среда 27. март 2019.

Get Adobe Flash player

Услуге из Регистра

Услуге из Регистра финансијских извештаја доступне су свим корисницима, уз плаћање одговарајуће накнаде.

Корисници могу наручити следеће услуге из Регистра:

  • Изворне финансијске извештаје - комплет или делове
  • Збирне податке из базе података за статистичке потребе у стандардизованој форми (у припреми)
  • Податке и показатеље о бонитету
  • Извештаје о бонитету
  • Скоринг
  • Специјалне аранжмане (утврђене према посебном захтеву корисника)
  • Потврде и информације везано за вођење Регистра

Изворни финансијски извештаји садрже изворне  податке из финансијских извештаја које су правна лица или предузетници доставили, у обиму и у складу са прописима о рачуноводству који су били у примени у години за коју су ти  извештаји састављени. Подаци из изворних финансијских извештаја могу се наручити у комплету или деловима – поједини обрасци финансијског извештаја, а намењени су широком кругу корисника за доношење економских одлука. Изворни финансијски извештаји дају се за сва правна лица и предузетнике.

Подаци и показатељи о бонитету чине објективизиране и стандардизоване податке и показатеље о бонитету у временским серијама. Поуздани и усаглашени подаци и показатељи о бонитету, на  појединачном и збирном нивоу, уређени су у компаративном временском низу чиме је омогућена њихова вишегодишња упоредивост. Подаци и показатељи о бонитету се утврђују и дају за привредна друштва и задруге, за установе и за предузетнике.

Извештаји о бонитету чине основ за анализу финансијског положаја и успешности пословања правног лица или предузетника, а захваљујући поузданим и ажурним информацијама које садрже, ови извештаји омогућавају брже и ефикасније доношење пословних одлука и смањење ризика пословања.  Извештаји о бонитету представљају систематизовани сет података и показатеља о бонитету, различите структуре, садржине и исказне моћи. Према намени, извештаји  могу бити стандардизовани (за опште намене -Потпуни извештај о показатељима за оцену бонитета БОН 1, Извештај о финансијском положају и успешности пословања БОН 2 и Сажети извештај о бонитету БОН 3) и специјализовани (за одређене намене – Извештај о бонитету за јавне набавке БОН ЈН, Извештај о бонитету за процену кредитне способности дужника БОН КС, Извештај о бонитету примаоца лизинга БОН ФЛ итд.). Извештаји о бонитету израђују се  по групама правних лица – за привредна друштва и задруге, за установе и за предузетнике. 

Скоринг је форма оцене бонитета која се утврђује на основу података из финансијских извештаја за последњих пет година, а најмање три. Оцена бонитета дата у скорингу се утврђује применом метода квантитативне финансијске анализе и статистичког мониторинга уз подршку софистицираног експертског система и представља објективизирану оцену способности измиривања обавеза привредног друштва. Основ је рацио анализа, при чему су рацио бројеви вредновани са аспекта испуњености финансијских принципа пословања, уз уважавање основних тенденција у области у којој то друштво послује – просечних, позиционих и утврђених референтних вредности, док је њихов релативни значај у временској серији опредељен применом анализе тренда. Додатне, корективне факторе у анализи представљају број евидентираних дана неликвидности у последњих дванаест месеци, подаци о забрани располагања средствима на рачунима код банака, као и други релевантни подаци од значаја за пословање привредног друштва. Скоринг се израђује само за привредна друштва.

Скоринг се исказује у пет основних и три специфична нивоа оцена које градацијски одражавају способност измиравања обавеза, пружајући тако целовиту слику пословања, и то: одличан бонитет (А), веома добар бонитет (Б+, Б, Б-), добар бонитет (Ц+, Ц, Ц-), прихватљив бонитет (Д+, Д, Д-) и веома слаб бонитет (Е). За поједине, специфичне групе привредних друштава скоринг се исказује ознакама статуса,  и то за привредна друштва над којима је отворен стечајни поступак (Пс), покренут поступак ликвидације (Пл),  за привредна друштва која су трајно неликвидна (Тн), за она која су имала статусну промену у последње три године (Псп), новооснована (Н), за она друштва која нису доставила бар један финансијски извештај за последње три извештајне године или су тај извештај доставилa без података (Мп) и за привредна друштва за која нема довољно релевантних података (Мд).

Издати скоринг важи до окончања обраде редовних годишњих финансијских извештаја за наредну годину, а најдуже до 30. септембра наредне године. Изузетно скоринг дат корисницима може престати да важи и пре истека тог рока у случају покретања поступка стечаја и ликвидације, статусне промене над друштвом за које је дат, затим у случају када евидентирани дани неликвидности привредног друштва указују на потребу измене датог скоринга, као и у случају настанка непредвиђених околности од значаја за утврђивање скоринга.

Скоринг омогућава брже, једноставније и ефикасније доношење пословних одлука у поступку избора пословног партнера, анализе конкуренције и процене ризика, а такође представља и драгоцену подршку аналитичару у поступку детаљне квалитативне анализе фокусиране на специфичностима привредног друштва.

Специјални аранжмани представљају услугу из Регистра сачињену према посебном захтеву корисника. У оквиру ове услуге дају се  подаци из изворних финансијских извештаја -  појединачни и збирни (за сва правна лица и предузетнике)затим збирно обрађени подаци за статистичке и друге потребе, као и подаци и показатељи о бонитету (за привредна друштва и задруге, за установе и за предузетнике) или скоринг (за привредна друштва), који су израђени према условима и нивоу обраде из захтева корисника, односно према њиховој методологији.

Потврде и информације везано за вођење Регистра су услуге из Регистра у којима се према захтеву корисника дају информације у вези са вођењем Регистра финансијских извештаја (нпр. потврда да финансијски извештај није достављен или јавно објављен и сл.). Потврде и информације се издају за сва правна лица и предузетнике.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR