Корисницима се у архиви АПР-а пружају следеће услуге:

 • бесплатан увид у судску архиву и оригиналну документацију у папирној форми, и у скенирана документа,
 • издавање копија аката и других докумената у поседу АПР-а уз доказ о плаћеној накнади.

Увид у документацију и издавање копија докумената су могући у свим случајевима осим ако је јавност и доступност ограничена или искључена посебним законом.

Увид у судску архиву и оригиналну документацију коју чува АПР

Увид у документацију коју чува Агенција може се остварити подношењем захтева у слободној форми или захтева за увид у документацију, који се без накнаде, добија у АПР-у. На оба начина, увид је бесплатан.

Уколико се подноси захтев у слободној форми, он треба да садржи:

 • пословно име,
 • матични број,
 • датум подношења захтева и име и презиме подносиоца захтева,
 • број предмета (опционо).

Захтев за увид може да поднесе било које заинтересовано лице и то:

 • лично у Архиву у Раковици (Ослобођења 1Б) или у канцеларији бр. 3, у шалтер сали АПР-а у Бранковој 25 односно oрганизационим јединицама АПР,
 • поштом на адресу: Бранкова 25, Београд,
 • на електронску адресу: arhiv@apr.gov.rs.

У канцеларији бр. 3, у шалтер сали АПР-а у Бранковој 25, врши се увид само у скенирана документа архиве, док се у Архиву у Раковици (Ослобођења 1Б) може прегледати и папирна и скенирана документација.

Напомена: Увид у преузету документацију која је у надлежности АПР-а, а односи се на период пре 2005. године, може се извршити само у Архиву АПР-а у Раковици.

Копије докумената

Свако заинтересовано лице може да добије копије свих аката и документа које чува и о којима се стара Архив АПР-а.

Потребно је:

 • поднети захтев у слободној форми или попунити захтев за издавање копије докумената (добија се бесплатно у Агенцији),
 • платити накнаду од 30 динара по страни документа.

Захтев у слободној форми треба да садржи:

 • пословно име,
 • матични број,
 • датум подношења захтева и име и презиме подносиоца захтева,
 • број предмета (опционо).

Захтев се може предати:

 • лично у Архиву у Раковици (Ослобођења 1Б) или у канцеларији бр. 3 у шалтер сали АПР-а у Бранковој 25 односно oрганизационим јединицама АПР,
 • поштом на адресу: Бранкова 25, Београд,
 • на електронску адресу: arhiv@apr.gov.rs.

Накнаде

Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021) и Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа АПР („Сл. гласник РС”, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/19, 15/2020, 91/2020, 11/2021 и 66/2021), утврђене су накнаде за издавање копија аката.

Копија износи 30,00 динара по страни документа.

Уплате накнаде за копије документације

Уплате накнада за копије документације из архиве АПР врше се на следећи број рачуна:

 • 840-29770845-52, модел 97позив на број (добијени позив на број обавезно унети у уплатницу).