недеља 22. јануар 2017.

Get Adobe Flash player

Консолидовани годишњи финансијски извештај

Консолидовани годишњи финансијски извештај (KFI) за 2015. годину достављају матична правна лица која имају контролу над једним или више зависних правних лица у земљи и иностранству, најкасније до 31. јула 2016. године

Изузетно, матично правно лице које је истовремено зависно у некој другој, вишој економској целини, није дужно да достави консолидовани годишњи финансијски извештај, под условом да и његово матично правно лице такође има седиште у Републици Србији.
 
Консолидовани годишњи финансијски извештај доставља се применом посебног информационог система Агенције, одабиром одговарајућег захтева (KFI), у електронском облику, потписан квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у корисничком упутству за достављање консолидованог годишњег финансијског извештаја.

Ако обвезник не достави консолидовани годишњи финансијски извештај путем посебног информационог система Агенције, односно достави га у папирном облику, Агенција ће посебним дописом обавестити обвезника да предметни извештај није достављен сагласно Закону o рачуноводству у електронском облику, те да исти неће бити обрађен нити јавно објављен на интернет страници Агенције.  


Консолидовани годишњи финансијски извештај чинe обрасци: 

  • Консолидовани биланс стања, 
  • Консолидовани биланс успеха, 
  • Консолидовани извештај о осталом резултату, 
  • Консолидовани извештај о токовима готовине, 
  • Консолидовани извештај о променама на капиталу,  
  • Напомене уз консолидовани годишњи финансијски извештај (у форми текста).
Консолидовани годишњи финансијски извештаји састављају се на обрасцима прописаним подзаконским актима који уређују садржину и форму образаца финансијских извештаја које примењује матично правно лице.


Уз обрасце консолидованог годишњег финансијског извештаја доставља се документација за јавно објављивање из члана 34. Закона, и то: 

  • одлука о усвајању консолидованог годишњег финансијског извештаја, 
  • ревизорски извештај,
  • консолидовани годишњи извештај о пословању (само ако је матично правно лице јавно друштво или је разврстано као велико - према мишљењу Министарства финансија, бр. 011-00-748/2015-16 од 13. јула 2015. године).
Сви консолидовани годишњи финансијски извештаји подлежу обавези ревизије, у складу са Законом о ревизији.


Поред документације за јавно објављивање обавезно се доставља и доказ о уплати накнаде, као и остала документа релевантна за обраду и јавно објављивање извештаја (нпр. извод из статусног регистра за правна лица која се не региструју у Агенцији у случају промене статусних података, сагласност супотписника и сл.).

Обрасци консолидованог годишњег финансијског извештаја, укључујући и напомене уз консолидовани годишњи финансијски извештај, документација из члана 34. Закона, као и остала приложена документа представљају целину која мора бити потписана квалификованим електронским потписом законског заступника (у складу са чланом 33. став 6. Закона). Консолидовани  годишњи финансијски извештаји који нису потписани на наведени начин (нпр. потписани од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.) враћају се обвезнику електронским путем ради потписивања од стране законског заступника.

Препорука: 
Да би се избегли проблеми у вези са применом квалификованог електронског потписа Агенција је обвезницима омогућила да коришћењем одговарајуће апликације изврше потписивање и проверу квалификованог електронског потписа на документима који се прилажу уз извештај, пре њиховог учитавања у посебни информациони систем Агенције.
 


За јавно објављивање консолидованог годишњег финансијског извештаја и документације потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре и Агенцији доставити доказ о уплати накнаде кроз посебни информациони систем. Инструкције за плаћање накнаде обвезнику ће бити обезбеђене у посебном информационионом систему Агенције и приказане на линку „Преглед захтева“ (као што је описано у корисничком упутству за достављање консолидованог годишњег финансијског извештаја). 

По истеку Законом прописаног рока (31. јул 2016. године), обвезници могу Агенцији да доставе консолидовани годишњи финансијски извештај за 2015. годину, најкасније до краја 2016. године (уз плаћање накнаде за јавно објављивање увећане по основу неблаговременог достављања). 

Потпун и рачунски тачан консолидовани годишњи финансијски извештај уписује се у Регистар финансијских извештаја и јавно објављује као исправан на интернет страници Агенције, заједно са потврдом о јавном објављивању. 

У случају да обвезник достави неисправан консолидовани годишњи финансијски извештај, Агенција ће електронским путем доставити обавештење о утврђеним недостацима по коме обвезник мора да поступи у року од 30 дана од дана објављивања обавештења на интернет страници Агенције. У супротном, консолидовани годишњи финансијски извештај неће бити уписан у Регистар, а на интернет страници Агенције биће јавно објављен као неисправан.

Уколико се консолидовани годишњи финансијски извештај јавно објави као неисправан, обвезник може доставити потпуно нови консолидовани годишњи финансијски извештај за 2015. годину, најкасније до краја 2016. године.

Обвезници могу захтевати замену консолидованог годишњег финансијског извештаја, односно документације по извршеном јавном објављивању исправног консолидованог годишњег финансијског извештаја.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR