среда 27. март 2019.

Get Adobe Flash player

Уплате накнада за регистрацију и друге услуге из Регистра

Уплата накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру овог Регистра врши се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

Висина накнада

Накнада за упис спортског удружења у Регистар износи 4.900,00 динара.

Накнада за упис друштва/савеза  у Регистар износи 4.900,00 динара.

Накнада за благовремено поднету регистрациону пријаву за упис промене података, упис нових података у Регистар, брисање података из Регистара као и за упис других података од значаја за правни промет, износи 2.800,00 динара.

Накнада за упис покретања поступка ликвидације износи 2.800,00 динара.

Накнада за упис покретања поступка стечаја износи 2.800,00 динара.

Накнада за упис огранка у Регистар износи 2.800,00 динара по огранку.


Накнада за брисање удружења/друштва/савеза  из Регистара износи 3.000,00 динара.

Накнада за регистрацију више податка у Регистар увећава се за 1.400,00 динара по прoмени.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву података износи 6.000,00 динара.

Накнада за резервацију назива износи 1.000,00 динара.

Накнада за  издавање извода о регистрованим подацима износи 1.700,00 динара

 

Накнада  за издавање извода о регистрованим подацима у електронској форми  износи 850,00 динара - у припреми.


Накнада за издавање копије документа на основу кога је извршен упис у Регистар, по страни документа, износи 30,00 динара.

Накнада за штампање регистрационе пријаве/обрасца износи 120,00 динара.

Накнада за регистрацију статусне промене износи 5.500,00 динара по спортском  удружењу које учествује у статусној промени.

Накнада за идавање података садржаних у Регистру који су обрађени по посебном захтеву корисника и достављају се кориснику у електронском формату, на медијуму или преко електронског сервиса који обезбеђује Агенција, износи 35,00 динара по регистрованом субјекту

Накнада за издавање потврде да удружење/друштво/савез у области спорта није регистровано у Регистру или да Регистар не садржи тражени података који је у складу са законом, предмет регистрације, износи 1.000,00 динара.

 

Накнада за издавање потврде о правном следбеништву, износи 1500,00 динара по удружењу/друштву/савезу.

 

Накнада за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима, износи 500,00 динара податку.

  

Доказ о уплати

Подносилац регистрационе пријаве истовремено са подношењем регистрационе пријаве Агенцији, доставља један од следећих доказа:

1. Први примерак налога за уплату са потписом пружаоца платних услуга који садржи:

  • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања и датум извршења);
  • обавезан позив на број одобрења, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.

2. Налог за пренос са  потписом пружаоца платних услуга који садржи:

  • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна за уплату накнаде Агенције, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања и датум извршења);
  • обавезан позив на број одобрења, генерисан од стране Агенције, по моделу 97;
  • клаузулу да је уплата накнаде реализована и
  • датум када је реализована.

3. Извод пословног рачуна платиоца са потписом платиоца или  пружаоца платних услуга који садржи:

  • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна);
  • обавезан позив на број одобрења, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.

4. Потврду о извршеној уплати накнаде издата од стране пружаоца платних услуга која садржи:

  • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, позив на број одобрења по моделу 97 генерисан од стране Агенције, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца, потпис и печат овлашћеног лица пружаоца платних услуга).

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR