недеља 22. јануар 2017.

Get Adobe Flash player

Макроекономске информације

Макроекономске информације о пословању правних лица и предузетника, као и економских целина у Републици Србији, израђују се на основу збирно обрађених података за статистичке и друге потребе, као и редовних годишњих и консолидованих финансијских извештаја, које су та правна лица односно предузетници доставили у складу са важећим прописима о рачуноводству.
 
Макроекономске информације се израђују по групама правних лица и за предузетнике, односно економске целине, а садрже детаљне информације о њиховом броју, броју запослених, резултатима пословања, структури пословне имовине и извора финансирања, које су пропраћене  одговарајућим графичким и табеларним приказима, као и презентацијама.

У оквиру макроекономских информација дају се званични подаци на основу којих се могу сагледавати успешност и финансијски положај правних лица и предузетника, а заинтересовани их могу користити за потребе макроекономских анализа и истраживања и на основу њих сагледавати привредна кретања у Републици Србији. 

Макроекономске информације се израђују и објављују у форми Годишњег билтена финансијских извештаја и макроекономских саопштења о пословању правних лица и предузетника односно економских целина.

Годишњи билтен финансијских извештаја је по први пут израђен на основу података за 2014. годину, у складу са новим моделом финансијског извештавања, који је уведен сходно Закону о рачуноводству (“Службени гласник РС“ бр. 62/2013). Билтен се израђује двојезично, на српском и енглеском језику, и садржи збирне податке о пословању свих правних лица и предузетника у земљи, за последње две године.

Макроекономска саопштења су израђивана у Народној банци Србије, а ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС" бр. 111/2009) од 1. јануара 2010. године, послови у вези финансијских извештаја и бонитета правних лица и предузетника пренети су у Агенцију за привредне регистре, у којој се наставља израда макроекономских саопштења. Саопштења садрже податке о пословању правних лица и предузетника за последње две године и анализу тренда дату на основу тих података, а поред података на укупном нивоу, у оквиру саопштења посебан осврт даје се са аспекта концентрације финансијских перформанси по одређеним нивоима класификације и пословања одабраних сегмената привреде.

Макроекономска саопштења за 2008. годину

 НазивВеличина 
Саопштење о резултатима пословања привредних друштава и задруга826,43 KBПреузми
Саопштење о резултатима пословања предузетника359,75 KBПреузми
Презентација "Привреда Србије у 2008. години према подацима из финансијских извештаја" 252,89 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања банака199,25 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за осигурање132,98 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања брокерско-дилерских друштава132,24 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања давалаца финансијског лизинга100,69 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за управљање добровољним пензијским фондовима89,72 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за управљање инвестиционим фондовима и затвореним инвестиционим фондовима120,64 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања других правних лица188,25 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања економских целина464,96 KBПреузми
Списак економских целина (матична и зависна правна лица)565,80 KBПреузми

Макроекономска саопштења за 2007. годину

 НазивВеличина 
Саопштење о оствареним резултатима пословања привредних друштава и задруга383,30 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања предузетника253,93 KBПреузми
Презентација "Резултати пословања привредних друштава и предузетника у 2007. години"249,82 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања банака198,33 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за осигурање126,27 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања брокерско-дилерских друштава146,83 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања давалаца финансијског лизинга94,16 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за управљање добровољним пензијским фондовима87,15 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за управљање инвестиционим фондовима99,45 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања других правних лица214,05 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања економских целина у Републици Србији (упоредни подаци из консолидованих фин. извештаја за 2006. и 2007.) 668,65 KBПреузми
Презентација "Резултати пословања економских целина у 2007. години"157,77 KBПреузми

Макроекономска саопштења за 2006. годину

 НазивВеличина 
Саопштење о оствареним резултатима пословања привредних друштава и задруга2,47 MBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања предузетника 1,93 MBПреузми
Презентација "Резултати пословања привредних друштава и предузетника у 2006. години"214,74 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања банака и других финансијских организација200,39 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за осигурање 144,76 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања брокерско-дилерских друштава 143,10 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања друштава за управљање добровољним пензијским фондовима 102,93 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања давалаца финансијског лизинга110,94 KBПреузми
Саопштење о оствареним резултатима пословања других правних лица270,43 KBПреузми
Сaoпштење о оствареним резултатима пословања економских целина447,15 KBПреузми

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR