Агенција, на својој интернет страници, јавно објављује основне податке о обвезницима који су финансијски извештај доставили супротно Закону - у папирном облику, и то најкасније до 31. октобра наредне године, односно у року од 120 дана од дана достављања финансијског извештаја за правна лица која имају пословну годину различиту од календарске.

Претрага списка обвезника који су финансијски извештај доставили супротно Закону - у папирном облику може се вршити избором извештајне године или преко матичног броја конкретног обвезника. Када се унесе матични број правног лица или предузетника, односно ПИБ за синдикат, приказују се основни идентификациони подаци о обвезнику, као и основни подаци о достављеном извештају.