Претраживање података који су уписани у Регистар заложног права врши се према четири основна критеријума, и то:

 • залогодавцу,
 • предмету заложног права,
 • броју под којим је регистрациона пријава заведена у Регистру заложног права (Зл. Бр),
 • власнику предмета залоге (нови власник се региструје ако је након регистрације заложног права предмет залоге променио власника, а обавезу уписа овог податка имају залогодавац и нов власник).

Претраживање по субјектима заложног права

Ако се претраживање врши према залогодавцу, у зависности од тога да ли је у питању физичко или правно лице, страно или домаће лице критеријуми за претраживање су различити.

 • За домаће физичко лице, уносе се подаци о имену и презимену и/или матичном броју
 • За страно физичко лице уносе се подаци о имену и презимену и/или броју пасоша
 • За домаће правно лице уносе се подаци о пословном имену и/или матичном броју
 • За страно правно лице уносе се подаци о пословном имену и/или ознака под којом се води у страном регистру привредних субјеката.

НАПОМЕНА: Када се претраживање података врши према пословном имену привредног субјекта, обавезно треба извршити и претраживање по матичном броју тог привредног субјекта.

НАПОМЕНА: Приликом претраживања по субјектима заложног права, ако је у питању физичко лице које је власник предузетничке радње, претраживање треба двоструко извршити: према критеријумима за физичко лице и према критеријумима за привредни субјект (предузетничку радњу).

На исти начин се врши претраживање података према подацима о власнику предмета залоге.

Претраживање по предмету заложног права

Ако се претраживање врши према предмету заложног права критеријуми за претрагу зависе од врсте предмета.

За предмет заложног права који има регистрациони број, критеријуми за претраживање су:

 • регистарска ознака/број,
 • марка,
 • тип/модел,
 • број шасије (уколико постоји),
 • број мотора.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

За предмет заложног права који нема регистрациони број, на пример за машину или опрему, критеријуми за претраживање су:

 • марка,
 • тип/модел,
 • производна ознака/серијски број.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

За уметнички предмет или драгоценост, критеријуми су:

 • врста/назив,
 • аутор/произвођач.

Критеријуме за претраживање је могуће навести појединачно или кумулативно.

Ако је предмет залоге животиња, критеријуми за претраживање су:

 • ближе одређење,
 • врста,
 • број ушне маркице,
 • регистарска ознака/број,
 • број пасоша,
 • ID број животиње.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

Ако је предмет залоге удео, критеријуми су:

 • матични број привредног друштва чији су удели предмет залоге,
 • назив привредног друштва чији су удели предмет залоге.

*Приликом претраживања неопходно је извршити проверу података који су садржани на листи удела истакнутој на екрану преко кога се приступа претрази удела.

Ако је предмет залоге пољопривредни производ, критеријуми за претраживање су:

 • назив културе,
 • тип/класа,
 • сорта,
 • катастарска општина,
 • број катастарске парцеле,
 • општина,
 • место,
 • улица,
 • број.

*Уколико претраживање вршите по броју катастарске парцеле унесите само основни број (без означавања подброја).

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

Претраживање према ЗЛ. бр. Када се претраживање врши према ЗЛ. Бр., потребно је унети број који је додељен од стране Агенције за привредне регистре (тзв. ЗЛ. Бр.). Овде се уноси само формат хххх/хх, без додатка –х.

НАПОМЕНА:

Када се врши претраживање података, поред претраживања према предмету заложног права, пожељно је извршити и претраживање по залогодавцу. Треба имати у виду да покретне ствари које су предмет залоге могу бити регистроване као збир покретних ствари. У том случају у базу података се не уносе подаци за сваку од покретних ствари појединачно, већ су прецизни подаци о њима  најчешће садржани у документацији која је поднета уз регистрациону пријаву, као што су записник о попису и процени, спецификација и слично. У оваквим случајевима, можете се обратити Служби архиве Агенције за привредне регистре, ради заказивања термина за увид у списе конкретног предмета.

Видео упутство претраживање података у Регистру заложног права можете погледати овде.