Registar pružalaca računovodstvenih usluga (u dalјem tekstu: Registar) je počeo sa radom u okviru Agencije dana 01.01.2021. godine i predstavlјa jedinstvenu, centralnu, elektronsku bazu podataka o pravnim licima i preduzetnicima, koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga i dozvolu za pružanje tih usluga koju izdaje Komora ovlašćenih revizora.

U skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 73/2019), sva pravna lica i preduzetnici koji pružaju računovodstvene usluge (u dalјem tekstu: pružaoci računovodstvenih usluga), su dužni da svoje poslovanje usklade sa odredbama tog zakona, najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu istog, odnosno do 01.01.2023.  godine. Dakle, do tog dana svi oni koji žele da nastave sa obavlјanjem predmetnih poslova moraju da ispune uslove iz člana 18. Zakona o računovodstvu i od Komore ovlašćenih revizora dobiju rešenje o davanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, koje će Komora po službenoj dužnosti dostaviti Agenciji radi upisa u Registar. Ovo iz razloga, što je Zakonom propisano da se vođenje poslovnih knjiga i sastavlјanje finansijskih izveštaja može u skladu sa zakonom, ugovorom poveriti pružaocu računovodstvenih usluga, koji je upisan u Registar.

Inače, vođenje Registra pružalaca računovodstvenih usluga povereno je Agenciji za privredne registre Zakonom o računovodstvu. Način vođenja i sadržina Registra pružalaca računovodstvenih usluga bliže su uređeni Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini registra pružalaca računovodstvenih usluga („Službeni glasnik RS“, br.  89/2020)

Registar sadrži sledeće podatke:

  1. osnovne podatke o pružaocu računovodstvenih usluga (poslovno ime i matični broj);
  2. podatke o rešenju o davanju, odnosno oduzimanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga (broj i datum rešenja);
  3. podatke o ovlašćenom računovođi zaposlenom kod pružaoca računovodstvenih usluga sa punim radnim vremenom, uklјučujući i podatke o profesionalnom zvanju koje poseduje, broju i datumu akta o sticanju tog zvanja, kao i naziv izdavaoca akta;
  4. podatke o pravnim licima povezanim sa pružaocem računovodstvenih usluga u skladu sa Zakonom;
  5. podatke o datumu i broju pod kojim je pružalac računovodstvenih usluga upisan, odnosno brisan iz Registra, kao i o datumu i broju pod kojima su vršene promene podataka u Registru.

Izuzetno, kada je predmet upisa društvo za reviziju, kao pružalac računovodstvenih usluga, u Registar se ne upisuju podaci o ovlašćenom računovođi, s obzirom da se dozvola takvom društvu izdaje po službenoj dužnosti, a na osnovu rešenja o davanju dozvole za obavlјanje poslova revizije, koja je izdata u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija 

Upis, odnosno brisanje pružaoca računovodstvenih usluga iz Registra vrši se po službenoj dužnosti, odmah po prijemu rešenja o davanju, odnosno oduzimanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga koja Komora ovlašćenih revizora dostavlјa Agenciji za privredne registre. Promena podataka koji se vode u Registru vrši se na osnovu zahteva pružaoca računovodstvenih usluga, s tim da  zahtev za brisanje ovlašćenog računovođe, može da podnese i sam računovođa. Svi zahtevi dostavlјaju se Agenciji u elektronskom obliku, putem posebne aplikacije Agencije uspostavlјene za potrebe dostavlјanja podataka i dokumenta radi upisa u Registar.

Objavlјivanje podataka

Podaci koji se vode u Registru pružalaca računovodstvenih usluga objavlјuju se na internet stranici Agencije za privredne registre, izuzev podataka o JMBG-u ili EB za stranca ovlašćenog računovođe, koji se u skladu sa Pravilnikom javno ne objavlјuju. Pored tih podataka, u okviru Registra javno se objavlјuju i ostali statusni podaci pružaoca računovodstvenih usluga registrovani u Registru privrednih subjekata, kao i podaci o stvarnim vlasnicima iz Evidencije stvarnih vlasnika.

Istovremeno sa objavlјivanjem podataka objavlјuje se i rešenje Komore kojim se izdaje, odnosno oduzima dozvola za pružanje računovodstvenih usluga.