Преко интернет стране Агенције за привредне регистре објављују се и доступни су за претраживање подаци о привременим мерама забране отуђења и оптерећења које су регистроване по захтеву поверилаца. База података Регистра судских забрана се пуни поступно, сразмерно динамици подношења пријава за регистрацију.

 1. Претраживање према субјектима (Претраживање по дужнику)
 2. Претраживање према имовини у односу на коју је одређена привремена мера (Претраживање по предмету)
 3. Претраживање према броју судске одлуке о привременој мери (Претрага по броју одлуке)
 4. Претраживање према броју под којим је регистрациона пријава заведена у Регистру (Претраживање по СЗ.бр.)
 5. Претраживање привремено заведених захтева (Претраживање по СЗУП бр.)
 6. Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама

Остале претраге

Упутство за претраживање података садржаних у Регистру судских забрана

Претраживање података који су уписани у Регистар судских забрана врши се према четири основна критеријума, и то:

 • субјектима
 • имовини у односу на коју је одређена привремена мера
 • броју судске одлуке о привременој мери
 • броју под којим је заведена регистрациона пријава за упис привремене мере у Регистру (СЗ. бр.).

Претаживање по субјектима

Ако се претраживање врши према извршном дужнику, у зависности од тога да ли је у питању физичко или правно лице, страно или домаће лице, критеријуми за претраживање су различити:

 • за домаће физичко лице, уносе се подаци о имену и презимену и/или јединствени матични број грађана (ЈМБГ);
 • за страно физичко лице, уносе се подаци о имену и презимену и/или броју пасоша;
 • за домаће правно лице, уносе се  подаци о пословном имену и/или матичном броју;
 • за страно правно лице, уносе се  подаци о пословном имену и/или ознака под којом се води у страном регистру привредних субјеката и називу регистра.

Претраживање података о имовини у односу на коју је одређена привремена мера. 

Ако се претраживање врши према подацима о имовини у односу на коју је одређена привремена мера, критеријуми за претрагу зависе од врсте имовине.

 • Када је предмет забране непокретност или стварно право на непокретности критеријуми су следећи:

  • број катастарске парцеле;
  • општина;
  • место;
  • катастарска општина;
  • улица;
  • кућни број или ознака;
  • број стана/пословног простора/гараже.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

 • Када је предмет забране покретна ствар критеријуми су следећи:

 • предмет који има регистрациони број:

  • регистарска ознака/број;
  • марка;
  • тип/модел;
  • број шасије (уколико постоји);
  • број мотора.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

 • предмет који нема регистрациони број:

  • марка;
  • тип/модел;
  • производна ознака/серијски број.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

 • уметнички предмет или драгоценост:

  • врста/назив;
  • аутор/произвођач.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

 • животиња:

  • ближе одређење;
  • врста.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

Напомена:

Уколико је привремена мера одређена на целокупној имовини извршног дужника претрага даје резултате уколико се врши по подацима за извршног дужника.

Претраживање према броју судске одлуке о привременој мери

Ако се претраживање врши према судском броју одлуке којом је одређена или укинута привремена мера, критеријуми за претраживање су:

 • назив суда;
 • број под којим је судска одлука донета.

Критеријуме је потребно навести кумулативно.

Претраживање према броју под којим је заведена регистрациона пријава за упис привремене мере у Регистру (СЗ. бр.)

Претраживање се врши према броју под којим је заведена конкретна регистрациона пријава. Формат уноса броја је хххх/хххх без додатака –х.