Усаглашени ставови МТТТ(Сектора за туризам) и АПР (Регистар туризма)

Да ли је приликом поступања по захтевима за издавање лиценце битно утврдити да ли је лице, које у туристичкој агенцији обавља послове руководиоца, запослено у тој агенцији са пуним радним временом?
Одговор:

Чланом 50. Закона о туризму прописано је да лице запослено у туристичкој агенцији у својству руководиоца мора бити запослено са пуним радним временом. Како је чланом 52. овог закона, као један од услова за добијање лиценце, предвиђено да туристичка агенција има запослено најмање једно лице које испуњава услове из члана 50. закона, то је очигледно да у поступку издавања лиценци подносилац захтева за издавање лиценце мора пружити доказ да је лице које у туристичкој агенцији има својство руководиоца запослено са пуним радним временом у седишту, односно огранку/издвојеном месту туристичке агенције.

Да ли се, у смислу неопходних услова за руководиоца туристичке агенције, као радно искуство у туристичкој делатности може прихватити и радно искуство из других области туризма, сем искуства у пословима туристичких агенција?
Одговор:

Чланом 50. Закона о туризму прописано је да је неопходно да лице запослено у туристичкој агенцији у својству руководиоца има радно искуство у туристичкој делатности у трајању од:

  • три године за рад код организатора путовања,
  • једну годину за рад код посредника.

Имајући у виду да је у цитираној одредби наведено радно искуство у туристичкој делатности, која представља шири појам од појма делатности туристичких агенција, „произлази да овај услов испуњава лице које има радно искуство, у прописаном трајању, које може бити стечено у раду у туристичким агенцијама, као и у раду у некој од других туристичких делатности (угоститељство, наутички туризам, ловни туризам, туристички водичи и сл.).“

За које лице је потребно доставити потврду да му, као одговорном лицу у смислу одредбе члана 52. Закона о туризму која прописује услове за добијање лиценце, није изречена мера безбедности забране вршења делатности, позива и дужности?
Одговор:

Чланом 52. Закона о туризму, којим су прописани услови за добијање лиценце, између осталог, наведено је да је неопходно да одговорном лицу није изречена мера безбедности забране вршења делатности, позива и дужности. Имајући у виду одредбе одговарајућих закона који регулишу кривичну и одговорност за привредне преступе одговорних лица, у којим законима је регулисан поступак у коме је могуће изрећи наведену меру безбедности и у којима је дато објашњење о значењу појма „одговорно лице“, очигледно произлази да је у туристичкој делатности, у смислу одредбе члана 52. Закона о туризму, одговорно лице руководилац агенције. Тако је у поступку издавања лиценце потребно доставити потврду да лицу које је запослено у својству руководиоца није изречена мера безбедности забране вршења делатности, позива и дужности.

Да ли туристичка агенција која делатност обавља у седишту, као и у више објеката, мора имати лице запослено у својству руководиоца и у седишту и у сваком огранку који је образовала, и да ли једно исто лице може бити руководилац и у седишту и у огранку?
Одговор:

Чланом  42. Закона о туризму прописано је туристичка агенција обавља делатност организовања, понуде, продаје и реализовања туристичких путовања, излета и пружање других услуга уобичајених у туристичком промету, у складу са овим законом и прописима донетим на основу овог закона.

Делатност из става 1. овог члана може да обавља привредно друштво, друго правно лице, предузетник или огранак страног правног лица, ако је регистровано у одговарајућем регистру.

Удружење које обавља делатност из става 1. овог члана дужно је да ту делатност упише у одговарајући регистар.
Предузетник не може да обавља делатност из става 1. овог члана у периоду прекида обављања делатности.

Ако лице из става 2. овог члана обавља туристичку делатност у седишту, али не као претежну делатност, дужно је да за делатност туристичке агенције образује огранак, односно простор ван пословног седишта, који се региструје у одговарајућем регистру и евидентира у Регистру туризма.

Ако лице из става 2. овог члана обавља делатност туристичке агенције ван седишта, дужно је да за ту делатност у сваком пословном простору, односно месту пословања образује огранак, односно простор ван пословног седишта, који се региструје у одговарајућем регистру и евидентира у Регистру туризма.

Притом, чланом 50. истог закона предвиђена је обавеза за туристичку агенцију која непосредно пружа услуге путнику да мора имати најмање једно запослено лице са пуним радним временом у седишту, односно огранку, у својству руководиоца. Из наведеног произлази да туристичка агенција која делатност обавља у седишту, као и у више објеката, мора имати најмање једно лице запослено у својству руководиоца и у седишту и у сваком огранку који је образовала, при чему исто лице не може бити руководилац и у седишту и у огранку.