1. Од 2005. године , АПР је члан Форума европских привредних регистара (European Commerce Registers Forum - ECRF, www.ecrforum.org), најбројније европске струковне асоцијације институција надлежних за регистрацију привредних субјеката.

2007. - 2008. године:

  • АПР председавала Форумом и организовала две најзначајније манифестације Форума у Београду:

          - III XBRL конференцију (18. јануар 2008) и         
          - XI Годишњу конференцију (19 - 20. јун 2008)

  • у својству председника Управног одбора Форума, директор АПР Звонко Обрадовић представио је рад Форума на конференцији посвећеној пројекту финансираном од стране Европске комисије - BRITE (Business Registers Interoperability throughout Europe) у Риму - 17. априла 2008., као и на V Годишњој конференцији највеће ваневропске струковне асоцијације (Corporate Registers Forum - CRF) у Ванкуверу, 31. март - 4. април 2008.

2008. - 2009. године:

  • АПР - потпредседавајући регистар у Форуму
  • АПР координирала и учествовала у организацији XII Годишње конференције Форума (Луксембург, 11. - 12. јун 2009)
  • директор АПР обављао функцију потпредседника Управног одбора Форума.

2. Од 2008. године, АПР је члан Европског привредног регистра (European Business Regeisters Forum – EBR, www.ebr.org), асоцијације потписника Споразума о размени података (Information Sharing Agreement – ISA), који путем електронске мреже, засноване на Интернету, размењују званичне податке садржане у привредним регистрима 24 европске јурисдикције (од којих је 18 у чланству Европске уније). АПР је 5. јуна 2008. године потписала Споразум ISA.

  • 1. јула 2009. године АПР се технички интегрисала на ЕБР мрежу и тако постала званични провајдер података садржаних у Регистру привредних субјеката.
  • 28. октобра 2010. године одржана Генерална скупштина Европског привредног регистра у Београду.

3. Светска банка (Doing Business) www.doingbusiness.org

  • Годишњи извештај „Пословање у 2006. години”

Србијa проглашена светским ТОП реформатором за 2005, по брзини којом је спроведена успешна реформа у области отварања и затварања фирми. Време регистрације предузећа скраћено са 51 на 10 дана, док су трошкови регистрације смањени са 202 УСА долара на 41 ЕУР.

  • Годишњи извештај „Пословање у 2010. години”

Србија остварила скок за 35 места на листи од 183 рангиране земље, због увођења једношалтерског система регистрације у АПР. Oбједињавањeм процедура за издавање решења о регистрацији и додељивање ПИБ скраћено време регистрације на 3 до 5 дана.

  • Годишњи извештај „Пословање у 2013. години”

На листи "Doing Business 2013" Србија је остварила највећи напредак, за 49 места, у области „Отпочињања пословања”. По том индикатору Србија је рангирана на 42. месту, захваљујући спроведеној реформи којом је укинут минимални оснивачки капитал. За отпочињање пословања неопходно је спровести 6 процедура, које укупно трају 12 дана, од чега поступак регистрације у АПР траје до 3 дана.

4. KOICA (Корејска агенција за међународну сарадњу) и АПР у периоду 2008./2010. реализовали донацију за унапређење пословних процеса у АПР, у вредности од 3,2 милиона долара. Компоненте донације: увођење интегрисаних регистара, е - архива, изградња информационог чворишта за унутрашње и спољашње кориснике (државне институције и заинтересоване кориснике), увођење једношалтерског система („One Stop Shop”).

5. Једношалтерски систем регистрације привредних субјеката („One Stop Shop”), почео са применом 6. маја 2009. године у АПР. Обухвата електронско повезивање више државних органа (АПР, Пореске управе, Републичког Завода за здравствено осигурање и Фонда пензијског инвалидског осигурања), односно пружање услуге регистрације привредног субјекта и добијања ПИБ на једном месту - у АПР, у року не дужем од 5 дана.

6. АПР до 2009. године водила три електронска регистра: Регистар привредних субјеката (у оквиру кога су успостављене две одвојене електронске базе података - о привредним друштвима и предузетницима), Регистар финансијског лизинга и Регистар заложног права на покретним стварима и правима.

7. Регистар јавних гласила почео са радом 14. октобра, а од 22. октобра 2009. године успостављени су Регистар удружења и Регистар страних удружења.

8. Три нова електронска регистра успостављена су 2010. године: Регистар туризма (од 1.01.2010), Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника (од 1.01.2010) и Регистар стечајних маса (од 23.01.2010). Преузимањем надлежности од НБС, финансијски извештаји правних лица и предузетника, уместо на два места, предају се само у АПР која обавља пријем, обраду, регистрацију и објављивање података из финансијских извештаја, за последње три године. Скраћење ове процедуре донело је уштеду привреди од 1 милиона евра. Закључно са 2010. годином, АПР је проширила број електронских евиденција са 3 на 9 регистара.  

9. У току 2011. године, успостављена су четири нова електронска регистра: Регистар мера и подстицаја регионалног развоја (од 1.02.2011), Регистар задужбина и фондација  и представништава страних задужбина и фондација (од 1.03.2011), Регистар судских забрана (од 17.09.2011) и Регистар спортских удружења (од  23.09.2011).  

10. У току 2013. године успостављен је Регистар комора (од 1.01.2013), Регистар понуђача (од 1.09.2013) и Регистар факторинга (од 22.10.2013. године).   

11. Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње успостављен је 1. јуна 2015. године.

12. У 2016. години успостављена је Централна евиденција грађевинских дозвола (од 1.01.2016. године) и Централна евиденција привремених ограничења права лица (од 1.06.2016. године).

13. „Бела књига” Савета страних инвеститора у Србији (www.fic.org.rs), у извештају за 2009. годину, износи процену да је Агенција за привредне регистре једини део реформисаног административног система отпочињања делатности и пример успешно спроведене реформе.

14. Investment Compact (Пакт за стабилност и OECD) доделио највишу оцену Регистру залоге у АПР, у оквиру Индекса инвестиционих реформи за 2009. годину, у коме се оцењују инвестициона клима и унапређење развоја приватног сектора у југоисточној Европи.

15. Директор Звонко Обрадовић добитник је награде за Реформатора године 2009, за изузетан допринос у унапређењу ефикасности администрације и услова за привређивање у Србији коју додељује НАЛЕД (Национална алијанса за локални економски развој).

16. Интернет презентација Агенције уврштен је на листу 50 најбољих домаћих веб сајтова у 2009. години, према избору часописа PC PRESS.

17. Сајт www.apr.gov.rs добитник је награде „Е – трговина  AWARD 2010”, за допринос  у развоју електронског пословања и електронске управе, као и масовнијег коришћења Интернета у Србији. Сајт АПР дневно у просеку посети 30.000 корисника и једна је од најчешће коришћених веб презентација међу државним инстутуцијама.

18. АПР проглашена државном институцијом са најбољим рејтингом према оцени предузетника, анкетираних за потребе CESID - овог Истраживања о друштвеној и пословној клими за развој предузетништва 2009. године.

19. У извештају којим је Европска комисија 12. октобра 2011. године дала препоруку на кандидатуру Србије за чланство у Европској унији, оцењено је да је од 2005. године област регистрације предузећа успешно реформисана, а са увођењем једношалтерског система знатно унапређена, као и да Агенција успешно спроводи своје задатке.

У извештају се позитивно оцењују досадашњи кораци у области финансијског извештавања и констатује да су Закон о регистрацији и Закон о Агенцији у складу са тековинама ЕУ, а да ће с новим Законом о привредним друштвима Србија учинити додатна усклађивања са европским правилима, у складу с којима је 2010.године измењена и домаћа класификација делатности (EU NACЕ rev. 2). Analytical Report

20. На позив Савезне буџетске установе „Државна регистрациона комора”, у Министарству правде Руске Федерације, директор Агенције за привредне регистре Звонко Обрадовић потписао је 27. септембра 2012. године у Москви Споразум о сарадњи између АПР-а и ове установе.

Осим размене података о огранцима и представништвима страних правних лица, регистрованих на територији Руске Федерације и Републике Србије, сарадња обухвата и размену информација о процедурама за оснивање, вођење и ажурирање података у државним регистарским органима, аутоматизацији база података и унапређењу електронског пословања. Сарадња обухвата и упоредно-правну анализу закона у области регистрације привредних субјеката Русије и Србије.

21. Директор Звонко Обрадовић добитник je републичке награде "Капетан Миша Анастасијевић", за допринос развоју предузетништва у Србији 2012. годинe.

22. Од 2013. године, АПР је чланица Међународног удружења привредних администратора (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF COMMERCIAL ADMINISTRATORS – IACA, www.iaca.org).

23. Према кварталним истраживањима ставова привреде, спроведеним  2013, 2014. и 2015. године, АПР је најбоље оцењена институција у земљи. Истраживања обухватају период од октобра 2012. до априла 2015. године, а реализована су од стране НАЛЕД-а, УСАИД Србиjа и ИПСОС Стратеџик Маркетинга.

24. Директор Звонко Обрадовић члан је петочланог управног одбора Европског форума привредних регистара (European Commerce Registers’ Forum – ECRF). Биран је два пута на мандат од две године (јун 2014 - јун 2016. и јун 2016 - јун 2018). 

25. Од 1. марта 2016. године унапређен једношалтерски систем регистрације обједињавањем процедура АПР и Пореске управе у оквиру Јединствене регистрационе пријаве оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника (тзв. ЈРППС образац). Време за регистрацију оснивања и издавање ПИБ-а скраћено је на 24 часа.