Туристичка агенција је:

 • домаће правно лице,  
 • предузетник,
 • огранак страног правног лица,

које је испунило законом прописане услове за обављање делатности туристичких агенција, а у циљу стицања добити.

Врсте туристичких агенција 

 Према врсти послова које обављају туристичке агенције могу бити :

 • туристичка агенција организатор путовања,
 • туристичка агенција посредник у продаји туристичког путовања.

Правна регулатива

Релевантни прописи (можете их погледати у одељку Прописи) који се примењују у поступку регистрације у Регистру туризма су:

 • Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015)
 • Правилник о садржини захтева за издавање лиценце и условима и начину издавања свечане форме лиценце за организовање и реализовање туристичких путовања у земљи и иностранству („Службени гласник РС“, бр. 55/2012 и 4/2016)
 • Правилник о садржини Регистра туризма и документацији потребној за регистрацију и евиденцију („Службени гласник РС“, бр. 55/2012 и 4/2016 )
 • Правилник о врсти и условима гаранције путовања, начину активирања и другим условима које мора да испуни организатор путовања у зависности од врсте организованог путовања („Службени гласник РС“, бр. 2/2016 )
 • Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016 и 75/2018).

Подношење регистрационе пријаве

Поступак регистрације покреће се подношењем регистрационе пријаве Агенцији (непосредно у седишту Агенције у Београду, у некој од организационих јединица или поштом), а може бити покренут и по службеној дужности, ако је таква регистрација предвиђена законом или када је то у јавном интересу.

Ако поступак покреће странка, пријава се подноси на пописаном обрасцу или ако образац није прописан – у форми поднеска у коме се наводе:

 • назив регистра коме се пријава подноси,
 • предмет и врста регистрације,
 • идентификациони подаци подносиоца пријаве,
 • на који начин, прописан Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, подносилац захтева да му се достави одлука регистратора.

Уз пријаву се прилажу прописани документи у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији, ако другачије није прописано, као и доказ о уплати накнаде за вођење поступка регистрације.

Наведене пријаве се из одељка Обрасци преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре и њеним организационим јединицама преузимају уз накнаду од 120,00 динара.

Ако је документ поднет на страном језику, прилаже се и превод тог документа сачињен од стране овлашћеног судског тумача.

Подносилац регистрационе пријаве за регистрацију може бити:

 • заступник туристичке агенције,
 • пуномоћник са приложеним пуномоћјем потписаним од стране заступника подносиоца.

Одлучивање регистратора по пријави

Рок за одлучивање о пријави је пет дана од дана пријема пријаве. Када се пријава подноси поштом, као датум и време њеног подношења, узимају се датум и време пријема пријаве у Агенцији, а не датум предаје пошти.

Уколико су испуњени услови за регистрацију регистратор доноси решење којим се пријава усваја и своју одлуку објављује у одељку Претрага података Регистра туризма (за изабрану туристичку агенцију погледати Одлуке регистратора). Истовремено са доношењем решења објављују се и регистровани подаци и документа.

Регистрација производи правно дејство према трећим лицима наредног дана од дана објављивања, што између осталог значи да се и рокови прописани Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре (за коришћење права приоритета, изјављивање жалбе и др.) рачунају почев од наредног дана од дана објављивања одлука регистратора.

Уколико регистратор утврди да нису испуњени услови за регистрацију из члана 14. став 1. тачка 1, 3 и 4 Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре у смислу да:

 • није надлежан за поступање по пријави или
 • да податак или документ није предмет регистрације или
 • да је податак или документ чија се регистрација захтева већ регистрован,

доноси решење којим одбацује пријаву. Реч је о ситуацијама у којима тражена регистрација не може уопште бити извршена, па је доношењем оваковог решења поступак окончан без могућности да подносилац уз достављање неке допунске документације утиче на другачији исход поступка.

Ако регистратор утврди да нису испуњени остали услови из члана 14. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/11, 83/14 и 31/19), тј:

 • да пријаву није поднело овлашћено лице,
 • да пријава не садржи податке и чињенице потребне за регистрацију,
 • да уз пријаву нису приложени прописани документи,
 • да чињенице из пријаве нису сагласне чињеницама из докумената приложених уз пријаву и подацима који су регистровани у регистру који поступа по пријави,
 • да је у регистру који поступа по пријави под истим називом већ регистровано друго правно лице или предузетник или је већ поднета пријава за регистрацију под истим називом или је назив већ резервисан у складу са овим законом, односно да ли је назив одређен у складу са законом,
 • да чињенице из докумената рачунски и логички нису усаглашене у складу са прописима којима се уређује њихова садржина и форма, ако је пријава поднета регистру надлежном за регистрацију финансијских извештаја,
 • да уз пријаву није приложен доказ о уплати накнаде за вођење поступка регистрације,

доноси решење којим одбацује пријаву и утврђује који услови за регистрацију нису испуњени.

