среда 16. јануар 2019.

Get Adobe Flash player

Питања и одговори

ВАЖНА НАПОМЕНА:

У случају да је заступник који потписује захтев за евидентирање домаће лице, његов електронски сертификат мора садржати ЈМБГ, као јединствени идентификатор.

У случају да је заступник који потписује захтев за евидентирање страно лице, његов електронски сертификат мора садржати Евиденциони број за странце, као јединствени идентификатор за странце. Истовремено, Евиденциони број за странце мора бити регистрован у АПР-у као податак о заступнику.

 • Ко има, а ко нема обавезу евидентирања стварних власника у Централној евиденцији стварних власника?

Обавезу евидентирања података о стварним власницима ИМАЈУ:

 • сва привредна друштва,
 • друштва у ликвидацији,
 • задруге,
 • огранци страних привредних друштава,
 • пословна удружења,
 • удружења и савези удружења,
 • фондације и задужбине,
 • установе,
 • страна представништва привредних друштава, удружења, задужбина и фондација.

Ову обавезу НЕМАЈУ:

 • предузетници,
 • јавна акционарска друштва,
 • привредна друштва у стечају,
 • привредна друштва у принудној ликвидацији,
 • друштва и установе у којима је Република Србија, аут. покрајина или јединица локалне самоуправе једини члан, односно оснивач,
 • политичке странке,
 • синдикати,
 • спортске организације и удружења,
 • цркве и верске заједнице.
 • Да ли се са једног корисничког налога на Систему за централизовано пријављивање корисника може креирати више захтева за евидентирање стварних власника?

Један кориснички налог се може искористи за креирање више захтева за евидентирање. Важно је само да се сваки захтев потпише електронским потписом регистрованог заступника. Да бисте захтев проследили заступнику на потписивање предлажемо да користите опцију Копирај УРЛ адресу.

 • Уколико је заступник страно лице, а његов електронски сертификат не садржи евиденциони број за странца, како поднети захев за евидентирање стварног власника?

Уколико заступник-страно лице није у могућности да добије електронски сертификат са евиденционим бројем, препорука је да се у АПР-у именује други заступник (законски заступник или остали заступник). Именовано домаће или страно лице мора да поседује валидан електронски сертификат (домаће лице-сертификат са ЈМБГ бројем, а страно лице-серификат са евиденционим бројем за странца).

За именовање новог заступника у Регистру привредних субјеката потребно је доставити: регистрациону пријаву промене података-обавезни подаци,  додатак 6 (уколико се региструје законски заступник) или додатак 7 (уколико се региструје остали заступник), одлуку надлежног органа о именовању заступника и доказ о уплати накнаде од  2.800,00 динара на рачун Агенције.

Што се тиче Централне евиденције стварних власника, и законски заступник и остали заступници регистровани у Регистру привредних субјеката (са валидним електронским сертификатима као што је већ објашњено) имају могућност подношења пријаве за евиденцију стварних власника.

 • Да ли се захтев за евидентирање у Централну евиденцију стварних власника може поднети преко пуномоћника?

Не, не постоји техничка могућност да се пуномоћје приложи у форми електронског документа. Захтев за евидентирање у Централну евиденцију стварних власника се може потписати искључиво е-потписом законског заступника. Мада је на располагању и опција Копирај адресу. Избором ове опције корисник има могућност да копира URL адресе странице и пошаље припремљене податке регистрованом заступнику на потписивање. При томе, регистровани заступник не мора да има налог на Систему за централно пријављивање корисника, али мора да има инсталирану Nexu апликацију.

 • Да ли су предузетници у обавези да се евидентирају у Централну евиденцију стварних власника?

Закон о Централној евиденцији стварних власника се не примењује на предузетнике.

  

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR