Ugovornu privrednu komoru za ostvarivanje zajedničkog poslovnog interesa na određenoj teritoriji ili u određenoj privrednoj grani može osnovati najmanje 100 privrednih subjekata (privrednih društava i preduzetnika).

Ugovorna privredna komora prestaje sa radom ako se broj članova smanji ispod broja propisanog stavom 1. ovog člana, u neprekidnom trajanju od tri meseca. 

Prestanak rada ugovorne privredne komore uređuje se propisima kojima se uređuje postupak registracije privrednih komora. 

Ugovorne privredne komore upisuju se u Registar privrednih komora, u skladu sa posebnim zakonom, kojim se uređuje postupak registracije.

Ugovorne privredne komore stiču svojstvo pravnog lica danom upisa u Registar privrednih komora. 

Dokumentacija potrebna za upis ugovorne privredne komore u Registar:

Uz registracionu prijavu za upis osnivanja privredne komore u Registar privrednih komora podnosi se:

  • osnivački akt;
  • statut;
  • zapisnik sa osnivačke skupštine;
  • dokaz o identitetu osnivača (izvod iz odgovarajućeg registra ili drugi dokaz o pravnom subjektivitetu);
  • akt o izboru lica ovlašćenog za zastupanje;
  • fotokopija lične karte ili pasoša za lice ovlašćeno za zastupanje;
  • dokaz o uplati naknade za upis u Registar privrednih komora.