Пријава/одјава предузетника из евиденције обвезника врши се путем Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ) на начин описан Корисничким упутством за пријаву/одјаву предузетника из евиденције обвезника.

Уколико се предузетник грешком пријави у евиденцију обвезника, то ће исправити поновним куцањем матичног броја и кликом на дугме „Одјави“.

Предузетници који континуирано воде књиге по систему двојног књиговодства не треба да се пријављују у евиденцију сваке године, тј. када се предузетник пријави он постаје обвезник достављања финансијских извештаја све док се сам не одјави из евиденције.

Предузетници који се не региструју у Агенцији за привредне регистре (адвокати, јавни бележници и др.) пријаву у евиденцију обвезника врше на и-мејл адресу obveznicifi@apr.gov.rs.

Предузетници који, сагласно Закону о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 113/2017), од 01. јануара 2019. године мењају начин вођења пословних књига, прелазећи са простог на двојно књиговодство, треба да се пријаве у евиденцију обвезника за достављање финансијских извештаја тек крајем 2019. године.

Ови предузетници нису обавезици састављања и достављања финансијских извештаја за 2018. годину, јер су до краја 2018. године водили пословне књиге по систему простог књиговодства.