Разврставање правних лица према величини врши се у складу са критеријумима и граничним вредностима из члана 6. Закона о рачуноводству, на основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за извештајну годину. Привредна друштва, задруге, установе које обављају делатност ради стицања добити, друга правна лица у смислу Закона и огранци страних правних лица разврставају се на микро, мала, средња и велика, у зависности од просечног броја запослених, пословног прихода и просечне вредности пословне имовине, утврђене на дан састављања редовног годишњег финансијског извештаја за извештајну годину.

Почев од достављања финансијских извештаја за 2018. годину, разврставање према величини врше и приватни инвестициони фондови, користећи исте критеријуме.

Разврставање у складу са критеријумима из Закона правно лице врши самостално, а утврђену величину користи за наредну пословну годину.  Разврставање се врши применом посебног информационог система на основу података које унесе правно лице – обвезник разврставања.

Новооснована правна лица разврставају се на микро, мала, средња или велика правна лица, на основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за пословну годину у којој су основани и броја месеци пословања, а утврђену величину користе за ту и наредну пословну годину.

На основу Закона, Народна банка Србије, банке и друге финансијске институције, друштва за осигурање, даваоци финансијског лизинга, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима са добровољним пензијским фондовима, берзе, брокерско - дилерска друштва, друштва за управљање инвестиционим фондовима са отвореним инвестиционим фондовима, затворени инвестициони фондови, факторинг друштва, платне институције и Централни регистар хартија од вредности, разврстани су у великаправна лица.

Предузетници који примењују двојно књиговодство, у смислу Закона, су разврстани као микро правна лица.