Предузетници су дужни да, пре достављања извештаја односно документације изврше проверу ажурности података у Евиденцији обвезника. У противном, ако су ти подаци неажурни, предузетник неће моћи да изврши обавезу достављања извештаја, односно документације, у складу са прописима.

Пријава и одјава предузетника

Предузетници који су током 2022. године почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства, као и новоосновани предузетници који на наведени начин воде пословне књиге, дужни су да се, пре подношења финансијског извештаја, односно прописане документације, најпре пријаве у Евиденцију обвезника.

Предузетници који континуирано воде књиге по систему двојног књиговодства (доставили су финансијски извештај за претходну и/или раније године) не треба да се пријављују у Евиденцију обвезника сваке године, тј. пријављивањем предузетник постаје обвезник достављања финансијских извештаја све док се не одјави из те евиденције.

Пријава/одјава предузетника из Евиденције обвезника врши се путем Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ) на начин описан Корисничким упутством за пријаву/одјаву предузетника из Евиденције обвезника.

Изузетно, предузетници који се не региструју у Агенцији за привредне регистре (адвокати, јавни бележници и др.), а при томе пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, пријаву у Евиденцију обвезника врше на мејл адресу obveznicifi@apr.gov.rs уз навођење основних статусних података (назив и матични број обвезника, ЈМБГ заступника), као и података о дану почетка обављања делатности и дану почетка вођења књига по систему двојног књиговодства. При томе, пожељно је да у прилогу доставе скенирано решење о упису у надлежни регистар.

Након пријављивања у Евиденцију обвезника, предузетнику се омогућава подношење финансијског извештаја, односно документације. Ови обвезници нису дужни да у обрасцима извештаја исказују податке у колони „претходна година“, а податке у колони „текућа година“ исказују од дана почетка вођења књига по систему двојног књиговодства.

Уколико се предузетник грешком пријави у Евиденцију обвезника, то ће исправити поновним куцањем матичног броја и кликом на дугме „Одјави“.