Ако подносилац у року од 30 дана од дана објављивања овог решења поднесе:

 • нову регистрациону пријаву за регистрацију података о чијој регистрацији је одлучено тим решењем (при чему је битно да нова пријава буде поднета у целости, а не само поједини делови пријаве, будући да је реч о новом захтеву за регистрацију),
 • достави евентуално недостајућу и/или исправљену документацију (уколико је у решењу о одбацивању наведено која документација није приложена и/или који су недостаци приложене документације) и
 • плати половину од износа прописане накнаде за регистрацију која је предмет пријаве (при чему ће овај износ увек бити наведен у образложењу решења о одбацивању),

задржава право приоритета одлучивања засновано подношењем пријаве одбачене у складу са напред наведеним.

Дакле, из наведеног произлази да опредељивањем за овај институт предвиђен Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, подносилац пријаве користи и посебну погодност да плати само половину од износа прописане накнаде за регистрацију која је предмет пријаве, као и да не мора поново подносити документацију за коју се, испитивањем у фази одлучивања по пријави по којој се користи право приоритета, утврдило да није имала недостатке.

Уколико подносилац одлучи да користи право приоритета, потребно је да у новој регистрационој пријави на првој страни обавезно наведе број претходно одбачене пријаве. На овај начин подносилац се позива на право приоритета што је веома битно, јер у супротном регистратор достављену пријаву може посматрати као потпуно нов захтев, у ком случају ће пријава највероватније бити одбачена (због недовољне накнаде и/или недостајуће документације).

Преузимање одлуке регистратора

Достављање писменог отправка одлуке регистратора врши се искључиво на захтев подносиоца пријаве, имајући у виду да се све одлуке регистратора објављују у одељку Претрага података Регистра туризма (за изабрану туристичку агенцију погледати Одлуке регистратора), те да и рокови предвиђени Законом  о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, теку од наредног дана од дана објављивања одлуке регистратора, а не од дана достављања те одлуке подносиоцу пријаве.

Одлуку регистратора, ако се подносилац пријаве определио за преузимање одлуке у седишту АПР у Београду или организационој јединици АПР, може преузети:

 • заступник туристичке агенције,
 • подносилац захтева,
 • лице које заступник туристичке агенције или подносилац пријаве овласти за преузимање, у ком случају се, ако пуномоћје није предато при подношењу захтева, при преузимању доставља то пуномоћје потписано од стране заступника подносиоца.

Жалба на одлуку регистратора

Против одлука регистратора жалбу може поднети подносилац пријаве.

У жалби се обавезно наводи број и датум одлуке која се жалбом побија, разлози побијања, идентификациони подаци о подносиоцу жалбе и потпис подносиоца жалбе.

Жалба се подноси министру надлежном за послове туризма, преко Агенције, у року од 30 дана од дана објављивања одлуке.

Ако подносилац пријаве изјави жалбу на решење којим је захтев за регистацију одбачен уз утврђивање услова који нису били испуњени и истовремено отклони недостатке утврђене решењем, сматраће се да радње предузете ради отклањања утврђених недостатака нису ни предузете, односно наставиће се поступак по жалби. Ово значи да подносилац уз жалбу не може доставити недостајућу или исправљену документацију, односно да она неће бити узета у обзир ако је достављена уз жалбу.

Ако регистратор утврди да је жалба неблаговремена, недопуштена или изјављена од неовлашћеног лица, одбациће жалбу својим решењем.

Ако регистратор утврди да је жалба основана, измениће побијану одлуку или ставити ван снаге решење о одбацивању пријаве и донети решење о усвајању пријаве.

Ако регистратор у року од пет дана од дана њеног пријема, жалбу нити одбаци нити усвоји, без одлагања је доставља надлежном министру.

Министар о жалби одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе у министарству.

Уз жалбу се подноси доказ о уплати републичке административне таксе за жалбу и одлуку. Такса се уплаћује у буџет Републике Србије, жиро-рачун 840-742221843-57, позив на број 50-016.

Према члану 5. став 1. тач 1) и 2) Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/2015, 112/2015, 50/2016, 61/2017, 113/2017, 3/2018, 50/2018, 95/2018 и 38/2019) таксена обавеза за захтеве настаје у тренутку подношења, а за решења у тренутку захтева за њихово издавање. Према Тарифи републичких административних такси, такса за жалбу износи 480,00 динара (тарифни број 6), за решење по жалби 550,00 динара (тарифни број 9), а за опомену којом се обвезник позива да плати таксу 280,00 динара (тарифни број 18).

Исправка грешке

Ако је приликом регистрације начињена грешка у писању, рачунању или друга очигледна грешка, регистратор ће, у року од пет дана од дана сазнања за грешку или од дана подношења захтева за исправку, извршити исправку грешке у регистру и о томе донети закључак.

Ако регистратор, одлучујући о захтеву за исправку грешке, утврди да грешка није начињена, доноси решење којим се захтев одбија као неоснован.