LICENCA

Postupak izdavanja licence turističkoj agenciji organizatoru turističkog putovanja i izdavanja svečane forme licence, izdavanja rešenja o upisu podataka koji su predmet registracije i promeni i brisanju registrovanih podataka o turističkoj agenciji organizatoru, kao i postupak brisanja turističke agencije iz Registra po zahtevu turističke agencije nosioca licence, pokreće se podnošenjem odgovarajuće registracione prijave Registru turizma, uz koju se dostavlja propisana dokumentacija i dokaz o uplati naknade Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija).

Na pitanja koja se odnose na postupak izdavanja licence, postupanje po nepotpunom i nerazumljivom zahtevu za izdavanje licence i promenu podataka registrovanih u Registru turizma koja nisu posebno uređena Zakonom o turizmu, shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje registracija privrednih subjekata (Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre), a ukoliko tim zakonom nisu uređena pojedina pitanja shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak (Zakon o opštem upravnom postupku).

Licenca se izdaje samo onim turističkim agencijama koje žele da se obavljaju poslove organizovanja, realizovanja i prodaje turističkih putovanja u zemlji i u inostranstvu, kao i organizovanja, realizovanja i prodaje putovanja učenika i studenata u inostranstvo radi učenja stranog jezika ili stručnog usavršavanja sa mogućnošću obavljanja privremenih i povremenih poslova, odnosno za obavljanje poslova turističke agencije organizatora putovanja.

Ispunjenost zakonom propisanih uslova za obavljanje poslova turističkih agencija utvrđuje se u postupku izdavanja licence za obavljanje poslova organizovanja turističkih putovanja.

Licencu, na zahtev turističke agencije, izdaje registrator turizma u formi rešenja, sa rokom važenja od tri godine. Istovremeno sa donošenjem ovog rešenja, vrši se registracija podataka o turstičkoj agenciji u Registar, koji se istog dana objavljuju u odeljku Pretrage podataka Registra turizma (za izabranu turističku agenciju pogledati Odluke registratora).

Licenca se može obnoviti na način i pod uslovima pod kojima se izdaje.

Ako je istovremeno sa obnovom licence potrebno izvršiti promenu nekog od podataka koji su registrovani prilikom izdavanja licence, uz zahtev za obnovu licence, podnosi se dokumentacija iz stava 1. čl. 2 Pravilnika o sadržini zahteva za izdavanje licence i uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence za organizovanje i realizovanje turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu ("Sl. glasnik RS", br. 55/2012 i 4/2016) za podatke koji se menjaju i overena izjava zakonskog zastupnika nosioca licence, da nosilac licence, u momentu podnošenja zahteva, ispunjava uslove za licencu organizatora putovanja.

Na zahtev turističke agencije registrator turizma izdaje svečanu formu licence.

Registraciona prijava za izdavanje licence obavezno sadrži i podatke o:

 • matičnom broju i poslovnom imenu, odnosno nazivu subjekta kome se izdaje licenca,
 • potpis i podatke o licu ovlašćenom za podnošenje prijave,
 • podatke o rukovodiocu (ime i prezime, JMBG, odnosno broj pasoša ukoliko je rukovodilac strano fizičko lice, stručna sprema, podatak o stranom jeziku koji poznaje),
 • podatke o garancijama putovanja, usled insolventnosti i radi naknade štete,
 • podatke o opštim uslovima putovanja.

Za izdavanje licence turističkoj agenciji organizatoru turističkih putovanja, prilaže se:

 • uredno popunjen zahtev za izdavanje licence (Obrasci);
 • izvod iz registra u kojem je pravno lice registrovano, ukoliko nije registrovano u registru za čije je vođenje nadležna Agencija za privredne registre;
 • odgovarajući dokaz da subjekt ima zaposleno najmanje jedno lice sa punim radnim vremenom u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja u kom neposredno nudi na prodaju i prodaje turistička putovanja, u svojstvu rukovodioca (ugovor o radu ili drugi odgovarajući dokaz);
 • overena kopija ili overeni prepis diplome - potvrde nadležne školske ustanove kod koje je lice koje je rukovodilac turističke agencije steklo najmanje višu stručnu spremu, odnosno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju od tri godine;

  Napomena: Ukoliko ovo lice nije steklo neophodnu stručnu spremu ili neophodno radno iskustvo u Republici Srbiji, kao dokaz o ispunjenosti uslova iz ove tačke podnosi drugu odgovarajuću dokumentaciju.

