкој делатности може прихватити и радно искуство из других области туризма, сем искуства у пословима туристичких агенција?
Одговор:


Чланом 50. Закона о туризму прописано је да је неопходно да лице запослено у туристичкој агенцији у својству руководиоца има радно искуство у туристичкој делатности у трајању од:

  • три године за рад код организатора путовања,
  • једну годину за рад код посредника.

Имајући у виду да је у цитираној одредби наведено радно искуство у туристичкој делатности, која представља шири појам од појма делатности туристичких агенција, произлази да је за испуњење овог услова битно да лице запослено у својству руководиоца може имати неопходно радно искуство, поред рада у туристичким агенцијама, и у раду у некој од других туристичких делатности (угоститељство, наутички туризам, ловни туризам, туристички водичи и сл.).

Где се региструје огранак привредног друштва као и огранак другог домаћег правног лица који обавља делатност туристичких агенција?
Одговор:


Чланом 3. тачка 12. Закона о туризму, одређено је да је туристичка агенција привредно друштво, предузетник или огранак другог домаћег или страног правног лица које обавља делатност туристичких агенција под условима прописаним овим законом, ради стицања добити. Чланом 42. овог закона прописано је да је туристичка агенција, уколико је организована као привредно друштво, а делатност обавља у више објеката, дужна да за обављање послова из оквира делатности у сваком објекту образује огранак. Имајући у виду законска решења која се односе на регистрацију организационих форми у којима се може основати туристичка агенција, а која нису уједначена у односу на могућност регистрације огранка (нпр. Закон о удружењима предвиђа могућност да удружења образују огранке, али не предвиђа могућност да се такви организациони делови региструју), ради испуњена услова предвиђених Законом о туризму, могуће је у Регистру туризма регистровати огранак било ког правног лица у коме ће се обављати туристичка делатност.

За које лице је потребно доставити потврду да му, као одговорном лицу у смислу одредбе члана 52. Закона о туризму која прописује услове за добијање лиценце, није изречена мера безбедности забране вршења делатности, позива и дужности?
Одговор:


Чланом 52. Закона о туризму, којим су прописани услови за добијање лиценце, између осталог, наведено је да је неопходно да одговорном лицу није изречена мера безбедности забране вршења делатности, позива и дужности. Имајући у виду одредбе одговарајућих закона који регулишу кривичну и одговорност за привредне преступе одговорних лица, у којим законима је регулисан поступак у коме је могуће изрећи наведену меру безбедности и у којима је дато објашњење о значењу појма „одговорно лице“, очигледно произлази да је у туристичкој делатности, у смислу одредбе члана 52. Закона о туризму, одговорно лице руководилац агенције. Тако је у поступку издавања лиценце потребно доставити потврду да лицу које је запослено у својству руководиоца није изречена мера безбедности забране вршења делатности, позива и дужности.

Да ли туристичка агенција која делатност обавља у седишту, као и у више објеката, мора имати лице запослено у својству руководиоца и у седишту и у сваком огранку који је образовала, и да ли једно исто лице може бити руководилац и у седишту и у огранку?
Одговор:


Чланом  42. Закона о туризму прописано је да се туристичка агенција региструје у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и овим законом, и да уколико је туристичка агенција привредно друштво, а делатност обавља у више објеката, дужна да за обављање послова из оквира делатности у сваком објекту образује огранак. Притом, чланом 50. истог закона предвиђена је обавеза за туристичку агенцију која непосредно пружа услуге путнику да мора имати најмање једно запослено лице са пуним радним временом у седишту, односно огранку, у својству руководиоца. Из наведеног произлази да туристичка агенција која делатност обавља у седишту, као и у више објеката, мора имати најмање једно лице запослено у својству руководиоца и у седишту и у сваком огранку који је образовала, при чему исто лице не може бити руководилац и у седишту и у огранку.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR