Поступак уписа и регистрације у Регистар понуђача покреће се и води у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, подношењем регистрационе пријаве Агенцији (непосредно у седишту АПР у Београду или у некој од организационих јединица или поштом), а може бити покренут и по службеној дужности ако је таква регистрација предвиђена законом или када је то у јавном интересу.

Лице овлашћено за подношење регистрационе пријаве је законски заступник домаћег правног лица или лице које он пуномоћјем овласти, односно предузетник или регистровани пословођа предузетника.

 Сва документација се подноси у оригиналу или овереној фотокопији и не може бити старија од два месеца у односу на дан подношења захтева за упис у Регистар понуђача.

У складу са Законом о јавним набавкама и Правилником о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача, уз напомену да се у складу са чланом  86., прелазних и завршних одредаба самосталних чланова Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, тачке 5. и 6. члана 6. Правилника не примењују, за упис у Регистар понуђача подносе следеће регистрационе пријаве и документација:

I УПИС ПОНУЂАЧА

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Уз регистрациону пријаву уписа понуђача која садржи матични/регистарски број, порески идентификациони број, пословно/регистровано име и адресу седишта предузетника и искључиво лично име и ЈМБГ, односно број пасоша и земљу издавања, законског заступника понуђача (не и заступника који су у статусним регистрима регистровани као остали заступници, јер подаци о овим лицима нису прописани као предмет регистрације) ако је законски заступник физичко лице, односно пословно име и матични број законског заступника понуђача ако је заступник правно лице, прилаже се: 

 1.  потврда надлежног републичког пореског органа да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода;
 2. потврда надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода, као и за сваку издвојену пословну јединицу, уколико постоје
 3. уверење из казнене евиденције које издаје Министарство унутрашњих послова РС за законског заступника да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре;
 4. доказ о уплати накнаде за регистрацију понуђача у износу од  2.800,00 динара, сходно одредби члана 11. став 1. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Напомена:

Сва документација се доставља у оригиналу или овереној копији (код нотара) и не сме бити старија од два месеца.

ДОМАЋА ПРАВНА ЛИЦА РЕГИСТРОВАНА У АПР 

Уз регистрациону пријаву уписа понуђача која садржи матични/регистарски број, порески идентификациони број, пословно/регистровано име и адресу седишта правног лица и искључиво лично име и ЈМБГ, односно број пасоша и земљу издавања, законског заступника понуђача (не и заступника који су у статусним регистрима регистровани као остали заступници, јер подаци о овим лицима нису прописани као предмет регистрације) ако је законски заступник физичко лице, односно пословно име и матични број законског заступника понуђача ако је заступник правно лице, прилаже се:

 1. уверење основног суда на чијем подручју је седиште правног лица да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре, не старије од два месеца од дана подношења регистрационе пријаве;
 2. уверење Вишег суда - Посебног одељења да правно лице  није осуђиванo за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиванo за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре;
 3. уверење из казнене евиденције које издаје Министарство унутрашњих послова РС за законског заступника да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре;
 4. потврда надлежног републичког пореског органа да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода;
 5. потврда надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода, те уколико понуђач има регистрованеогранке неопходна је и потврда надлежног пореског органа  локалне самоуправе према регистрованом седишту огранка да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода
 6. доказ о уплати накнаде за регистрацију понуђача у износу од  2.800,00 динара, сходно одредби члана 11. став 1. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Ако се правно лице налази у поступку приватизације, уместо доказа из става 1. тачке 4) и 5) овог члана, правно лице прилаже потврду Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације.

Напомена:

Сва документација се доставља у оригиналу или овереној копији(код нотара) и не сме бити старија од два месеца.

ДОМАЋА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА НИСУ РЕГИСТРОВАНА У АПР-У

Уз регистрациону пријаву уписа понуђача која садржи матични/регистарски број, порески идентификациони број, пословно/регистровано име и адресу седишта правног лица и искључиво лично име и ЈМБГ, односно број пасоша и земљу издавања, законског заступника понуђача (не и заступника који су у статусним регистрима регистровани као остали заступници, јер подаци о овим лицима нису прописани као предмет регистрације) ако је законски заступник физичко лице, односно пословно име и матични број законског заступника понуђача ако је заступник правно лице, прилаже се:

 1. уверење основног суда на чијем подручју је седиште правног лица да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре, не старије од два месеца од дана подношења регистрационе пријаве;
 2. уверење Вишег суда - Посебног одељења да правно лице  није осуђиванo за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиванo за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре;
 3. уверење из казнене евиденције које издаје Министарство унутрашњих послова РС за законског заступника да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре;
 4. потврда надлежног републичког пореског органа да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода;
 5. потврда надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода, те уколико понуђач има регистрованеогранке неопходна је и потврда надлежног пореског органа  локалне самоуправе према регистрованом седишту огранка да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода
 6. доказ о уплати накнаде за регистрацију понуђача у износу од  2.800,00 динара, сходно одредби члана 11. став 1. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

као и:

 1. извод из регистра надлежног органа или други одговарајући доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа;
 2. доказ о матичном броју;
 3. потврда о пореском идентификационом броју;
 4. фотокопија личне карте, односно за странца фотокопија пасоша, законског заступника. Документе из тачке 1) до 4) подносе  домаћа правна лица која нису регистрована у један од регистара који води Агенција за привредне регистре;

Напомена:

Сва документација се доставља у оригиналу или овереној копији(код нотара) и не сме бити старија од два месеца (тачке од 1 до 6).

II УЗ РЕГИСТРАЦИОНУ ПРИЈАВУ ПРОМЕНЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОДАТАКА О ПОСЛОВНОМ/ РЕГИСТРОВАНОМ ИМЕНУ ПОНУЂАЧА, са додатком 01, коју подносе само домаћа правна лица која нису регистрована у један од регистара који води Агенција за привредне регистре, прилаже се:

 • извод из регистра надлежног органа или други одговарајући доказ да је понуђач променио пословно/регистровано име;
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију.

Промена података о пословном/регистрованом имену понуђача који је уписан у један од регистара који води Агенција за привредне регистре врши се аутоматски, преузимањем података од надлежног регистра.  

III УЗ РЕГИСТРАЦИОНУ ПРИЈАВУ ПРОМЕНЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОДАТАКА О АДРЕСИ СЕДИШТА ПОНУЂАЧА, са додатком 02коју подносе само домаћа правна лица која нису регистрована у један од регистара који води Агенција за привредне регистре, прилаже се:

 • извод из регистра надлежног органа или други одговарајући доказ да је понуђач променио адресу седишта;
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију.

Промена података о адреси седишта понуђача који је уписан у један од регистара који води Агенција за привредне регистре врши се аутоматски, преузимањем података од надлежног регистра.

 IV УЗ РЕГИСТРАЦИОНУ ПРИЈАВУ ПРОМЕНЕ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА ПОНУЂАЧА, са додатком 03, прилаже се:

 • уверење из казнене евиденције за законског заступника, чија се регистрација захтева, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре;
 • извод из регистра надлежног органа или други одговарајући доказ да је понуђач променио законског заступника, који подносе само домаћа правна лица која нису регистрована у један од регистара који води Агенција за привредне регистре;
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију.

Регистрациона пријава промене законског заступника подноси се у року од 15 дана од дана промене законског заступника у надлежном регистру,  а у складу са одредбом члана 10. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре. У противном ће, по истеку наведеног рока, Агенција за привредне регистре по службеној дужности брисати понуђача из Регистра понуђача.

УЗ РЕГИСТРАЦИОНУ ПРИЈАВУ  ПРОМЕНЕ УПИСА ЗАБЕЛЕЖБЕ, са додатком 04, прилаже се:

 • документ којим се утврђују чињенице од значаја за правни промет;
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију.

VI УЗ РЕГИСТРАЦИОНУ ПРИЈАВУ  БРИСАЊА ПОНУЂАЧА ИЗ РЕГИСТРА, прилаже се:

 • извод из регистра надлежног органа или други одговарајући доказ да је понуђач брисан из регистра (који подносе само домаћа правна лица која нису регистрована у један од регистара који води Агенција за привредне регистре) или одлука надлежног органа домаћег правног лица/предузетника о брисању из Регистра понуђача;
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију.

Брисање понуђача који је брисан из једног од регистара који води Агенција за привредне регистре врши се аутоматски, преузимањем података од надлежног регистра.

 БРИСАЊЕ ПОНУЂАЧА ИЗ РЕГИСТРА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ врши се на основу доказа, достављеног од стране надлежног органа,  да понуђач више не испуњава  обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама.