Uz registracionu prijavu za upis osnivanja predstavništava strane privredne komore u Registar podnosi se:

  • akt o registraciji/osnivanju i overen prevod od ovlašćenog sudskog tumača, akta o registraciji/osnivanju strane privredne komore u matičnoj državi ili potvrda (izjava) overena od strane javnog beležnika (od 1. marta 2017. za overu dokumentacije nadležni su samo notari, osim u jedinicama lokalne samouprave gde nema notara, pa se overa i dalje može vršiti u sudu ili opštini) da strana privredna komora ima svojstvo pravnog lica i bez upisa u odgovarajući registar;
  • odluka i overen prevod od ovlašćenog sudskog tumača, odluke nadležnog organa strane privredne komore o otvaranju predstavništva i licu ovlašćenom za zastupanje predstavništva u Republici Srbiji;
  • fotokopija lične karte ili pasoša lica ovlašćenog za zastupanje predstavništva u Republici Srbiji;
  • dokaz o uplati naknade za upis u Registar predstavništava stranih privrednih komora.