 • potvrda nadležnog suda da odgovornom licu subjekta nije izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja delatnosti, poziva i dužnosti (imajući u vidu odredbe odgovarajućih zakona koji regulišu krivičnu i odgovornost za privredne prestupe odgovornih lica i u njima data objašnjenja o značenju pojma „odgovorno lice“, očigledno proizlazi da je u turističkoj delatnosti, u smislu odredbe člana 52. Zakona o turizmu, odgovorno lice rukovodilac turističke agencije);

 • potvrda nadležnog Privrednog suda da se subjekt ne nalazi u postupku stečaja, ukoliko se zahtev ne odnosi na preduzetnike  (Portal sudova Srbije);

 • potvrda nadležnog registra da se subjekt ne nalazi u postupku likvidacije, za one subjekte koji nisu registrovani u registru za čije je vođenje nadležna Agencija za privredne registre;

 • potvrda nadležnog suda ili drugog državnog organa da subjektu nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti;

 • važeće garancije putovanja za slučaj insolventnosti i radi naknade štete (polisa osiguranja usled insolventnosti i radi naknade štete ili pismo o namerama banke);

 • opšti uslovi putovanja u štampanoj i elektronskoj formi (pdf format),

 • dokaz o uplati naknade za izdavanje licence (visine naknada).

Zahtev za izdavanje svečane forme licence

Na zahtev turističke agencije, uz koji se prilaže dokaz o uplati naknade za izdavanje svečane forme licence (visine naknada), registrator turizma izdaje svečanu formu licence.

Napomena: Svečana forma licence može biti izdata samo turističkoj agenciji kojoj je već izdata licenca u formi rešenja ili turističkoj agenciji koja zahtev za izdavanje svečane forme podnosi istovremeno sa zahtevom za izdavanje licence u formi rešenja.

Promene podataka o turističkoj agenciji organizatoru putovanja

Za promenu, upis novih i/ili brisanje registrovanih podataka iz Registra, podnosi se:

 • uredno popunjena registraciona prijava  za registraciju promene podataka o turističkoj agenciji (Obrasci),
 • dokaz o uplati naknade za registraciju promene podataka (visine naknade),
 • dokument kojim se dokazuje nastala promena i ispunjenost uslova za promenu koja se traži, i to:

   

  ZA PROMENU PODATAKA O RUKOVODIOCU TURISTIČKE AGENCIJE
  • odgovarajući dokaz da je lice koje se upisuje kao rukovodilac zaposlen sa punim radnim vremenom u pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koje je nosilac licence, i to u prostoru, odnosno mestu poslovanja u kom se obavlja delatnost turističke agencije,

  • overena kopija ili overeni prepis diplome - potvrde nadležne školske ustanove kod koje je to lice steklo najmanje višu stručnu spremu, odnosno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju od tri godine,

  • dokaz iz koga se može utvrditi da lice koje se upisuje kao rukovodilac ima radno iskustvo u turističkoj delatnosti od najmanje tri godine za rad kod organizatora turističkog putovanja - overena kopija ili overeni prepis radne knjižice, potvrda pravnih lica i preduzetnika kod kojih je to radno iskustvo stečeno ili overena izjava lica koje se upisuje kao rukovodilac,

  • potvrda nadležnog suda da licu koje se upisuje kao rukovodilac nije izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja delatnosti, poziva i dužnosti.

   Uz prijavu za registraciju podataka o adresi na kojoj turistička agencija obavlja delatnost turističke agencije, prilaže se dokumentacija koja se odnosi na rukovodioca te agencije koji će u tom svojstvu raditi na adresi čiji se upis traži.

   Uz prijavu promene podataka po osnovu ostavke rukovodioca turističke agencije prilaže se primerak ostavke.

   Uz prijavu za promenu podataka o registrovanim licima, i to podataka koji se upisuju u Registar za domaće fizičko lice - lično ime i JMBG, za stranca - lično ime, broj pasoša i država izdavanja ili broj lične karte stranca i država izdavanja ili evidencijski broj, u slučaju promene ličnih podataka registrovanog lica – rukovodioca turističke agencije potrebno je dostaviti dokaz koji predstavlja osnov za promenu pomenutih podataka (fotokopija lične karte ili pasoša ili druga dokumentacija u skladu sa zakonom (izvod iz matične knjige venčanih).

   ZA PROMENU PODATAKA O GARANCIJAMA PUTOVANJA I OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE

  • važeća propisana garancija putovanja (usled insolventnosti i/ili radi naknade štete) čiji se upis traži,

  • važeći opšti uslovi putovanja u štampanoj i elektronskoj formi.

Brisanje turističke agencije organizatora putovanja iz Registra

U skladu sa odredbama člana 62. Zakona o turizmu, prestankom važenja licence registrator turizma briše turističku agenciju iz Registra turizma bez donošenja posebnog akta.

Licenca prestaje da važi:

 • istekom roka za koji je izdata,
 • na osnovu zahteva nosioca licence,
 • oduzimanjem licence,
 • prestankom privrednog društva, preduzetnika, drugog pravnog lica ili ogranka stranog pravnog lica usled čega se to pravno lice ili preduzetnik briše iz odgovarajućeg Registra.

Brisanje turističke agencije iz Registra turizma, u slučaju kada nosilac licence podnese registracionu prijavu  za prestanak važenja licence, sprovodi se podnošenjem:

 • registracione prijave Agenciji za privredne registre u formi podneska,
 • potvrde organa nadležnog za oduzimanje licence da u trenutku podnošenja zahteva nije pokrenut postupak za oduzimanje licence čije se brisanje traži,
 • dokaza o uplati naknade za registraciju brisanja turističke agencije (visine naknada).