Prijava/odjava preduzetnika iz evidencije obveznika vrši se putem Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI) na način opisan Korisničkim uputstvom za prijavu/odjavu preduzetnika iz evidencije obveznika.

Ukoliko se preduzetnik greškom prijavi u evidenciju obveznika, to će ispraviti ponovnim kucanjem matičnog broja i klikom na dugme „Odjavi“.

Preduzetnici koji kontinuirano vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva ne treba da se prijavljuju u evidenciju svake godine, tj. kada se preduzetnik prijavi on postaje obveznik dostavljanja finansijskih izveštaja sve dok se sam ne odjavi iz evidencije.

Preduzetnici koji se ne registruju u Agenciji za privredne registre (advokati, javni beležnici i dr.) prijavu u evidenciju obveznika vrše na i-mejl adresu obveznicifi@apr.gov.rs.

Preduzetnici koji, saglasno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017), od 01. januara 2019. godine menjaju način vođenja poslovnih knjiga, prelazeći sa prostog na dvojno knjigovodstvo, treba da se prijave u evidenciju obveznika za dostavljanje finansijskih izveštaja tek krajem 2019. godine.

Ovi preduzetnici nisu obavezici sastavljanja i dostavljanja finansijskih izveštaja za 2018. godinu, jer su do kraja 2018. godine vodili poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva.