Накнаде за давање оцене бонитета привредних друштава у форми скоринга износе:

Скоринг

Висина накнаде 
(у динарима)

за једно привредно друштво

8.500,00

за више од 10 привредних друштава

6.800,00  (по друштву)

за више од 100 привредних друштава

4.250,00  (по друштву)

За скоринг који се издаје у папирној форми накнада се увећава за 20%.