Обрасци извештаја и захтева уграђени су у посебни информациони систем Агенције за све врсте извештаја и исти се НЕ ДОСТАВЉАЈУ у папирном облику.

Обрасци извештаја

На основу Закона о рачуноводству, надлежна регулаторна тела из члана 26. овог закона донела су одговарајућа подзаконска акта, којима се уређује садржина и форма образаца финансијских извештаја  и статистичког извештаја, за потребе јединственог информисања и статистичке обраде:

Министарство финансија за: 

Народна банка Србије за: 

Комисија за хартије од вредности за: 

Обрасци захтева

На основу Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја Регистратор je прописao обрасце захтева за обраду извештаја за статистичке потребе и јавно објављивање финансијских извештаја за 2018. годину.