Broj računa, model i poziv na broj

Uplate naknada za izvode, potvrde, prepise rešenja i kopije dokumenata vrše se na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Izdavanje izvoda

Za dobijanje izvoda iz Registra privrednih subjekata potrebno je da:

Zahtev za izdavanje izvoda može da podnese bilo koje zainteresovano lice, a dokument preuzima podnosilac odnosno lice koje on za to ovlasti.

Zahtev se može:

 • predati lično u APR-u ili nekoj od organizacionih jedinica,
 • poslati poštom na adresu Brankova 25, 11000 Beograd.

Zakonski rok za izdavanje izvoda je 2 radna dana od dana podnošenja zahteva, ali se u praksi izvod dobija odmah u Agenciji (odnosno njenim organizacionim jedinicama) ako se zahtev preda lično i ukoliko je priložen ispravan dokaz o uplati.

Agencija vam izvod može poslati i poštom na adresu navedenu u zahtevu.

Izdavanje potvrda

Za dobijanje potvrde iz Registra privrednih subjekata potrebno je da:

Zahtev se može:

 • predati lično u APR-u ili nekoj od organizacionih jedinica,
 • poslati poštom na adresu Brankova 25, 11000 Beograd ili na adresu neke od organizacionih jedinica APR-a.

Svako zainteresovano lice može da podnese zahtev za izdavanje potvrde.

Rok za dobijanje potvrda je 2 radna dana od dana prijema zahteva.

Agencija za privredne registre izdaje sledeće vrste potvrda:

 1. Potvrde da privredni subjekt nije registrovan u Registru privrednih subjekata ili da Registar ne sadrži traženi podatak. To su potvrde:
 • da nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je privredni subjekt prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom,
 • da nije registrovano da je subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme objavljivanja, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda, odnosno na dan _______________ godine (član 77. stav 1. tačka 3. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) za postupak javne nabavke započet pre izmena Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 68/15)). Napomena: Ukoliko nije unet datum, zahtev za izdavanje potvrde će biti odbijen,
 • da nije registrovano da je subjektu izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti ( nije potvrda koja se koristi u postupcima javne nabavke),
 • da nije registrovano da je privredni subjekt osuđivan zbog privrednog prestupa,
 • da nije registrovan preduzetnik.  

Visina naknade za izdavanje pojedinačnih vrsta potvrda u papirnoj formi iznosi 550,00 dinara po potvrdi.

 1. Potvrde o pravnom sledbeništvu

Visina naknade za izdavanje ove potvrde u papirnoj formi iznosi 1.000,00 dinara po preduzetniku.

 1. Potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima. To su potvrde:
 • o statusu fizičkog lica u Registru privrednih subjekata;
 • o registrovanim prekidima obavljanja delatnosti;
 • da je preduzetnik registrovan i pod kojim poslovnim imenom u Registru privrednih subjekata;
 • o datumu preuzimanja rešenja;
 • o registrovanim izdvojenim mestima obavljanja delatnosti preduzetnika.

Visina naknade za izdavanje ovih potvrda u papirnoj formi iznosi 550,00 dinara po podatku.

Izdavanje prepisa rešenja

Za izdavanje prepisa rešenja iz Registra privrednih subjekata potrebno je da:

Prepis se izdaje samo preduzetniku odnosno licu koje je on ovlastio.

Zahtev se može:

 • predati lično u APR-u ili nekoj od organizacionih jedinica,
 • poslati poštom na adresu Brankova 25, 11000 Beograd ili na adresu neke od organizacionih jedinica APR-a.

Ukoliko se zahtev predaje lično, prepis rešenja se odmah dobija u Agenciji odnosno njenim organizacionim jedinicima.

Kopije dokumenata i uvid u arhivu

Korisnicima se u arhivi APR-a pružaju sledeće usluge:

 • besplatan uvid u originalnu dokumentaciju u papirnoj formi i u skenirana dokumenta,
 • izdavanje kopija akata i drugih dokumenata u posedu APR-a uz dokaz o plaćenoj naknadi.

Uvid u originalnu dokumentaciju koju čuva APR

Uvid u dokumentaciju koju čuva Agencija možete ostvariti podnošenjem zahteva u slobodnoj formi ili zahteva za uvid u dokumentaciju koji se bez naknade dobija u APR-u. Na oba načina, uvid je besplatan.

Ukoliko podnosite zahtev u slobodnoj formi, on treba da sadrži:

 • poslovno ime preduzetnika,
 • matični broj preduzetnika,
 • datum podnošenja zahteva i ime i prezime podnosioca zahteva,
 • broj predmeta (opciono).

Zahtev može da podnese bilo koje zainteresovano lice i to:

 • lično u Arhivu u Rakovici (Oslobođenja 1b) ili u kancelariji br. 3, u šalter sali APR-a u Brankovoj 25 odnosno organizacionim jedinicama APR,
 • poštom na adresu: Brankova 25, Beograd,
 • na elektronsku adresu: arhiv@apr.gov.rs.

U kancelariji br. 3, u šalter sali APR-a u Brankovoj 25, vrši se uvid samo u skenirana dokumenta arhive, dok u Arhivu u Rakovici (Oslobođenja 1b) možete pregledati i papirnu i skeniranu dokumentaciju.

Kopije dokumenata

Svako zainteresovano lice može da dobije kopije svih akata i dokumenta koje čuva i o kojima se stara Arhiv APR-a.

Potrebno je da:

 • podnesete zahtev u slobodnoj formi ili popunite zahtev za izdavanje kopije dokumenata (dobija se besplatno u Agenciji),
 • platite naknadu od 30 dinara po strani.

Zahtev u slobodnoj formi treba da sadrži:

 • poslovno ime preduzetnika,
 • matični broj preduzetnika,
 • datum podnošenja zahteva i ime i prezime podnosioca zahteva,
 • broj predmeta (opciono).

Zahtev se može predati:

 • lično u Arhivu u Rakovici (Oslobođenja 1b) ili u kancelariji br. 3 u šalter sali APR-a u Brankovoj 25 odnosno organizacionim jedinicama APR,
 • poštom na adresu: Brankova 25, Beograd,
 • na elektronsku adresu: arhiv@apr.gov.rs.