Агенција за привредне регистре данас је објавила публикације Годишњи извештај о пословању привреде у 2021. години и Извештај о СТО НАЈ... привредних друштава у 2021. години, које су сачињене на основу прелиминарне збирне обраде података из редовних годишњих финансијских извештаја за 2021. годину.

Годишњи извештај садржи анализу успешности пословања и финансијског положаја за 106.219 привредних друштава, као и за 1.494 установе и 113.370 предузетника. Поред анализе привредних кретања на укупном нивоу, посебан осврт је дат са аспекта концентрације финансијских перформанси према секторима и величини привредних друштава, а дата је и анализа пословања одређених сегмената привредних друштава – јавних предузећа и привредних друштава у стечају и ликвидацији.

Извештај о СТО НАЈ... привредних друштава припремљен је након анализе и рангирања података за 106.219 друштaвa узимајући у обзир успешност пословања – листе према пословним приходима и нето добитку, затим вредност финансијских капацитета – листе према пословној имовини и капиталу, као и исказане губитке – листе према нето губитку и укупном губитку.  

Кратак осврт на пословање привреде на укупном нивоу и СТО НАЈ... привредних друштава можете прочитати овде.

Годишњи извештај о пословању привреде у 2021. години и Извештај о СТО НАЈ... привредних друштава у 2021. години, са пратећим презентацијама објављени су у оквиру дела Финансијски извештаји – Публикације/ Годишњи извештаји о пословању правних лица, предузетника и економских целина, односно Финансијски извештаји – Публикације/ СТО НАЈ... привредних друштава.

10. новембар 2022. Регистрација статуса социјалног предузетништва почиње 15. новембра 2022. године 17. новембар 2022. Објављена Мaпа Регистра мера и подстицаја регионалног развоја