Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

 

Пријава за издавање/обнављање лиценце

Назив Преузимање
Регистрациона пријава издавања/обнављања лиценце и упис у Регистар туризма

Пријавe за промену података туристичке агенције организатора

Назив Преузимање
Регистрациона пријава промене података о туристичкој агенцији-обавезни подаци
Додатак 01 - Подаци о руководиоцу
Додатак 02 - Подаци о огранцима правног лица/просторима ван седишта предузетника
Додатак 03 - Подаци о гаранцијама путовања услед инсолвентности
Додатак 04 - Подаци о гаранцијама путовања ради накнаде штете
Додатак 05 - Подаци о гаранцијама путовања услед инсолвентности и ради накнаде штете
Додатак 06 - Подаци о општим условима путовања
Додатак 07 - Подаци о контактима

Пријаве за туристичке агенције посреднике

Назив Преузимање
Регистрациона пријава уписа туристичке агенције посредника
Регистрациона пријава промене туристичке агенције посредника
Регистрациона пријава брисања туристичке агенције посредника

Остали обрасци

Назив Преузимање
Захтев за издавање извода
Захтев за издавање потврде
Захтев за идавање преписа решења
Захтев за исправку грешке
Захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава