среда 27. март 2019.

Get Adobe Flash player

Регистар финансијских извештаја

Регистар  финансијских извештаја почео је са радом, у Агенцији за привредне регистре, 1. јануара 2010. године. Интеграцијом великог броја финансијских података и података статусног карактера формиран је целовит информациони систем који, на једном месту, обезбеђује потпуне и правовремене податке и информације о правним лицима и предузетницима усаглашене са стандардима Европске уније.

 

Регистар финансијских извештаја као јединствено чвориште потпуних, ажурних и правовремених информација о привредним субјектима доприноси стварању сигурнијег и повољнијег пословног амбијента, смањењу степена систематског ризика у реалном сектору и финансијском систему, побољшању информисаности и сигурности инвеститора, повећању конкурентности домаће привреде и подстицању прилива иностраних инвестиција. Такође, обједињеност оваквих информација је од посебне користи и државним органима и институцијама за потребе статистичког праћења привреде, анализе и дијагностике макроекономских кретања у земљи, као и за доношење одлука из области економске, монетарне и фискалне политике.

 

Послови пријема и обраде финансијских извештаја као и публиковања података о финансијским резулатима пословања привредних субјеката и других правних лица имају традицију дугу пола века и обављани су најпре у Служби друштвеног књиговодства (СДК) односно Заводу за обрачун и плаћања (ЗОП). Развој послова бонитета започет је 14. јануара 2002. године оснивањем Центра за бонитет, као организационог дела Завода за обрачун и плаћања, да би престанком рада ове институције 2003. године, Центар за бонитет у оквиру Народне банке Србије, преузео од ЗОП-а рачуноводствене податке почев од 1994. године и формирао електронску базу тих података. Истовремено, према донетим прописима, Центар је наставио да врши пријем и обраду финансијских извештаја, проширује базу новим рачуноводственим подацима и унапређује и развија услуге бонитета.

 

Од 2010. године послови пријема, контроле, обраде и oбјављивања финансијских извештаја, као и послови бонитета, на основу овлашћења дефинисаних одговарајућим законским прописима, обављају се у Агенцији за привредне регистре у којој је успостављен Регистар финансијских извештаја. Агенција за привредне регистре је од Народне банке Србије преузела предмете, документацију, архиву, базе података, средства за рад, потребан број запослених, као и део информационог система и неопходну информатичко технолошку опрему, и наставила је  активности на унапређењу квалитета информација у земљи – подизањем квалитета финансијског извештавања и развојем услуга бонитета, а у циљу прилагођавања савременим условима пословања.

 

Новим Законом о рачуноводству, који је ступио на снагу јула 2013. године, уведен је низ новина у домену финансијског извештавања, почев од финансијских извештаја за 2014. годину, од којих је најзначајнија та да се финансијски извештаји, достављају Агенцији за привредне регистре у електронском облику, потписани квалификованим електронским потписом законског заступника. Истовремено, обим података финансијског извештавања усклађен је са финансијском снагом  обвезника, а подаци за статистичке и друге потребе се достављају одвојено од финансијских извештаја. Такође, побољшана је и транспарентност финансијског извештавања, с обзиром на обавезност јавног објављивања свих финансијских извештаја и документације уз те извештаје за све обвезнике на интернет страни Агенције, те се поред потпуних и рачунски тачних финансијских извештаја јавно објављују и непотпуни и рачунски нетачни финансијски извештаји правних лица и предузетника који нису отклонили утврђене недостатке. Зарад примене новог модела финансијског извештавања, у Агенцији за привредне регистре, у оквиру Регистра финансијских извештаја развијен је посебан информациони систем који обезбеђује јединствен поступак уноса и достављања извештаја за статистичке и друге потребе, финансијских извештаја и документације уз финансијске извештаје, и то у форми електронског документа. Овај систем омогућава и јединствену електронску обраду података, јавно објављивање података и докумената у складу са Законом о рачуноводству, подношење пријава за привредни преступ против оних обвезника који нису извршили своје обавезе у складу са Законом, затим складиштење и чување електронских докумената, као и јединствени поступак испоруке података и докумената свим заинтересованим корисницима, односно пружања услуга из Регистра.

 

Регистар финансијских извештаја је централна, јавна, јединствена електронска база података из потпуних и рачунски тачних финансијских извештаја и документације уз те извештаје у сладу са Законом о рачуноводству, као и података о бонитету привредних друштава, задруга, установа и предузетника. 

 

У оквиру Регистра се води и посебна база података за статистичке и друге потребе, затим посебна документациона база која садржи сва документа и акта достављена Регистру, односно евиденција обвезника са основним статусним подацима о правним лицима и њиховим законским заступницима, као и предузетницима.

 

На основу података који се воде у оквиру Регистра финансијских извештаја сагледавају се привредна кретања у Републици Србији, анализира финансијски положај и успешност пословања правних лица и предузетника и процењује ризик пословања, а ради обезбеђивања поузданих информација корисницима. 

 

Финансијски извештаји представљају структуирани приказ финансијског положаја и пословних промена које су настале у извештајном периоду, са циљем да се обезбеде информације о финансијској позицији, перформансама, односно финансијском успеху и променама финансијске позиције правног лица и предузетника, корисне за доношење економских одлука широког круга корисника. 

 

База изворних финансијских извештаја као јединствена електронска база садржи податке из потпуних и рачунски тачних финансијских извештаја и документације из члана 34. Закона о рачуноводству за сва правна лица - привредна друштва, Народну банку Србије, банке и друге финансијске институције над којима надзор врши Народна банка Србије, друштва за осигурање, даваоце финансијског лизинга, пензијске фондове и  друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, инвестиционе фондове и друштва за управљање инвестиционим фондовима, берзе и брокерско-дилерска друштва, Централни регистар хартија од вредности, платне институције, факторинг друштва, задруге, установе, друга правна лица и предузетнике који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства. За ове групе правних лица база садржи индивидуалне податке из финансијских извештаја почев од 1994. године (за берзе и брокерско дилерска друштва од 2000, за предузетнике од 2004, за даваоце финансијског лизинга и за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима од 2006, за друштва за управљање инвестиционим фондовима од 2007, за затворене/приватне инвестиционе фондове од 2008, за факторинг друштва од 2013, за Централни регистар хартија од вредности и платне институције од 2016. године), стандардизоване у складу с прописима који су били у примени у години за коју су подаци исказани.

 

База података за статистичке потребе је централна и јединствена електронска база рачунски усаглашених података из извештаја за статистичке потребе који обухватају Биланс стања, Биланс успеха и Статистички извештај, а које правна лица и предузетници достављају Агенцији за пословну годину која је једнака календарској. Збирно обрађени подаци за статистичке и друге потребе сматрају се званичним подацима о финансијском положају и успешности пословања правних лица и предузетника који имају седиште на територији Републике Србије. 

 

Подаци о бонитету воде се по групама, и то за привредна друштава и задруге, за установе и запредузетнике, а утврђују се на основу података из потпуних и рачунски тачних финансијских извештаја и других података који се воде у бази изворних финансијских извештаја, као и збирних података и показатеља израчунатих на основу података за статистичке и друге потребе, односно података прибављених од других надлежних државних институција. Стандардизовани су и усаглашени са директивама Европске уније и међународним рачуноводственим стандардима и правилима финансијске анализе што омогућава свеобухватно извештавање о бонитету на брз и једноставан начин.

 

Подаци о бонитету чине полазну основу за економску и финансијску анализу пословања привредних друштава, задруга, установа и предузетника током времена као и за сагледавање њихове успешности пословања и финансијских капацитета, односно релативног положаја у односу на окружење и укупних привредних кретања. 

 

База података о бонитету која се води у Регистру је централна, јединствена, стандардизована, јавна, електронска база која садржи oбјективизоване и стандардизоване податке и показатеље за оцену бонитета  привредних друштава, задруга, установа и предузетника, као и оцене бонитета привредних друштава која имају седиште на територији Републике Србије. База података о бонитету садржи комплексне, међусобно повезане базе података, и то базу изворних података и базу изведених података.

 

Континуирано усавршавање послова бонитета засновано је на сталном развоју и унапређењу две методологије - методологије за стандардизацију података и показатеља у компаративним временским серијама и методологије за оцену способности измиривања обавеза привредних друштава, чиме је омогућено квалитетно информисање о бонитету  привредних друштава, задруга, установа и предузетника не само путем података и показатеља, већ и путем стандардизованих и специјализованих извештаја о бонитету различите структуре, садржине и исказне моћи (Потпуни извештај о показатељима за оцену бонитета БОН 1, Извештај о финансијском положају и успешности пословања БОН 2, Извештај о бонитету за јавне набавке БОН ЈН, Извештај о бонитету за процену кредитне способности дужника БОН КС, итд.), као и оцене бонитета изражене у форми скоринга.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR