Агенција у року од 60 дана од дана пријема потпуног и рачунски тачног редовног односно консолидованог годишњег финансијског извештаја и прописане документације, као и ванредног финансијског извештаја, тај извештај јавно објављује на својој интернет страници у оквиру Регистра финансијских извештаја. У року од 60 дана, Агенција објављује и исправну изјаву о неактивности. Поред јавног објављивања исправних, Агенција објављује и неисправне финансијске извештаје и документацију, и то најкасније до 31. октобра наредне године, односно у року од 120 дана од дана достављања непотпуног и рачунски нетачног финансијског извештаја за правна лица која имају пословну годину различиту од календарске. 

Агенција, на својој интернет страници, у складу са Законом омогућава приступ финансијским извештајима и прописаној документацији за последње три извештајне године.

Када се унесе матични број правног лица или предузетника, односно ПИБ за синдикат, приказују се статусни подаци из евиденције обвезника. Кликом на опцију „Јавно објављени исправни  финансијски извештаји“, након избора врсте финансијског извештаја (у падајућој листи) и извештајне године приказују се финансијски извештај, прописана документација која је достављена и потврда о јавном објављивању финансијског извештаја за ту годину.

Кликом на опцију „Јавно објављени неисправни финансијски извештаји“, након избора врсте финансијског извештаја (у падајућој листи) и извештајне године приказују се финансијски извештај, прописана документација која је достављена и листа утврђених недостатака за ту годину.

За правна лица која нису платила накнаду за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја односно која су финансијски извештај доставили супротно Закону - у папирном облику, финансијски извештаји се не објављују, а основни подаци о тим лицима су објављени у оквиру Списка обвезника који нису платили накнаду за јавно објављивање и Списка обвезника који су извештаје доставили супротно Закону.