Извештаји за статистичке потребе и финансијски извештаји за 2018. годину достављају се у роковима прописаним чл. 33. и 35. Закона о рачуноводству.

Преглед рокова за достављање извештаја за 2018. годину

Врста финансијског извештаја

Рок за достављање

Извештај за статистичке потребе

28. фебруар 2019.

Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај (са прописаном документацијом) 

28. фебруар 2019.

Изјава о неактивности

28. фебруар 2019.

Редовни годишњи финансијски извештај, са документацијом из члана 34. Закона 

30. јун 2019.

Редовни годишњи финансијски извештај, са документацијом из члана 34. Закона за обвезнике који имају пословну годину различиту од календарске 6 месеци од дана састављања извештаја

Консолидовани финансијски извештај, са документацијом из члана 34. Закона

31. јул 2019.

Ванредни финансијски извештаји 

60 дана од дана састављања

Обвезници који имају пословну годину различиту од календарске (уз одговарајућу сагласност министра надлежног за послове финансија, односно Народне банке Србије или Комисије за хартије од вредности), достављају Агенцији извештаје за статистичке потребе за пословну годину која је једнака календарској, тј. састављене на дан 31. децембра 2018. године.
 
Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај могу доставити обвезници који имају пословну годину једнаку календарској, што значи да правна лица која имају годину различиту од календарске не могу користити ову могућност

Агенција врши пријем извештаја за статистичке потребе, редовних годишњих односно консолидованих финансијских извештаја са прописаном документацијом за последњу извештајну годину и ванредних финансијских извештаја.

Агенција у току 2019. године не врши пријем извештаја за 2017. и раније године.