ЛИЦЕНЦА

Поступак издавања лиценце туристичкој агенцији организатору туристичког путовања и издавања свечане форме лиценцe, издавања решења о упису регистрације уписа нових података, промене и брисања регистрованих података о туристичкој агенцији организатору и поступак брисања туристичке агенције из Регистра, покреће се подношењем одговарајуће регистрационе пријаве Регистру туризма, уз који се доставља прописана документација и доказ о уплати накнаде Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција).

На питања која се односе на поступак издавања лиценци, поступање по непотпуном и неразумљивом захтеву за издавање лиценце и промену података регистрованих у Регистру туризма која нису посебно уређена Законом о туризму, сходно се примењују одговарајуће одредбе закона којим се уређује регистрација привредних субјеката (Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре), а уколико тим законом нису уређена поједина питања сходно се примењују одговарајуће одредбе закона којим се уређује управни поступак (Закон о општем управном поступку).

Лиценца се издаје само оним туристичким агенцијама које желе да се обављају послове  организовања, реализовања, понуде и продаје туристичких путовања у земљи и у иностранству, као и  организовања, реализовања, понуде и продаје путовања ученика и студената у иностранство ради учења страног језика или стручног усавршавања са могућношћу обављања привремених и повремених послова, односно за обављање послова туристичке агенције организатора путовања.

Испуњеност законом прописаних услова за обављање послова туристичких агенција утврђује се у поступку издавања лиценце за обављање послова организовања  туристичких путовања.

Лиценцу, на захтев туристичке агенције, издаје регистратор туризма у форми решења, са роком важења од три године. Истовремено са доношењем овог решења, врши се регистрација података о турстичкој агенцији у Регистар, који се истог дана објављују  у одељку у Претрагe података Регистра туризма (за изабрану туристичку агенцију погледати Одлуке регистратора).

Лиценца се може обновити на начин и под условима под којима се издаје, с тим да се захтев за обнављање лиценце мора поднети најкасније пет дана пре истека рока важења лиценце.

Ако је истовремено са обновом лиценце потребно извршити промену неког од података који су регистровани приликом издавања лиценце, уз захтев за обнову лиценце, подноси се документација из става 1. чл. 2 Правилникa о садржини захтева за издавање лиценце и условима и начину издавања свечане форме лиценце за организовање и реализовање туристичких путовања за податке који се мењају и оверена изјава законског заступника носиоца лиценце, да носилац лиценце, у моменту подношења захтева, испуњава услове за лиценцу организатора путовања.

На захтев туристичке агенције регистратор туризма издаје свечану форму лиценце.

Регистрациона пријава  за издавање лиценце обавезно садржи и податке о:

 • матичном броју субјекта коме се издаје лиценца,
 • потпис и податке о лицу овлашћеном за подношење пријаве,
 • податке о руководиоцу (име и презиме, ЈМБГ, односно број пасоша уколико је руководилац страно физичко лице,  стручна спрема),
 • податке о гаранцијама путовања, услед инсолвентности и ради накнаде штете,
 • податке о општим условима путовања.

За издавање лиценце туристичкој агенцији организатору туристичких путовања, прилаже се:

 • уредно попуњен захтев за издавање лиценце (Обрасци);
 • извод из регистра у којем је правно лице регистровано, уколико није регистровано у регистру за чије је вођење надлежна Агенција за привредне регистре;
 • одговарајући доказ да субјект има запослено најмање једно лице са пуним радним временом у сваком пословном простору, односно месту пословања у ком непосредно нуди на продају и продаје туристичка путовања, у својству руководиоца (уговор о раду или други одговарајући доказ);
 • оверена копија или оверени препис дипломе - потврде надлежне школске установе код које је лице које је руководилац туристичке агенције стекло најмање вишу стручну спрему, односно високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању од три године;

  Напомена: Уколико ово лице није стекло неопходну стручну спрему или неопходно радно искуство у Републици Србији, као доказ о испуњености услова из ове тачке подноси другу одговарајућу документацију.
 • потврда надлежног суда да одговорном лицу субјекта није изречена мера безбедности забране вршења делатности, позива и дужности (имајући у виду одредбе одговарајућих закона који регулишу кривичну и одговорност за привредне преступе одговорних лица и у њима дата објашњења о значењу појма „одговорно лице“, очигледно произлази да је у туристичкој делатности, у смислу одредбе члана 52. Закона о туризму, одговорно лице руководилац туристичке агенције);
 • потврда надлежног Привредног суда да се субјект не налази у поступку стечаја, уколико се захтев не односи на предузетнике (Портал судова Србије);
 • потврда надлежног регистра да се субјект не налази у поступку ликвидације, за оне субјекте који нису регистровани у регистру за чије је вођење надлежна Агенција за привредне регистре;
 • потврда надлежног суда или другог државног органа да субјекту није изречена заштитна мера забране обављања делатности;
 • важеће гаранције путовања за случај инсолвентности и ради накнаде штете (полиса осигурања услед инсолвентности и ради накнаде штете или писмо о намерама банке);
 • општи услови путовања у штампаној и електронској форми (пдф формат),
 • доказ о уплати накнаде за издавање лиценце (висине накнада).

Захтев за издавање свечане форме лиценце

На захтев туристичке агенције, уз који се прилаже доказ о уплати накнаде за издавање свечане форме лиценце (висине накнада), регистратор туризма издаје свечану форму лиценце.

Напомена: Свечана форма лиценце може бити издата само туристичкој агенцији којој је већ издата лиценца у форми решења или туристичкој агенцији која захтев за издавање свечане форме подноси истовремено са захтевом за издавање лиценце у форми решења.

Промене података о туристичкој агенцији организатору путовања

За промену, упис нових и/или брисање регистрованих података из Регистра, подноси се:

 • уредно попуњена регистрациона пријава  за регистрацију промене података о туристичкој агенцији (Обрасци),
 • документ којим се доказује настала промена и испуњеност услова за промену која се тражи,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података (висине накнаде).

Брисање туристичке агенције организатора путовања из Регистра

Престанком важења лиценце регистратор туризма брише туристичку агенцију из Регистра туризма без доношења посебног акта.

Лиценца престаје да важи:

 • истеком рока за који је издата,
 • на основу захтева носиоца лиценце,
 • одузимањем лиценце,
 • престанком привредног друштва, предузетника, другог правног лица или огранка страног правног лица услед чега се то правно лице или предузетник брише из одговарајућег Регистра.

Брисање туристичке агенције из Регистра туризма, у случају када носилац лиценце поднесе регистрациону пријаву  за престанак важења лиценце, спроводи се подношењем:

 • регистрационе пријаве  Агенцији за привредне регистре у форми поднеска,
 • потврдe органа надлежног за одузимање лиценце да у тренутку подношења захтева није покренут поступак за одузимање лиценце чије се брисање тражи,
 • доказа о уплати накнаде за регистрацију брисања података (висине накнада).