Skoring se izdaje svim zainteresovanim korisnicima - pravnim i fizičkim licima, na srpskom i engleskom jeziku, uz plaćanje odgovarajuće naknade.

Korisnici mogu naručiti skoring elektronskim putem, preko aplikacije za pristup bazi skoringa.

Korisnici koji prvi put pristupaju registruju se linkom na opciju registracija, gde unose tražene podatke, dok se korisnici koji su već registrovani identifikuju unošenjem svoje elektronske adrese i lozinke, posle čega se vrši autorizacija.

Nakon izvršene identifikacije i autorizacije, korisnici unošenjem matičnog broja ili naziva privrednog društva, prema uputstvima datim u aplikaciji, vrše automatsko pretraživanje baze i naručivanje skoringa. Naručivanje se završava izborom načina izdavanja i načina plaćanja, a zatim se kreira i korisniku dostavlja i-mejlom obaveštenje sa svim potrebnim elementima za uplatu naknade (tekući račun, poziv na broj, iznos naknade).

Skoring se izdaje nakon evidentiranja uplate na računu Agencije (na osnovu dnevnih plaćanja), posle prihvatanja avansnog računa od strane korisnika (ako je korisnik obveznik primene Zakona o elektronskom fakturisanju), na način za koji se korisnik opredelio u svom zahtevu (lično, poštom ili i-mejlom).

Skoring se izdaje redovnim postupkom i korisnik ne može dostaviti zahtev za hitno izdavanje (u toku dana kada je podnet).

Skoring se izdaje u elektronskoj formi, a na zahtev korisnika može se izdati u papirnoj formi, usled čega se naknada uvećava (20%). Izveštaji u papirnoj formi se dostavljaju lično ili poštom.