среда 27. март 2019.

Get Adobe Flash player

Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње

Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње је почео са радом у оквиру Агенције за привредне регистре, дана 1. јуна 2015. године и представља јединствену, централну, јавну и електронску базу података о закљученим уговорима о финансирању, као и документима на основу којих је извршена регистрација тих уговора, сходно Закону о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње („Службени гласник РС”, бр. 128/14).

Софтвер неопходан за рад Регистра развијен је у оквиру пројекта техничке помоћи Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO) и Европске банке за обнову и развој (EBRD).

Регистар садржи основне податке о уговорима о финансирању пољопривредне производње, као што су подаци о уговорним странама, њиховим обавезама и средствима обезбеђења наплате повериочеве обавезе и они су јавно доступни свим заинтересованим лицима преко интернет стране Агенције.

Заложно право на будућим пољопривредним производима, као једно од средстава обезбеђења повериочеве обавезе, уписује се у Регистар заложног права на покретним стварима и правима који се у оквиру Агенције за привредне регистре води од 2005. године

Уговор о финансирању пољопривредне производње је уговор на основу кога се дужник обавезује да за примљена новчана и/или друга средства, која је добио од повериоца за финансирање пољопривредне производње, изврши одређену робну и/или новчану обавезу према повериоцу.

Уговор о финансирању пољопривредне производње, закључен у складу са Законом о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње, као и измене тог уговора, производе правно дејство ако су сачињене у писаној форми, датиране, потписане од уговорних страна и регистроване у Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње у складу са прописима којима се уређује Агенција за привредне регистре и поступак регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Потраживање по уговору о финансирању пољопривредне производње поверилац може обезбедити заложним правом на будућим пољопривредним производима. Уговор о залози закључује се у писаној форми и уписује се у Регистар заложног права на покретним стварима и правима.

Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње садржи следеће податке:

1. датум закључења Уговора о финансирању пољопривредне производње,

2. податке о повериоцу и дужнику и то :

 • за правно лице (назив, седиште, матични број, ПИБ, и ЈМБГ законског заступника);  
 • за предузетника (назив, седиште, матични број, ПИБ, име и презиме и ЈМБГ и пребивалиште или боравиште);
 • за физичко лице – (име и презиме, ЈМБГ и адресу пребивалишта или боравишта).

3. опис основне обавезе повериоца – новчани износ или друга средства која се могу новчано исказати, а која поверилац даје дужнику;

4. опис основне обавезе дужника и то :

 • за робну обавезу – назив културе, сорта и количина пољопривредних производа које је дужник; обавезан да преда повериоцу и/или;
 • за новчану обавезу коју је дужник обавезан да плати повериоцу – износ главнице и каматну стопу, уколико је уговорена.

5. податке о замењеној основној обавези дужника (робној или новчаној), као и начин израчунавања друге обавезе (по начелу једнаке вредности узајамних давања);

6. датум доспелости, место и услове испоруке и/или плаћања;

7. уколико је то уговорено – податке о начину обезбеђења потраживања повериоца, односно податке о средству обезбеђења наплате потраживања (залога на будућим пољопривредним производима, залога на покретним стварима и правима, хипотека и др.);

8. када су потраживања повериоца обезбеђена залогом на будућим пољопривредним производима или хипотеком на пољопривредном земљишту или пољопривредном објекту – податке о месту производње , односно о земљишту или објекту на коме је успостављена хипотека (катастарска општина, број парцеле, опис земљишта или објекта и друге податке из Регистра непокретности);

9. регистарски број пољопривредног газдинства – уколико је дужник пољопривредно газдинство;

10. податке о настанку и престанку законског заложног права. 

Прописи доступни на сајту :

 • Закон о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње („Службени гласник РС“, бр. 128/14);
 • Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Службени гласник РС“, бр.57/03,61/05,64/06-испр. и 99/11 – др.закон);
 • Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља);
 • Закон о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ“, бр.6/80 и 36/90, „Службени лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Службени гласник РС“, бр. 115/05 – др.закон);
 • Правилник о Регистру уговора о финансирању пољопривредне производње, као и о документима која се прилажу за регистрацију података („Службени .гласник РС“, бр. 44/15);
 • Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16, 60/16 и 75/18).

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR