недеља 22. јануар 2017.

Get Adobe Flash player

Претрага евиденције обвезника и пријављивање предузетника

  • Претрага евиденције обвезника може се вршити по матичном броју, пореском идентификационом броју (ПИБ) или по називу правног лица односно предузетника. Кроз претрагу евиденције обвезника корисницима су на располагању подаци за сваког појединачног обвезника, и то: статусни подаци (пословно име, матични број, адреса, ПИБ, правна форма, делатност, пословна година, датум оснивања и број месеци пословања) и подаци о законском заступнику (име и презиме, ЈМБГ и функција). 

У случају да се увидом у поменуту евиденцију, утврди да статусни подаци или подаци о законском заступнику нису ажурни, потребно је упутити рекламацију за ажурирање тих података на и-мејл obveznicifi@apr.gov.rs

У оквиру евиденције обвезника дати су и остали подаци о обвезнику, као што су величина обвезника која је утврђена на основу података из финансијских извештаја за претходну 2014. годину (велико, средње, мало, микро), обавеза вршења ревизије финансијских извештаја за 2015. годину (у складу са чланом 21. Закона о ревизији),  рачуноводствена регулатива за све врсте финансијских и других извештаја за 2015. годину (према величини, као и регулативи коју је обвезник применио у претходној 2014. години), као и на којим обрасцима обвезник саставља извештаје (у зависности од  групe правних лица којој припада - привредна друштва, банке, друштва за осигурање, итд.).

Како би пријава/одјава била могућа непходно је да се корисник претходно региструје (направи налог), уколико већ нема налог у ПИС ФИ систему.

Након пријављивања у систем потребно је само укуцати матични број предузетника и кликнути на дугме „Пријави“ када се предузетник пријављује за достављање финансијских извештаја, односно дугме „Одјави“ када предузетник престаје са вођењем пословних књига по правилима двојног књиговодства.

Уколико се предузетник грешком пријави у евиденцију обвезника, то ће исправити поновним куцањем матичног броја и кликом на дугме „Одјави“.

Предузетници који континуирано воде књиге по систему двојног књиговодства не треба да се пријављују у евиденцију сваке године, тј. када се предузетник пријави он постаје обвезник достављања финансијских извештаја све док се сам не одјави из евиденције.

Обвезници који се не региструју у Агенцији за привредне регистре (адвокати, јавни бележници и др.) пријаву у евиденцију обвезника врше на и-мејл адресу obveznicifi@apr.gov.rs

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Услови коришћења...

Copyright 2009 APR