субота 23. фебруар 2019.

Get Adobe Flash player

Важна напомена

Услуга достављања података уз накнаду која је у понуди на овој страници не односи се на:

 • добијање извода и потврда за појединачна привредна друштва и предузетнике, залогу, финансијски лизинг,
 • каталог услуга, понуђен у оквиру Регистра финансијских извештаја,
 • потврде за удружења и страна удружења итд.

Информације о добијању oвих извода и потврда, као и обрасци за попуњавање, налазе се у појединачним одељцима сваког регистра.

Достављање података уз накнаду

Агенција за привредне регистре (АПР) доставља корисницима уз накнаду сетове података и збирне (статистичке) податке дефинисане у Методологији за давање података у електронској форми (објављена у Службеном гласнику Републике Србије, бр. 68/2012 од 18.07.2012. године).

Корисници могу добити податке из регистара обухваћених  чланом 1. Методологије на основу поднетог захтева за давање података у електронској форми. У зависности од врсте података који се траже, захтев се подноси на неком од следећих образаца:

У обрасцима за Регистар привредних субјеката - привредна друштва и предузетници, Регистар удружења и Регистар страних удружења, као и Регистар задужбина и фондација и Регистар представништава страних задужбина и фондација, потребно је како предмет захтева изабрати и одговарајући сет података.

Које групе података обухватају основни сет података, проширени основни сет података и додатни сетови података можете погледати овде.

Корисници, између осталог, обавезно попуњавају и одељак који се односи на критеријуме претраге података. Критеријуми могу бити:

 • обавезни критеријуми претраге података,
 • додатни критеријуми претраге података,
 • остали критеријуми претраге података.

Обавезни и додатни критеријуми претраге података унапред су дефинисани у одговарајућем захтеву, а остали критеријуми представљају било који елементарни податак, из једног или више регистара, на основу ког се може дефинисати прецизан и остварив захтев корисника за претрагу података.

У оквиру сваког критеријума претраге може се дефинисати једна вредност или, ако је могуће, прецизна листа више вредности одабраног елементарног податка, по коме ће се претрага вршити.

Претрага података по критеријумима наведеним у захтеву, калкулација цене и издавање одговарајућег предрачуна посебно се не наплаћује, осим у случајевима вишеструких претрага, када ће се захтев корисника сматрати као захтев за достављање збирних (статистичких) података.

Корисник може поднети захтев у коме је дефинисано више критеријума претраге података из различитих регистара користећи поље „Остали критеријуми претраге” у захтеву.

Под вишеструким претрагама сматрају се претраге на основу више од три обрађена захтева за давање података од стране одређеног корисника у текућој години, а који нису резултовали плаћањем предрачуна и испоруком одговарајућих података.
 

Подношење захтева

Захтев се подноси Агенцији у папирној или електронској форми, на један од следећих начина:

 • путем електронске поште, на адресу apr-podaci@apr.gov.rs,
 • путем других електронских сервиса које обезбеђује Агенција (у припреми).

Преузимање података

На основу захтева корисника, Агенција формира и испоручује изабране сетове података у електронској форми, у једном од следећих формата:

 • MDB формат (MS Access фајл),
 • XLS/XSLX формат (MS Excel фајл).

На основу захтева корисника, Агенција формира и испоручује извештаје о збирним (статистичким) подацима у електронској форми, у једном од следећих формата:

 • DOC/DOCX формат (MS Word фајл),
 • PDF формат.

Корисници ће изабране податке и извештаје о збирним (статистичким) подацима у електронској форми преузимати на један од следећих начина:

 • путем електронског носача - медија (DVD/CD),
 • путем електронске поште,
 • путем других електронских сервиса које обезбеђује Агенција (у припреми).

Накнаде

Накнаде за давање регистрованих података у електронској форми који се обрађују по посебном захтеву корисника износе за податке:

 • из Регистра привредних субјеката до 35,00 динара по регистрованом субјекту, у зависности од групе података,
 • из Регистра медија, Регистра стечајних маса, Регистра удружења, Регистра страних удружења, Регистра туризма, Регистра задужбина и фондација, Регистра представништава страних задужбина и фондација и Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта 35,00 динара по регистрованом субјекту,
 • из Регистра заложног права на покретним стварима и правима, Регистра финансијског лизинга и Регистра судских забрана 35,00 динара по упису, за извештај који садржи до 50 уписа, односно за сваки наредни упис изнад 50 уписа, износи 10,00 динара по упису
 • из Регистра Заложног права на покретним стварима и правима, Регистра финансијског лизинга и Регистра судских забрана за издавање стандардизованих извештаја са унапред дефинисаном структуром података 10.000,00 динара по извештају, а за извештаје који садрже податке из појединачних уписа 5,00 динара по упису.

За достављање збирних (статистичких) података садржаних у регистрима из овог члана, обрађених по посебном захтеву корисника, накнада износи 500,00 динара за један критеријум претраге. За сваки наредни критеријум претраге накнада се увећава за 10 %.

Агенција за привредне регистре Бранкова 25, 11000 Београд, Србија; Инфо центар + 381 11 20 23 350
Правила коришћења сајта

Copyright 2009 APR