среда 27. март 2019.

Get Adobe Flash player

Речник појмова

РЕГИСТАР УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - јединствена, централна, јавна и електронска база података која садржи податке о закљученим уговорима о финансирању пољопривредне производње, као и документима на основу којих је извршена регистрација тих уговора, сходно Закону о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње.

РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА - поднесак  којим се покреће поступак регистрације, а подноси се на прописаном обрасцу.

Врсте регистрационих пријава су:

  • Регистрациона пријава за упис уговора о финансирању пољопривредне производње, 
  • Регистрациона пријава за измену података о регистрованом уговору о финансирању пољопривредне производње,
  • Регистрациона пријава за упис забележбе,
  • Регистрациона пријава за брисање забележбе, 
  • Регистрациона пријава за упис престанка уговора или брисање података о регистрованом уговору,
  • Захтев за издавање извода/потврде из Регистра уговора о финансирању пољопривредне производње.

Обрасци за све врсте регистрационих пријава истакнути су на интернет страни Агенције.

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ИЛИ БРИСАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ РЕГИСТРА - документација која се прилаже уз регистрациону пријаву и на основу које се врши регистрација или брисање података из Регистра (уговор о финансирању пољопривредне производње, потврда повериоца да је дужник измирио све обавезе и сл.).

РПУ број - представља број под којим је уговор о финансирању пољопривредне производње заведен Регистру уговора о финансирању пољопривредне производње (додељује га Агенција за привредне регистре).

ИЗВОД О РЕГИСТРОВАНИМ ПОДАЦИМА - јавна исправа која садржи податке о регистрованом уговору о финансирању пољопривредне производње, праву према стању у тренутку издавања извода.

ПОТВРДА - јавна исправа којом се потврђује да Регистар не садржи податке о уговору о финансирању пољопривредне производње,  да одређено физичко или правно лице није уписано у базу података као дужник,  односно  којом се потврђује да је податак или документ био регистрован.

ВРЕМЕ ПРИЈЕМА РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ - тачно време (дан, час и минут) када је регистрациона пријава примљена у Агенцији за привредне регистре. 

ПУНОМОЋНИК - лице које је овлашћено за заступање. Уколико се захтев подноси преко пуномоћника, мора се доставити пуномоћје из кога се види да је то лице овлашћено за предузимање правних радњи у Агенцији за привредне регистре. Ако је пуномоћник лице које није адвокат, а властодавац је физичко лице, пуномоћје треба да буде оверено од стране суда или другог органа надлежног за оверу потписа.

УГОВОР О ФИНАНСИРАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - уговор на основу кога се дужник обавезује да за примљена новчана и/или друга средства, која је добио од повериоца за финансирање пољопривредне производње, изврши одређену робну и/или новчану обавезу према повериоцу.

ФИНАНСИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - давање новчаних или других средстава на основу закљученог уговора о финансирању пољопривредне производње;

ПОВЕРИЛАЦ - правно лице, предузетник или физичко лице које дужнику одобрава, односно даје новчана или друга средства на основу уговора о финансирању;

ДУЖНИК - правно лице, предузетник или физичко лице које је преузело одређену обавезу у складу са закљученим уговором о финансирању;

ОБАВЕЗА ПОВЕРИОЦА - обавеза повериоца да дужнику да одређена новчана или друга средства, ради финансирања пољопривредне производње;

РОБНА ОБАВЕЗА дужника- обавеза дужника да испоручи одређену количину пољопривредних производа у складу са уговором о финансирању;

НОВЧАНА ОБАВЕЗА дужника - обавеза дужника да плати повериоцу одређени новчани износ у складу са уговором о финансирању;

ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОДИ - пожњевени или убрани примарни пољопривредни производи из Шифарника биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава и обнова регистрације, као и услови за пасиван статус пољопривредног газдинства; 

БУДУЋИ ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОДИ - пољопривредни производи који ће бити произведени на месту производње у складу са уговором о финансирању;

МЕСТО ПРОИЗВОДЊЕ - пољопривредно или друго земљиште, или пољопривредни објекат или грађевинска целина који се налазе на територији Републике Србије, а на којима ће залогодавац произвести пољопривредне производе које даје у залогу;

ЗАЛОГА НА БУДУЋИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА - заложно право које се на основу овог закона стиче уговором о залози на будућим пољопривредним производима, без предаје ствари у државину после њихове производње и уписом заложног права у Регистар заложног права на покретним стварима и правима;

ЗАЛОГОДАВАЦ - дужник или треће лице које даје залогу на будућим пољопривредним производима ради обезбеђења наплате потраживања заложног повериоца по уговору о финансирању;

ЗАЛОЖНИ ПОВЕРИЛАЦ - правно лице, предузетник или физичко лице које је стекло залогу на будућим пољопривредним производима ради обезбеђења наплате свог потраживања по уговору о финансирању;

ЗАКОНСКО ЗАЛОЖНО ПРАВО - право које заложни поверилац стиче на свим пољопривредним производима у својини  залогодавца, а које је залогодавац произвео на месту производње, без обзира на културу и сорту, у количини и вредности довољној за намирење доспелог потраживања заложног повериоца, уколико на дан доспећа потраживања које је обезбеђено залогом на будућим пољопривредним производима на месту производње не постоје производи који су заложени;

ПРАВО ОГРАНИЧЕНОГ ТРАЈАЊА ЗАЛОГЕ - право заложног повериоца да се намири из заложених производа у случају да пре жетве, односно бербе залогодавцу престане основ коришћења земљишта на коме се производе заложени пољопривредни производи, односно у случају да отпочне поступак намирења потраживања реализацијом хипотеке која је установљена на земљишту места производње.

ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО - производна јединица на којој привредно друштво, земљорадничка задруга, установа или друго правно лице, предузетник или пољопривредник обавља пољопривредну производњу и које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR