среда 27. март 2019.

Get Adobe Flash player

Накнаде у оквиру Регистра финансијских извештаја

Уплата и висина накнада за обраду и јавно објављивање финансијских извештаја

Правна лица и предузетници, финансијске извештаје за 2018. годину и документацију за јавно објављивање састављају и достављају искључиво електронским путем, применом посебног информационог система Агенције потписане квалификованим електронским потписом законског заступника и све инструкције у вези са плаћањем накнаде (позив на број, износ накнаде, рачун на који се накнада уплаћује), као и праћење статуса накнаде, добијају у посебном информационом систему Агенције путем линка „Статус наплате захтева/Инструкције за плаћање“.

Плаћање накнаде за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја могуће је извршити на два начина:

 1. Електронски (Visa, MasterCard или DinaCrad платном картицом) путем посебне апликације Агенције. У случају одабира овог начина плаћања пре потписивања и достављања извештаја од стране законског заступника, накнада за објављивање извештаја се аутоматски повезује са предметом и није потребно достављати доказ о уплати накнаде  у делу Документација.
 2. Плаћање накнаде путем „Налога за плаћање“ потребно је обавезно поступити у складу са инструкцијама у вези са плаћањем накнаде (позив на број, износ накнаде, рачун на који се накнада уплаћује) како би се уплата повезала са предметом пре потписивања и достављања извештаја од стране законског заступника. Напомињемо, ако сте извршили уплату, а иста није идентификована до момента потписивања и достављања извештаја, потребно је приложити доказ о уплати накнаде у посебни информациони систем Агенције у делу „Документација“ како бисте могли да потпишете извештај, а у поступку обраде оператери ће повезати накнаду са предметом.

Висина накнаде за обраду и јавно објављивање финансијких извештаја за 2018. годину остала је идентична пету годину заредом, односно није се мењала од почетка примене новог Закона о рачуноводству.

За обраду података из Извештаја за статистичке потребе (подаци за статистичке и друге потребе) не наплаћује се накнада.

За јавно објављивање финансијског извештаја за 2018. годину и документације из члана 34. Закона, односно изјаве о неактивности, обвезник плаћа накнаду у складу са Одлуком о накнадама.

 

Редни број

Врста извештаја/обвезника

Висина накнаде (у динарима)

1

Редовни годишњи финансијски извештаји достављени у року

 

1.1

Велика, средња и мала правна лица обвезници ревизије

6.000,00

1.2

Мала правна лица која немају обавезу вршења ревизије

3.000,00

1.3

Микро правна лица и предузетници обвезници ревизије

3.000,00

1.4

Микро правна лица без других правних лица

1.200,00

1.5

Микро друга правна лица и предузетници

500,00

2

Изјава о неактивности достављена у року

300,00

3

Консолидовани финансијски извештаји достављени у року

6.000,00

4

Ванредни финансијски извештаји
достављени у року

500,00

5

Финансијски извештаји (редовни, изјава о неактивности, консолидовани и ванредни) достављени после рока

основна накнада у зависности од врсте извештаја/ обвезника + 3.000,00

6

Замена финансијских извештаја

 

6.1

Замена комплетног финансијског извештаја (образаца и документације)

основна накнада у зависности од врсте извештаја/обвезника

6.2

Замена документације уз финансијске извештаје

1.000,00

Уплата и висина накнада за пружање услуга из Регистра финансијских извештаја

Уплата накнада за пружање услуга из Регистра финансијских извештаја – давање извода из Регистра у форми прописаних финансијских извештаја – комплет или делова, затим податка о бонитету, извештаја о бонитету, скоринга, као и других услуга из Регистра врши се на основу Обавештења (које садржи рачун на који се накнада уплаћује, позив на број и износ накнаде) добијеног од стране АПР.

Накнада за давање  извода из Регистра, у форми прописаних делова финансијског извештаја износи:

 • за финансијске извештаје (без Напомена уз финансијске извештаје) односно податке за статистичке и друге потребе за које је дата сагласност за уступање трећим лицима 1.500,00 динара 
 • за редовне годишње финансијске извештаје односно консолидоване финансијске извештаје са скенираним извештајем (мишљењем) ревизора (без Напомена уз финансијске извештаје) 2.000,00 динара 
 • за Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, Напомене уз финансијске извештаје, Статистички анекс (закључно са финансијским извештајима за 2013. годину) 600,00 динара по делу финансијског извештаја. 

За извештај који се издаје у форми овереног документа накнада се увећава за 20%.

За извештај који се на захтев корисника издаје истог дана (хитан захтев) накнада се увећава за 50%.

Накнада за давање података о бонитету и стандардизованих и специјализованих извештаја о бонитету износи:

 • за појединачни показатељ за оцену бонитета 150,00 динара 
 • за показатеље за оцену бонитета (сет) по групама правних лица – за привредна друштва и задруге, за установе и за предузетнике 2.000,00 динара 
 • за БОН - 1 - Потпуни извештај о показатељима за оцену бонитета 5.000,00 динара 
 • за БОН - 2 - Извештај о финансијском положају и успешности пословања 3.000,00 динара 
 • за БОН - 3 - Сажети извештај о бонитету 4.000,00 динара 
 • за специјализоване извештаје о бонитету 3.500,00 динара по извештају. 

За извештај који се издаје у форми овереног документа накнада се увећава за 20%.

За извештај који се на захтев корисника издаје истог дана (хитан захтев) накнада се увећава за 50%.

Накнада за давање  оцене бонитета привредних друштава у форми скоринга износи:

 • за једно привредно друштво 8.500,00 динара 
 • за више од 10 привредних друштава 6.800,00 динара по друштву 
 • за више од 100 привредних друштава 4.250,00 динара по друштву. 

За  скоринг који се издаје као оверени документ накнада се увећава за 20%.

Накнада за специјалне аранжмане из Регистра сачињене по посебном захтеву корисника износи:

 • За податке из изворних финансијских извештаја, према броју података
  од 1 до 100 података 15,00 динара по податку 
  од 101 до 500 података 12,00 динара по податку 
  од 501 до 1.000 података 9,00 динара по податку 
  од 1.001 до 10.000 података 7,00 динара по податку 
  од 10.001 до 50.000 података 5,00 динара по податку 
  од 50.001 до 100.000 података 4,00 динара по податку 
  од 100.001 до 300.000 података 2,00 динара по податку 
  преко 300.000 података 1,00 динар по податку
 • За давање преписа базе података из редовних годишњих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, установа које обављају делатност ради стицања добити и предузетника, а која обухвата све податке из Биланса стања и Биланса успеха, за преко 300.000 података  0,60 динара по податку
 • За збирне податке из финансијских извештаја, према броју података
   од 1 до 100 података 50,00 динара по податку 
   од 101 до 200 података 40,00 динара по податку 
   од 201 до 300 података 30,00 динара по податку 
   преко 300 података 20,00 динара по податку
 • За збирне показатеље за оцену бонитета 300,00 динара по показатељу.

Накнада за податке из изворних (појединачних) финансијских извештаја и збирне податке из финансијских извештаја се увећава према нивоу обраде из захтева корисника за 20%, за сваки следећи ниво.

Приликом израчунавања накнаде за податке из изворних (појединачних) финансијских извештаја, као посебни подаци рачунају се и подаци на основу којих је утврђен изведени податак који се даје кориснику.

Приликом израчунавања накнаде за збирне податке из финансијских извештаја, као посебни подаци рачунају се сви збирни подаци на основу којих је утврђен изведени збирни податак који се даје кориснику.

Уз податке из специјалних аранжмана, без накнаде, дају се основни подаци за идентификацију правног лица или предузетника (скраћено пословно име, седиште и матични број).

Ако корисник услуга захтева списак са скраћеним пословним именом, седиштем и матичним бројем правног лица односно предузетника, а не захтева податке исказане у финансијским извештајима, накнада за ове податке плаћа се у висини накнаде за један податак из горе наведених накнада за податке из изворних финансијских извештаја, према броју података.

Накнада за остале услуге које се пружају на основу података из Регистра износи:

 • за издавање овереног преписа потврде о исправности односно јавном објављивању финансијског извештаја, на захтев обвезника на којег се потврда односи  1.700,00 динара 
 • за издавање потврде да финансијски извештај није достављен или јавно објављен, односно за давање других информација везано за вођење Регистра у писаној форми 1.000,00 динара по документу.

Доказ о уплати накнаде

Подносилац регистрационе пријаве истовремено са подношењем регистрационе пријаве Агенцији, доставља један од следећих доказа:

1. Први примерак налога за уплату са потписом пружаоца платних услуга који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања и датум извршења);
 • обавезан позив на број одобрења, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.

2. Налог за пренос са  потписом пружаоца платних услуга који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна за уплату накнаде Агенције, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања и датум извршења);
 • обавезан позив на број одобрења, генерисан од стране Агенције, по моделу 97;
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и
 • датум када је реализована.

3. Извод пословног рачуна платиоца са потписом платиоца или  пружаоца платних услуга који садржи:

 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна);
 • обавезан позив на број одобрења, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.

4. Потврду о извршеној уплати накнаде издата од стране пружаоца платних услуга која садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, позив на број одобрења по моделу 97 генерисан од стране Агенције, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца, потпис и печат овлашћеног лица пружаоца платних услуга).

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR